แผนจัดการเรียนรู้

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.5

คำอธิบายรายวิชา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 รหัสวิชา ง32101 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ ปี ศึกษาและอธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วสามารถนำกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลผลและตัดสินใจในการทำงาน ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เลือกเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เพื่อนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและนำความรู้และทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างชิ้นงานหรือโครงงานและพัฒนาผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ เกิดทักษะการปฏิบัติ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้นเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.4-6/1 ม.4-6/3 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/9 ม.4-6/10 ม.4-6/12 ม.4-6/13 รวม 9 ตัวชี้วัด

View page »

รายวิชาการตัดต่อวีดีโอและมัลติมีเดีย

คำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาการตัอต่อวิดีโอและมัลติมีเดีย รหัสวิชา ง 31241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 72 ชั่วโมง ศึกษาหลักการ ความหมาย บทบาทและประโยชน์ของการตัดต่อวิดีโอแบบต่าง ๆ คุณสมบัติและมาตรฐานของวิดีโอ ไฟล์วิดีโอ ระบบโทรทัศน์ กระบวนการตัดต่อวิดีโอ เลือกใช้โปรแกรมและคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานการสร้างงานวิดีโอ ศึกษาคำสั่ง เครื่องมือ การใช้งานเบื้องต้น การจับวิดีโอ การแก้ไขไฟล์วิดีโอ การเพิ่มเทคนิคและสีสันให้กับวิดีโอ การซ้อนวิดีโอ การจัดทำข้อความประกอบในงานตัดต่อวิดีโอ การใส่เสียงประกอบ ตลอดจนการนำไฟล์วิดีโอไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ หลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน ในรูปแบบที่เหมาะสม

View page »

รายวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

คำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รหัสวิชา ง 33246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 72 ชั่วโมง ศึกษาหลักการ ความหมาย บทบาท เทคโนโลยีและประโยชน์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและข้อดีข้อเสียของ CAI หลักการออกแบบหน้าจอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม การสร้างเมนูบทเรียน การสร้างปุ่มเมนูควบคุมบทเรียน การปรับแต่งเมนูควบคุมบทเรียน การตกแต่งเนื้อหาบทเรียนด้วยสื่อ multimedia สร้างแบบทดสอบประเภทปรนัย และแบบทดสอบแบบเติมคำตอบ การสร้างหน้าจอแสดงผลของการทำแบบทดสอบ การสร้างคู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเครื่องมือที่สำคัญต่าง ๆ ในโปรแกรม Authorware ได้

View page »

รายวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ

คำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ รหัสวิชา ง 33224 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 72 ชั่วโมง ศึกษาวิธีการออกแบบโครงสร้าง รูปแบบ การใช้เครื่องมือด้วยจินตนาการ โดยใช้โปรแกรม Google SketchUp เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างแบบจำลอง 3D (Three-Dimensional) ที่มีความง่ายต่อการใช้งาน และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง ซึ่งใช้ในงานออกแบบภายในและภายนอก การออกแบบกลไกการทำงานของเครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ ภูมิประเทศ ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงงานออกแบบฉาก อาคาร และสิ่งก่อสร้าง

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>