ก.ค. 24

อนุบาลเวียงชัย ต้นแบบโรงเรียนในฝัน

ก.ค. 24

การสร้างสื่อการสอนด้วย Social Media

การสร้างสื่อการสอนด้วย Social และการสร้างเว็ปไซด์ด้วย WordPressระหว่างวันที่24-25กรกฎาคม2555 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 31 ท่าน จากโรงเรียน 11 โรงเรียน ตามโครงการของศูนย์การพัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในฝันศูนย์เครื่อข่ายประจำจังหวัดเชียงราย