วิชาภาษาไทย ท21101

 

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน                                            จำนวน 60 ชั่วโมง

รหัสวิชา ท21101                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1           จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

            อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ระบุเหตุผลข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากบทความ อธิบายคำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่างๆ จากงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ เรื่องเล่า เรื่องสั้น บทความ นิทาน บันเทิงคดี เอกสารทางวิชาการ และวิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลาย เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาชีวิต มีมารยาทในการอ่าน

           ใช้กระบวนการเขียนเรียงความเชิงพรรณนา เขียนสื่อสาร โดยใช้คำถูกต้อง การคัดลายมือตัวบรรจงตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย บรรยายประสบการณ์ ย่อความจากเรื่องที่อ่าน มีความสามารถในการสื่อสาร มีมารยาทในการเขียน

           พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู มีทักษะในการพูดเล่าเรื่องย่อและเรื่องที่ฟังและดู พูดสรุปความรู้และแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด

           อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย การสร้างคำ วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำ

ในประโยค และความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย

           สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทต่างๆ พร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม การสาธิต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การแสวงหาความรู้ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านเขียน ฟัง ดู พูด สามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร มีความรักความภาคภูมิใจในภาษาไทย มีมารยาทการอ่านเขียน มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด และมีนิสัยรักการอ่านเขียน ฟัง ดู พูด และมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักแนวคิดและเศรษฐกิจพอเพียง

 

รหัสตัวชี้วัด    

ท 1.1 ม.1/1       ท 1.1 ม.1/2       ท 1.1 ม.1/3       ท 1.1 ม.1/4       ท 2.1 ม.1/1      

ท 2.1 ม.1/2       ท 2.1 ม.1/3       ท 2.1 ม.1/4       ท 2.1 ม.1/5       ท 3.1 ม.1/1

ท 3.1 ม.1//2      ท 3.1 ม.1/3       ท 4.1 ม.1 /1      ท 4.1 ม.1/2       ท 4.1 ม.1/3

ท 5.1 ม.1/1       ท 5.1 ม.1//2      ท 5.1 ม.1/3

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน                                                 จำนวน 60 ชั่วโมง

รหัสวิชา ท21102                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1             จำนวน 1.5 หน่วยกิต

            อ่านตีความคำยากในเอกสารทางวิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น และวิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลาย เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาชีวิต มีมารยาทในการอ่าน

            เขียนแสดงความคิดเห็น จดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าแลโครงงาน มีมารยาทในการเขียน

            พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ หรือประเด็นที่ศึกษาจากการฟัง การดู และการสนทนา ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ มีทักษะในการสื่อสาร และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

            วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดกับภาษาเขียน แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

            ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

            ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม การสาธิต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การแสวงหาความรู้ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านเขียน ฟัง ดู พูด สามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร มีความรักความภาคภูมิใจในภาษาไทย มีมารยาทการอ่านเขียน มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด และมีนิสัยรักการอ่านเขียน ฟัง ดู พูด และมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักแนวคิดและเศรษฐกิจพอเพียง

 

รหัสตัวชี้วัด    

ท 1.1 ม.1/5       ท 1.1 ม.1/6       ท 1.1 ม.1/7       ท 1.1 ม.1/8       ท 1.1 ม.1/9      

ท 2.1 ม.1/6       ท 2.1 ม.1/7       ท 2.1 ม.1/8       ท 2.1 ม.1/9       ท 3.1 ม.1/4      

ท 3.1 ม.1/5       ท 3.1 ม.1/6       ท 5.1 ม.1/4       ท 5.1 ม.1/5      

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>