รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ม.1

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                                        ภาคเรียนที่ 1-2

                                                                         รหัสวิชา ง 21101                                                                                              เวลา  40  ชั่วโมง/ปี

                ศึกษาหลักการทำงาน และบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน  อภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการทำงาน  ความแม่นยำ  และการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และเปรียบเทียบความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน 

ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการเลือกอาชีพโดยใช้กระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่เป็นการสร้างรายได้  จากการประกอบอาชีพที่สุจริตและเป็นที่ยอมรับของสังคม  เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพและมีวิจารณญาณในการประกอบอาชีพ   รักการทำงาน   และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข 

โดยใช้กระบวนการการทำงาน  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี   สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

 

ตัวชี้วัด

ง 3.1       ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3

รวม  3  ตัวชี้วัด

 

โครงสร้างรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ง 3.1  ม.1/1 ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือใช้ในการทำงาน การสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง               มีบทบาทสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคม

 

8

 

2

การทำงานของคอมพิวเตอร์  ง 3.1  ม.1/1 การทำงานของคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการทำงานของหน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงานต่างๆ มากขึ้น 

10

 

3

การจัดการสารสนเทศ ง 3.1  ม.1/3 การจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจะทำให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้งานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

10

 

4

เทคโนโลยีสารสนเทศ ง 3.1  ม.1/2 เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ ทำให้ชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้น  แต่ก็มีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก  หากผู้ใช้ขาดคุณธรรม  จริยธรรม  ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องใช้อย่างมีวิจารณญาณ  

12

 

 

 

ตารางโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

 

 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    เวลา  40  ชั่วโมง

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด

การเรียนรู้

วิธีสอน / กระบวนการจัด

การเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 1. ความหมายและ    ความสำคัญของ    คอมพิวเตอร์ - วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :   กระบวนการกลุ่ม 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์2. ทักษะการคิดอย่างมี     วิจารณญาณ

4

2. บทบาทและ    ประโยชน์ของ    คอมพิวเตอร์

 

- วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :   กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์2. ทักษะการคิดสร้างสรรค์

4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทำงานของคอมพิวเตอร์  1. การทำงานของ    คอมพิวเตอร์  -  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้   แบบร่วมมือ : เทคนิคโต๊ะกลม 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์2. ทักษะการคิดอย่างมี     วิจารณญาณ

2

2. หน่วยรับข้อมูล -  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้    แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อ    เรื่องราว (Jigsaw) 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์2. ทักษะการคิดอย่างมี     วิจารณญาณ

2

3. หน่วยประมวลผล   กลางและ   หน่วยความจำหลัก

 

-  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้    แบบร่วมมือ : เทคนิคแบ่งปัน     ความสำเร็จ 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์2. ทักษะการคิดอย่างมี     วิจารณญาณ

2

4. หน่วยแสดงผล    และหน่วยความ     จำรอง -  วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน  1. ทักษะการคิดวิเคราะห์2. ทักษะการคิดอย่างมี     วิจารณญาณ

 

4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจัดการสารสนเทศ 

 

 

 

1.ข้อมูลและ   สารสนเทศ  - วิธีสอนโดยใช้ทักษะ   กระบวนการเผชิญสถานการณ์  1. ทักษะการคิดวิเคราะห์2. ทักษะการคิดอย่างมี     วิจารณญาณ

4

2. การจัดการ    สารสนเทศ - วิธีสอนตามแนววัฏจักร    การเรียนรู้ (4 MAT) 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์2. ทักษะการคิดอย่างมี     วิจารณญาณ

6

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. องค์ประกอบ   ของเทคโนโลยี   สารสนเทศ -  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :    กระบวนการกลุ่ม 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์2. ทักษะการคิดอย่างมี     วิจารณญาณ

2

2. การประยุกต์   ใช้เทคโนโลยี    สารสนเทศ

 

-  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้    แบบร่วมมือ : เทคนิคกลุ่ม    สืบค้น 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์2. ทักษะการคิดอย่างมี     วิจารณญาณ

6

3. ผลกระทบของ    เทคโนโลยี    สารสนเทศ

 

-  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :    กระบวนการปฏิบัติ 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์2. ทักษะการคิดอย่างมี     วิจารณญาณ

4

แผนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ม.1 ฉบับสมบูรณ์ ====> http://mfu.mengrai.ac.th/sukanya/wp-content/uploads/2012/08/pan2.pdf

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>