สุขศึกษาและพลศึกษา

การวิเคราะห์มาตรฐานช่วงชั้นเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  และสาระการเรียนรู้รายปี

สาระที่ ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการป้องกันโรค

มาตรฐาน ๔.๑  เห็นคุณค่า และมีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค  และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี และสาระการเรียนรู้รายปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

๑. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมสุขภาพการป้องกันโรคและการดำรงสุขภาพรวมทั้งร่วม

ดูแลสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 

 

๑. ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมสุขภาพการป้องกันโรคและการดำรงสุขภาพ

๒.  ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับสิ่งแวดล้อม

๓. โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่สำคัญและแนวทางการป้องกัน

๔. การดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยและยามปกติ

๕. การใช้ยาสามัญประจำบ้านและสมุนไพร

๖. สถานบริการสุขภาพประเภทต่างๆ

๗. สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและ

๑.  ตระหนักถึงความสำคัญของพฤติกรรมสุขภาพกับการป้องกันโรคและการดำรงสุขภาพ๒.  รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ

๓.  ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพ

๔.  จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

๑. รู้สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อและการป้องกัน

๑. รู้วิธีดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อยามเจ็บป่วยและยามปกติ

๒. รู้วิธีใช้ยาสามัญประจำบ้านและ

๑.  ความสำคัญของพฤติกรรมสุขภาพกับการป้องกันโรคและการดำรงสุขภาพ๒.  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ

๓.  คุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพ

๔. การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

๑. โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

    – สถานการณ์และปัญหา

    – ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค

    – แนวทางการป้องกัน

๑. การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย

๒. วิธีการใช้ยาสามัญประจำบ้านและ

 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี และสาระการเรียนรู้รายปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพรไทยได้อย่างถูกต้อง๑. ตระหนักถึงสิทธิผู้บริโภค

๒. รู้ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

 

ยาสมุนไพรอย่างถูกต้อง๑.สิทธิของบุคคลในฐานะเป็นผู้บริโภค

๒. ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริโภค

๓. การใช้บริการหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

 

๒  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ๑  ปัญหาโภชนาการ๒. การบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับวัย

 

๓.  ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร

 

๑.  รู้และเข้าใจภาวะโภชนาการของตนเอง๒.  รู้และเข้าใจปัญหาทุพโภชนาการ

      – บริโภคอาหารตามโภชนบัญญัติและธงโภชนาการ

๑. รู้และเข้าใจความหมายของข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร

 

๑.  การประเมินภาวะโภชนาการ๒.  ปัญหาทุพโภชนาการ

๓.  โภชนบัญญัติและธงโภชนาการ

 

๑. ความหมายของข้อมูลโภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร

การวิเคราะห์มาตรฐานช่วงชั้นเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  และสาระการเรียนรู้รายปี

สาระที่ ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการป้องกันโรค

มาตรฐาน ๔.๑  เห็นคุณค่า และมีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค  และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี และสาระการเรียนรู้รายปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

๓.  เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต ๑.  ความสมดุลของสุขภาพกายและสุขภาพจิต๒.  คุณค่าและความสำคัญของสุขภาพกายและสุขภาพจิต

๓. การปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

 

 

 

 

 

๑.  รู้และเข้าใจความหมาย ความสำคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิต๒.  เห็นคุณค่าของความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต

๓.  รู้และเข้าใจวิธีการประเมินภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิต

 

๑.  ความหมาย ความสำคัญของสุขภาพกายสุขภาพจิต๒.  คุณค่าของความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต

๓.  การประเมินภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิต

 

       
       

 

 

การวิเคราะห์มาตรฐานช่วงชั้นเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  และสาระการเรียนรู้รายปี

สาระที่ ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการป้องกันโรค

มาตรฐาน ๔.๑  เห็นคุณค่า และมีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค  และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีและสาระการเรียนรู้รายปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

๔.  มีทักษะการจัดการกับอารมณ์ความเครียดและการฝึกจิต ๑. การจัดกับการอารมณ์และความเครียด๒.  ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และความเครียด ๑.  จัดการกับอารมณ์และความเครียดเมื่อประสบปัญหา ๑.  การจัดการกับอารมณ์และความเครียดเมื่อประสบปัญหา     ๑.๑  ยอมรับกฎเกณฑ์

     ๑.๒  การช่วยเหลือสังคม

     ๑.๓  การพัฒนาด้านอารมณ์และพฤติกรรมที่ดี

       
     
     
     
       
       

การวิเคราะห์มาตรฐานช่วงชั้นเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  และสาระการเรียนรู้รายปี

สาระที่ ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการป้องกันโรค

มาตรฐาน ๔.๑  เห็นคุณค่า และมีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค  และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีและสาระการเรียนรู้รายปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

๕. วางแผนและการจัดเวลาในการออกกำลังกาย การพักผ่อน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการได้อย่างเหมาะสม ๑.  วางแผนและการจัดเวลาในการออกกำลังกาย การพักผ่อน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ๒.  ประโยชน์ของการวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกายและร่วมกิจกรรมนันทนาการ

๓. การปฏิบัติตามแผนในการออกกำลังกาย การพักผ่อน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและร่วมกิจกรรมนันทนาการ    

๑.  รู้และเข้าใจวิธีการวางแผนและการจัดเวลาในการออกกำลังกาย การพักผ่อน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  ๑.  วิธีการวางแผนและการจัดเวลาในการออกกำลังกาย การพักผ่อน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 

 

 

 

การวิเคราะห์มาตรฐานช่วงชั้นเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  และสาระการเรียนรู้รายปี

สาระที่ ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการป้องกันโรค

มาตรฐาน ๔.๑  เห็นคุณค่า และมีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค  และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีและสาระการเรียนรู้รายปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

๖. เห็นความสำคัญของการมีสมรรถภาพที่ดีจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ๑.  ความสำคัญของการมีสมรรถภาพที่ดีจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา๒.  ประโยชน์ของการฝึกสมรรถภาพจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ๑.  รู้และเข้าใจความสำคัญของการมีสมรรถภาพที่ดีจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา  ๑.  ความสำคัญของการมีสมรรถภาพที่ดีจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 
       
    

 

 

   
       

การวิเคราะห์มาตรฐานช่วงชั้นเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  และสาระการเรียนรู้รายปี

สาระที่ ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการป้องกันโรค

มาตรฐาน ๔.๑  เห็นคุณค่า และมีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค  และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีและสาระการเรียนรู้รายปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

๗.  ทดสอบสรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและ/หรือสมรรถภาพทางกลไกและพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยวิธีที่ถูกต้อง ๑.  วิธีการทดสอบสรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและ/หรือสมรรถภาพทางกลไก๒. การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

เพื่อสุขภาพและ/หรือสมรรถภาพทางกลไกตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

 

๑.  รู้และเข้าใจวิธีการทดสอบสรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและ/หรือสมรรถภาพทางกลไกและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  ๑. วิธีการทดสอบสรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและ/หรือสมรรถภาพทางกลไก 
       
       
       
       
       
       
       

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นสู่หน่วยการเรียนรู้

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการป้องกันโรค  ช่วงชั้นที่ ๓  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑)

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้รายปี

เวลา

(ชั่วโมง)

จำนวนแผน

เรื่อง  สุขภาพผู้บริโภค

๔.๑.๑. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมสุขภาพการป้องกันโรคและการดำรงสุขภาพรวมทั้งร่วมดูแลสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 

 

๑. ตระหนักถึงสิทธิผู้บริโภค๒. รู้ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

 

๑.สิทธิของบุคคลในฐานะเป็นผู้บริโภค๒. ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริโภค

๓. การใช้บริการหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

 

 

 

 

 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นสู่หน่วยการเรียนรู้

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการป้องกันโรค  ช่วงชั้นที่ ๓  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑)

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้รายปี

เวลา

(ชั่วโมง)

จำนวนแผน

เรื่อง 

การป้องกันโรค

๔.๑.๑. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมสุขภาพการป้องกันโรคและการดำรงสุขภาพรวมทั้งร่วมดูแลสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม ๑. รู้สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อและการป้องกัน  ๑. โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ    – สถานการณ์และปัญหา

    – ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค

    – แนวทางการป้องกัน

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นสู่หน่วยการเรียนรู้

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการป้องกันโรค  ช่วงชั้นที่ ๓  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑)

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้รายปี

เวลา

(ชั่วโมง)

จำนวนแผน

เรื่อง

 การดูแลรักษาตนเองเบื้องต้น

๔.๑.๑. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมสุขภาพการป้องกันโรคและการดำรงสุขภาพรวมทั้งร่วมดูแลสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม ๑. รู้วิธีดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อยามเจ็บป่วยและยามปกติ๒. รู้วิธีใช้ยาสามัญประจำบ้านและสมุนไพรไทยได้อย่างถูกต้อง

 

๑. การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย๒. วิธีการใช้ยาสามัญประจำบ้านและยาสมุนไพรอย่างถูกต้อง

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นสู่หน่วยการเรียนรู้

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการป้องกันโรค  ช่วงชั้นที่ ๓  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑)

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้รายปี

เวลา

(ชั่วโมง)

จำนวนแผน

เรื่อง

ความต้านทานโรค

๔.๑.๑. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกาป้องกันโรคและการดำรงสุขภาพรวมทั้งร่วมดูแลสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม ๑. รู้สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อและการป้องกัน  ๑. โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ    – สถานการณ์และปัญหา

    – ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค

    – แนวทางการป้องกัน

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นสู่หน่วยการเรียนรู้

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการป้องกันโรค  ช่วงชั้นที่ ๓  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑)

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้รายปี

เวลา

(ชั่วโมง)

จำนวนแผน

          เรื่อง     อาหารและ 

   โภชนาการ

พ ๔.๑. ๒  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ๑.  รู้และเข้าใจภาวะโภชนาการของตนเอง๒.  รู้และเข้าใจปัญหาทุพโภชนาการ

    – บริโภคอาหารตามโภชนบัญญัติและธง 

       โภชนาการ

๓. รู้และเข้าใจความหมายของข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร

 

๑.  การประเมินภาวะโภชนาการ๒.  ปัญหาทุพโภชนาการ

๓.  โภชนบัญญัติและธงโภชนาการ

๔. ความหมายของข้อมูลโภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นสู่หน่วยการเรียนรู้

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการป้องกันโรค  ช่วงชั้นที่ ๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑)

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้รายปี

เวลา

(ชั่วโมง)

จำนวนแผน

 

เรื่อง

การจัดการอารมณ์และความเครียด

 

 

 

พ ๔.๑. ๔.  มีทักษะการจัดการกับอารมณ์ความเครียดและการฝึกจิต ๑.  จัดการกับอารมณ์และความเครียดเมื่อประสบปัญหา ๑.  การจัดการกับอารมณ์และความเครียดเมื่อประสบปัญหา     ๑.๑  ยอมรับกฎเกณฑ์

     ๑.๒  การช่วยเหลือสังคม

     ๑.๓  การพัฒนาด้านอารมณ์และพฤติกรรมที่ดี

            
     

 

 

 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นสู่หน่วยการเรียนรู้

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการป้องกันโรค  ช่วงชั้นที่ ๓ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑)

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้รายปี

เวลา

(ชั่วโมง)

จำนวนแผน

 

เรื่อง

สมรรถภาพ

ทางกาย

 

 

 

พ.๔.๑.๖. เห็นความสำคัญของการมีสมรรถภาพที่ดีจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา พ.๔.๑.๗.  ทดสอบสรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและ/หรือสมรรถภาพทางกลไกและพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยวิธีที่ถูกต้อง ๑.  รู้และเข้าใจความสำคัญของการมีสมรรถภาพที่ดีจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา๒.  ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

ด้วยวิธีง่าย ๆ

๑. วิธีการทดสอบสรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและ/หรือสมรรถภาพทางกลไก 

         
     

 

 

 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ สู่แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑)

เรื่อง สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

 

แผนที่ / เวลา

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อและแหล่งเรียนรู้

วัดผลประเมินผล

แผนที่  ๒

เวลา

๑ ชม.

สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

๕.๑  จดบันทึกหัวข้อสำคัญของเรื่องสิ่งแวดล้อมได้๕.๒  บอกวิธีการดูและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ 

๕.๓  บอกผลเสียของการทำลายสิ่งแวดล้อมได้

๕.๔  ทำรายงาน สำรวจการทำลายสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้

 

๑. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน๒. กิจกรรมการศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง

๓. การสนทนาซักถาม

๔. กิจกรรมทดสอบหลังเรียน

๕. กิจกรรมกลุ่มการทำรายงาน

๕.  กิจกรรมสรุปบทเรียน 

 

 

๑ สถานที่จริงรอบ ๆ  บริเวณโรงเรียน๒. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  สิ่งแวดล้อม

๓. ใบงานที่  ๑  การจดบันทึก หัวข้อสำคัญของสิ่งแวดล้อม

๔. กิจกรรมกลุ่ม

๕. คอมพิวเตอร์

๑. การสังเกต๒. การตรวจผลงาน

 

 

       

 

 

       

 

 

       

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ สู่แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑)

เรื่อง การดูแลรักษาตนเองเบื้องต้น

แผนที่ / เวลา

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อและแหล่งเรียนรู้

วัดผลประเมินผล

แผนที่  ๔

เวลา

๑ ชม.

การดูแลรักษาตนเองเบื้องต้น ๑. เขียนบอกวิธีการรักษาด้วยตนเองเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้๒. บอกวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเองได้อย่างน้อย  ๒  ข้อ    

๓. ทำรายงาน เรื่อง พืชสมุนไพรในท้องถิ่น         ที่มีสรรพคุณในการรักษาอาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ 

 

๑. สนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์การเจ็บป่วย

๒. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

๓. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน

ด้วยตนเอง

๔. การทำแบบทดสอบหลังเรียน

๔. กิจกรรมใบงานที่ ๑ การเขียนเรื่อง วิธีการรักษาด้วยตนเองเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ

๕. กิจกรรมกลุ่มการเลือกนำเสนอผลงาน

๖. กิจกรรมการทำรายงานเรื่องพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณรักษาอาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ

๑. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  การดูแลรักษาตนเองเบื้องต้น๒. ใบงานที่  ๑  การจดบันทึก หัวข้อสำคัญของสิ่งแวดล้อม

๓. กิจกรรมกลุ่ม

๔. คอมพิวเตอร์

๕. กิจกรรมการทำรายงาน

๑.  การสังเกต๒. การตรวจผลงาน

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ สู่แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑)

เรื่อง การป้องกันโรค  

 

แผนที่ / เวลา

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อและแหล่งเรียนรู้

วัดผลประเมินผล

แผนที่ ๓

เวลา

๑ ชม.

การป้องกันโรค

 

๑.  เขียนแยกประเภทของโรคติดต่อและไม่ติดต่อตามที่กำหนดให้ได้    ๒.  บอกวิธีการหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อได้อย่างน้อย  ๒  ข้อ       

๓.  บอกวิธีการป้องกันไม่ให้ระบบของร่างกายผิดปรกติอันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้ อย่างน้อย  ๒ ข้อ

๔.  จัดป้ายนิเทศ  เรื่อง  โรคติดต่อและโรคที่ไม่ติดต่อตามที่กำหนดให้ได้  

 

๑. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน๒. กิจกรรมใบงานที่ ๑ แยกประเภทของโรค

๓. สนทนาซักถาม

๔. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

๕.  กิจกรรมกลุ่มการจับฉลาก

๖.  กิจกรรมการสืบค้น และการจัดป้ายนิเทศ

๗.  สรุปบทเรียน

๑.  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  การป้องกันโรค๒.ใบงานที่  ๑  การจดบันทึก เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ   

๓.กิจกรรมกลุ่ม

๔. คอมพิวเตอร์

๕. อินเตอร์เน็ต

๖. กิจกรรม

การจัดป้ายนิเทศ

๑. การสังเกต๒. การตรวจผลงาน

 

 

       

 

 

       

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ สู่แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑)

เรื่อง อาหารและโภชนาการ  

 

แผนที่ / เวลา

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อและแหล่งเรียนรู้

วัดผลประเมินผล

แผนที่ ๖

เวลา

๑ ชม.

อาหารและโภชนาการ ๑.  เขียนแยกส่วนประกอบของอาหารที่ตนเองชอบได้       ๒. บอกชื่อสารอาหารที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันได้          

๓. บอกความหมายของแต่ละพื้นที่บนโภชนาการได้    

๔. สำรวจและแยกส่วนประกอบองอาหารตามที่กำหนดให้ได้  

 

๑. ทดสอบก่อนเรียน๒. ศึกษาบทเรียน เรื่อง  อาหารและโภชนาการ

๓.  กิจกรรมใบงานที่ ๑ การแยกส่วนประกอบอาหารที่นักเรียนชอบ

๔. ทดสอบหลังเรียน

๕.  กิจกรรมกลุ่ม

๖.  กิจกรรมการทำใบงานที่ ๒ การสำรวจและแยกส่วนประกอบของอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนใน ๑ สัปดาห์

๗.  สรุปบทเรียน

๑. เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง  อาหารและโภชนาการ๒. คอมพิวเตอร์     

๓.ใบงานที่  ๑  เรื่อง อาหารจานอร่อย

๔.ใบความรู้เรื่อง 

ธงโภชนาการ 

๕. ใบงานที่  ๒  เรื่อง  อาหารมื้อกลางวัน

๖. กิจกรรมการสำรวจ และแยกส่วนประกอบอาหาร

๑. การสังเกต๒. การตรวจผลงาน

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ สู่แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑)

สุขภาพผู้บริโภค 

แผนที่ / เวลา

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อและแหล่งเรียนรู้

วัดผลประเมินผล

แผนที่ ๑

เวลา

๑ ชม

สุขภาพผู้บริโภค

๑.  เขียนชื่อสารเคมีที่ปนเปื้อนอาหารได้           ๒.  เขียนบอกอันตรายของสารเคมีที่ปนเปื้อนอาหารได้  

๓.  บอกวิธีหลีกเลี่ยงอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีได้       

๔.  สำรวจและสรุป ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยตามที่กำหนดให้ได้  

๑.  ทดสอบก่อนเรียน๒.  ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องสุขภาพผู้บริโภค

๓.  กิจกรรมใบงานที่ ๑            สำรวจสารปนเปื้อน

๔.  สนทนาซักถาม

๕.  ทดสอบหลังเรียน

๖.  กิจกรรมกลุ่ม

๗.  กิจกรรมใบงานที่ ๒ สำรวจอาหาร

 

 

 

 

๑.  ของจริงน้ำอัดลม  ๒.  เอกสารประกอบการเรียน สุขภาพผู้บริโภค

๓.  คอมพิวเตอร์

๔.  ใบงานที่ ๑  เรื่อง      สารปนเปื้อนอันตราย

๕.  ใบความรู้เรื่อง         สารปนเปื้อน     

๖.  ใบงานที่  ๒             เรื่อง  อาหารปลอดภัย

๗.  กิจกรรมกลุ่ม

๘.  กิจกรรมการสำรวจ อาหารปลอดภัย               

๑.  การสังเกต๒.  การตรวจผลงาน

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ สู่แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑)

หน่วยที่ ๖  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด

 

แผนที่ / เวลา

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อและแหล่งเรียนรู้

วัดผลประเมินผล

แผนที่ ๗

เวลา

๑ ชม

การจัดการกับอารมณ์และความ  เครียด  ๑.   เขียนเล่าประสบการณ์ปัญหาของตนเองได้              ๒.เขียนบอกสาเหตุแห่งอารมณ์เครียดได้  

๓.บอกวิธีในการระบายความเครียดได้       

๓แสดงบทบาทสมมุติในการผ่อนคลายความเครียดได้  

 

๑.  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน๒. การศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง

๓.  กิจกรรมการทำใบงานที่ ๑    เรื่อง ปัญหาของฉัน

๔.  ทดสอบหลังเรียน

๕.  กิจกรรมกลุ่มการศึกษาใบงาน

๖.  การแสดงบทบาทสมมุติ

๗. กิจกรรมแสดงความคิดเห็น   

๘.  สรุปบทเรียน

๑.เ อกสารประกอบการเรียน เรื่อง การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  ๒. คอมพิวเตอร์

๓. ใบงานที่ ๑               เรื่อง ปัญหาของฉัน           

๔. ใบงานที่  ๒  เรื่อง     ช่วยฉันด้วย   

๕. กิจกรรมกลุ่มการแสดงบทบาทสมมุติ 

 

๑.  การสังเกต๒.  การตรวจผลงาน
           

 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ สู่แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑)

สมรรถภาพทางกาย

 

แผนที่ / เวลา

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อและแหล่งเรียนรู้

วัดผลประเมินผล

แผนที่ ๘

เวลา

๑ ชม

สมรรถภาพทางกาย ๑.  เขียนบอกวิธีการออกกำลังกายอย่าง  ง่าย ๆ ได้             ๒.  วิ่งระยะ ๕๐ เมตร ทดสอบสมรรถภาพทางกายได้       ๑.  ทดสอบก่อนเรียน๒.  กิจกรรมทำใบงานที่ ๑ เรื่องการออกกำลังกายของฉัน

๔.  ทดสอบหลังเรียน

๔.  กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย วิ่งระยะสั้น  ๕๐  เมตร

๖.  สรุปบทเรียน

๑.  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สมรรถภาพทางกาย  ๒.  คอมพิวเตอร์

๓.  ใบงานที่ ๑  เรื่อง  “การออกกำลังกายของฉัน”                           

๕.  กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายวิ่งระยะทาง ๕๐ เมตร   

๖.  นาฬิกาจับเวลา

๗.  แบบบันทึกสถิติ

๑.  การสังเกต๒.  การสังเกต

บันทึกสถิติ

 

 

 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ สู่แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑)

ความต้านทานโรค

 

แผนที่ / เวลา

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อและแหล่งเรียนรู้

วัดผลประเมินผล

แผนที่ ๕

เวลา

๑ ชม

ความต้านทานโรค ๑.  รู้เข้าใจในความแตกต่างของความต้านทานโรคกับภูมิคุ้มกัน๒. เปรียบเทียบความต้านทานโรคกับภูมิ

    คุ้มกันโรค

๑.  ทดสอบก่อนเรียน๒.  กิจกรรมทำใบงานที่ ๑ เรื่องการออกกำลังกายของฉัน

๔.  ทดสอบหลังเรียน

๔.  กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย วิ่งระยะสั้น  ๕๐  เมตร

๖.  สรุปบทเรียน

๑.  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สมรรถภาพทางกาย ๒.  คอมพิวเตอร์

๓.  ใบงานที่ ๑  เรื่อง  “การออกกำลังกายของฉัน”                           

๕.  กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายวิ่งระยะทาง ๕๐ เมตร   

๖.  นาฬิกาจับเวลา

๗.  แบบบันทึกสถิติ

๑.  การสังเกต๒.  การสังเกต

บันทึกสถิติ

 

 

 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นสู่หน่วยการเรียนรู้

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการป้องกันโรค  ช่วงชั้นที่ ๓  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑)

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้รายปี

เวลา

(ชั่วโมง)

จำนวนแผน

เรื่อง 

สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

๔.๑.๑. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมสุขภาพการป้องกันโรคและการดำรงสุขภาพรวมทั้งร่วมดูแลสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม ๑.  รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ๒.  ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพ

๓.  จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ๒.  คุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพ

๓. การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>