วิเคราะห์หลักสูตร

สุขศึกษาและพลศึกษา

การวิเคราะห์มาตรฐานช่วงชั้นเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  และสาระการเรียนรู้รายปี สาระที่ ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  และการป้องกันโรค มาตรฐาน ๔.๑  เห็นคุณค่า และมีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค  และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี และสาระการเรียนรู้รายปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ ๑. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมสุขภาพการป้องกันโรคและการดำรงสุขภาพรวมทั้งร่วม ดูแลสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม     ๑. ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมสุขภาพการป้องกันโรคและการดำรงสุขภาพ ๒.  ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับสิ่งแวดล้อม ๓. โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่สำคัญและแนวทางการป้องกัน ๔. การดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยและยามปกติ ๕. การใช้ยาสามัญประจำบ้านและสมุนไพร ๖. สถานบริการสุขภาพประเภทต่างๆ ๗. สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและ ๑.  ตระหนักถึงความสำคัญของพฤติกรรมสุขภาพกับการป้องกันโรคและการดำรงสุขภาพ๒.  รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ ๓.  ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพ ๔.  จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ๑. รู้สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อและการป้องกัน ๑. รู้วิธีดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อยามเจ็บป่วยและยามปกติ ๒. รู้วิธีใช้ยาสามัญประจำบ้านและ ๑.  …

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>