รายวิชาฟิสิกส์ 1

รหัสวิชา ว31201        ชื่อวิชา ฟิสิกส์ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เวลา 80 ชั่วโมง / จำนวน 2.0 หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 1

 

คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาวิเคราะห์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาฟิสิกส์ ปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วย การทดลองในวิชาฟิสิกส์ ความไม่แน่นอนในการวัด เลขนัยสำคัญ การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ผลการทดลอง ตำแหน่งและการกระจัด ความเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วเฉลี่ย ความเร็วและอัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง ความเร่ง การเคลื่อนที่กรณีความเร่งเป็นค่าคงตัว วัตถุอย่างเสรีมีความเร่งเป็นค่าคงตัว การเคลื่อนที่ในสองมิติและสามมิติ เวกเตอร์ตำแหน่งและเวกเตอร์ความเร็วในสองมิติ ความเร่งในสองมิติ ความเร็วสัมพัทธ์ แรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน น้ำหนัก กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน จุดศูนย์กลางมวล และจุดศูนย์กลางของความโน้มถ่วง แรงเสียดทาน การนำกฎการเคลื่อนที่ของ  นิวตันไปใช้ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก อย่างง่าย

             โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล อภิปรายและการทดลองเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม   คุณธรรม   และค่านิยมที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ดังต่อไปนี้

โครงสร้างรายวิชา ฟิสิกส์ 1

ระดับมัธยมศึกษา  ชั้น ม.4                เวลา 80 ชั่วโมง                    จำนวน 2.0 หน่วยกิต

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

บทนำ

1 – 4

การศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต เรียกว่า วิทยาศาสตร์กายภาพ

8

16

2

การเคลื่อนที่ในแนวตรง

5 – 8

ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว อัตราเร่ง ความเร่ง

10

12

3

การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง

5 – 8

การเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก

10

12

สอบกลางภาค

2

10

4

แรง

9

แรงมีผลต่อการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ

6

4

5

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

10 – 12

วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว ในทิศทางเดิม นอกจากจะมีแรงภายนอกมากระทำอัตราการเปลี่ยนความเร็วของวัตถุเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุและเป็นสัดส่วนผกผันกับมวลของวัตถุนั้นเมื่อวัตถุหนึ่งออกแรงกระทำกับอีกวัตถุหนึ่งจะมีแรงของอีกวัตถุหนึ่งกระทำด้วยขนาดของแรงที่เท่ากันแต่ทิศตรงกันข้าม

10

8

 

6

กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน

13

แรงดึงดูดระหว่างมวลเป็นแรงหนึ่งในสี่ประเภทของแรง

8

4

7

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

14

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็นการเคลื่อนที่ใน 2 มิติ คือเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนวะดับพร้อม ๆ กัน

8

8

8

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

15

การเคลื่อนที่แบบวงกลมเป็นการเคลื่อนที่ที่มีแรงกระทำในทิศเข้าสู่ศูนย์กลางและในทิศตั้งฉากกับทิศของความเร็ว

8

8

9

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

16

การเคลื่อนที่แบบพีริออดิกเป็นการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ำทางเดิม โดยผ่านตำแห่งสมดุลและคาบของการเคลื่อนที่คงตัว

8

8

สอบปลายภาค

2

10

รวมตลอดปี / ภาค

80

100

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>