แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชาฟิสิกส์ 1

รหัสวิชา ว31201        ชื่อวิชา ฟิสิกส์ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 80 ชั่วโมง / จำนวน 2.0 หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 1   คำอธิบายรายวิชา                ศึกษาวิเคราะห์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาฟิสิกส์ ปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วย การทดลองในวิชาฟิสิกส์ ความไม่แน่นอนในการวัด เลขนัยสำคัญ การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ผลการทดลอง ตำแหน่งและการกระจัด ความเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วเฉลี่ย ความเร็วและอัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง ความเร่ง การเคลื่อนที่กรณีความเร่งเป็นค่าคงตัว วัตถุอย่างเสรีมีความเร่งเป็นค่าคงตัว การเคลื่อนที่ในสองมิติและสามมิติ เวกเตอร์ตำแหน่งและเวกเตอร์ความเร็วในสองมิติ ความเร่งในสองมิติ ความเร็วสัมพัทธ์ แรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน น้ำหนัก กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน จุดศูนย์กลางมวล และจุดศูนย์กลางของความโน้มถ่วง แรงเสียดทาน การนำกฎการเคลื่อนที่ของ  นิวตันไปใช้ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม …

View page »

รายวิชาฟิสิกส์ 3

รหัสวิชา ว32203                 ชื่อวิชา ฟิสิกส์ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 80 ชั่วโมง / จำนวน 2.0 หน่วยกิต         ภาคเรียนที่ 1   คำอธิบายรายวิชา             ศึกษาวิเคราะห์ ความหนาแน่น ความดันในของเหลว กฎของพาสคัลและเครื่องอัดไฮโดรลิก แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมีดิส ความตึงผิว ความหนืด พลศาสตร์ของของไหล ความร้อน แก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พลังงานภายในของระบบ การประยุกต์ การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล คลื่นผิวน้ำ การซ้อนทับของคลื่น สมบัติของคลื่น คลื่นนิ่งและการสั่นพ้อง             โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล อภิปรายและการทดลองเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม   คุณธรรม   และค่านิยมที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ โครงสร้างรายวิชา …

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>