สาระวิชาภาษาไทย

วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสาระภาษาไทย  ระดับชั้น ม.1

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

-

-

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.1/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.1/2  จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.1/3  ระบุเหตุและผลและข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.1/4  ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบ และคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่างๆ จากการอ่าน

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.1/5  ตีความคำยากในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.1/6  ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.1/7  ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.1/8  วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.1/9  มีมารยาทในการอ่าน

มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ  และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

-

-

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.1/1  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.1/2  เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้องชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.1/3  เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสำคัญและรายละเอียดสนับสนุน

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.1/4  เขียนเรียงความ

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.1/5  เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.1/6  เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.1/7  เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.1/8  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.1/9  มีมารยาทในการเขียน

มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

-

-

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.1/1  พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.1/2  เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.1/3  พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.1/4  ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.1/5  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา

 

 

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.1/6  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

-

-

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.1/1  อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.1/2  สร้างคำในภาษาไทย

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.1/3  วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.1/4  วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.1/5  แต่งบทร้อยกรอง

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.1/6  จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

-

-

ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.1/1  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.1/2  วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ

ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.1/3  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.1/4  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.1/5  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสาระภาษาไทย  ระดับชั้น ม.2

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

-

-

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.2/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.2/2  จับใจความสำคัญ สรุปความ  และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.2/3  เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ ที่อ่าน

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.2/4  อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.2/5  วิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.2/6  ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ  การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.2/7  อ่านหนังสือ บทความ หรือคำประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการ

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.2/8  มีมารยาทในการอ่าน

มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ  และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

-

-

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.2/1  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.2/2  เขียนบรรยายและพรรณนา

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.2/3  เขียนเรียงความ

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.2/4  เขียนย่อความ

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.2/5  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.2/6  เขียนจดหมายกิจธุระ

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.2/7  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.2/8  มีมารยาทในการเขียน

มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่าง

-

-

 มีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.2/1  พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.2/2  วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น  และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.2/3  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.2/4  พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.2/5  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.2/6  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

-

-

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.2/1  สร้างคำในภาษาไทย

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.2/2  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญประโยครวม และประโยคซ้อน

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.2/3  แต่งบทร้อยกรอง

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.2/4  ใช้คำราชาศัพท์

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.2/5  รวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

-

-

ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.2/1  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น

ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.2/2  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ

ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.2/3  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.2/4  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.2/5  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสาระภาษาไทย  ระดับชั้น ม.3

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

-

-

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.3/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.3/2  ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.3/3  ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.3/4  อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.3/5  วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.3/6  ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.3/7  วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การลำดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.3/8  วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.3/9  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.3/10  มีมารยาทในการอ่าน

มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียน

-

-

รายงานข้อมูลสารสนเทศ  และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.3/1  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.3/2  เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.3/3  เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องต่างๆ

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.3/4  เขียนย่อความ

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.3/5  เขียนจดหมายกิจธุระ

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.3/6  เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.3/7  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆ

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.3/8  กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับงาน

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.3/9  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และโครงงาน

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.3/10  มีมารยาทในการเขียน

มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

-

-

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.3/1  แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.3/2  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.3/3  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.3/4  พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.3/5  พูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.3/6  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

-

-

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.3/1  จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.3/2  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.3/3  วิเคราะห์ระดับภาษา

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.3/4  ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ

ตัชี้วัด ท 4.1 ม.3/5  อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.3/6  แต่งบทร้อยกรอง

มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

-

-

ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.3/1  สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.3/2  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.3/3  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.3/4  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง

 

วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสาระภาษาไทย  ระดับชั้น ม.ปลาย (ม.4–6)

มาตรฐานตัวชี้วัด

ม.4 เทอม 1

ม.4 เทอม 2

ม.5 เทอม 1

ม.5 เทอม 2

ม.6 เทอม 1

ม.6 เทอม 2

มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.4-6/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง  ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.4-6/2  ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.4-6/3  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.4-6/4  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และประเมินค่าเพื่อนำความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.4-6/5  วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.4-6/6  ตอบคำถามจากการอ่านประเภทต่างๆ  ภายในเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.4-6/7  อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.4-6/8  สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ

ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.4-6/9  มีมารยาทในการอ่าน

มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ  และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.4-6/1  เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล และสาระสำคัญชัดเจน

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.4-6/2  เขียนเรียงความ

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.4-6/3  เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบ  และเนื้อหาหลากหลาย

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.4-6/4  ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.4-6/5  ประเมินงานเขียนของผู้อื่น  แล้วนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.4-6/6  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ   และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.4-6/7  บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.4-6/8  มีมารยาทในการเขียน

 

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

ม.4 เทอม 1

ม.4 เทอม 2

ม.5 เทอม 1

ม.5 เทอม 2

ม.6 เทอม 1

ม.6 เทอม 2

มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.4-6/1  สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.4-6/2  วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.4-6/3  ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.4-6/4  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.4-6/5  พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัด ท 3.1 ม.4-6/6  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.4-6/1  อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา และลักษณะของภาษา

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.4-6/2  ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.4-6/3  ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.4-6/4  แต่งบทร้อยกรอง

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.4-6/5  วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.4-6/6  อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษาไทย

ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.4-6/7  วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.4-6/1  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น

ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.4-6/2  วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต

ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.4-6/3  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

ม.4 เทอม 1

ม.4 เทอม 2

ม.5 เทอม 1

ม.5 เทอม 2

ม.6 เทอม 1

ม.6 เทอม 2

ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.4-6/4  สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.4-6/5  รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา

ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.4-6/6  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>