สาระภาษาต่างประเทศ

วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสาระภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้น ม.1

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

         มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

-

-

ตัวชี้วัด ต 1.1  ม.1/1  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

ตัวชี้วัด ต 1.1  ม.1/2  อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

ตัวชี้วัด ต 1.1  ม.1/3  เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน  

ตัวชี้วัด ต 1.1  ม.1/4  ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น

        มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

-

-

ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.1/1  สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.1/2  ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์

ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.1/3  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.1/4  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.1/5  พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม

         มาตรฐาน ต 1.3  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน

-

-

ตัวชี้วัด ต 1.3  ม.1/1  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง    กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม   ใกล้ตัว

ตัวชี้วัด ต 1.3  ม.1/2  พูด/เขียน สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ(theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

ตัวชี้วัด ต 1.3  ม.1/3  พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ   ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

         มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

-

-

ตัวชี้วัด ต 2.1  ม.1/1  ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด ต 2.1  ม.1/2  บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด ต 2.1  ม.1/3  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

          มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

-

-

ตัวชี้วัด ต 2.2  ม.1/1  บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ตัวชี้วัด ต 2.2  ม.1/2  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล    งานฉลอง  วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย

          มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

-

-

ตัวชี้วัด ต 3.1  ม.1/1  ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

          มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

-

-

ตัวชี้วัด ต 4.1  ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

        มาตรฐาน ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

-

-

ตัวชี้วัด ต 4.2  ม.1/1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

 

 

วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสาระภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้น ม.2

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

          มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

-

-

ตัวชี้วัด ต 1.1  ม.2/1  ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำคำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

ตัวชี้วัด ต 1.1  ม.2/2  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ตัวชี้วัด ต 1.1  ม.2/3  ระบุ/เขียนประโยค  และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน 

ตัวชี้วัด ต 1.1  ม.2/4  เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความสำคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ

         มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

-

-

ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.2/1  สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.2/2  ใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์

ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.2/3  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.2/4  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง เหมาะสม

ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.2/5  พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่าง เหมาะสม

มาตรฐาน ต 1.3  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน

ตัวชี้วัด ต 1.3  ม.2/1  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง   กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์    ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

 ตัวชี้วัด ต 1.3  ม.2/2 พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

ตัวชี้วัด ต 1.3  ม.2/3  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ

           มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

-

-

ตัวชี้วัด ต 2.1  ม.2/1  ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด ต 2.1  ม.2/2  อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด ต 2.1  ม.2/3  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

        มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

-

-

ตัวชี้วัด ต 2.2  ม.2/1  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ตัวชี้วัด ต 2.2  ม.2/2  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย

         มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

-

-

ตัวชี้วัด ต 3.1  ม.2/1  ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

         มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

-

-

ตัวชี้วัด ต 4.1  ม.2/1  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน

        มาตรฐาน ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

-

-

ตัวชี้วัด ต 4.2  ม.2/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่ง

ตัวชี้วัด ต 4.2  ม.2/2  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสาระภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้น ม.3

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

          มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

-

-

ตัวชี้วัด ต 1.1  ม.3/1  ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำคำชี้แจง  และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน

ตัวชี้วัด ต 1.1  ม.3/2  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ตัวชี้วัด ต 1.1  ม.3/3  ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน

ตัวชี้วัด ต 1.1  ม.3/4  เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ  รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

        มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

-

-

ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.3/1  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์  ข่าว  เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.3/2  ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.3/3  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.3/4  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.3/5  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

           มาตรฐาน ต 1.3  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน

-

-

ตัวชี้วัด ต 1.3  ม.3/1  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  /เรื่อง/ ประเด็นต่างๆ  ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

 ตัวชี้วัด ต 1.3  ม.3/2 พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ  หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

ตัวชี้วัด ต 1.3  ม.3/3  พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ  หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

           มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

-

-

ตัวชี้วัด ต 2.1  ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม   และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด ต 2.1  ม.3/2   อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่   ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด ต 2.1  ม.3/3  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

        มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

-

-

ตัวชี้วัด ต 2.2  ม.3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ตัวชี้วัด ต 2.2  ม.3/2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม

        มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

-

-

ตัวชี้วัด ต 3.1  ม.3/1  ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน

         มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

-

-

ตัวชี้วัด ต 4.1  ม.3/1  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

        มาตรฐาน ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

-

-

ตัวชี้วัด ต 4.2  ม.3/1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัด ต 4.2  ม.3/2  เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ

วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสาระภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้น ม.ปลาย (ม.4–6)

มาตรฐานตัวชี้วัด

ม.4 เทอม 1

ม.4 เทอม 2

ม.5 เทอม 1

ม.5 เทอม 2

ม.6 เทอม 1

ม.6 เทอม 2

        มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ต 1.1  ม.4-6/1  ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ  คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน

ตัวชี้วัด ต 1.1  ม.4-6/2  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ตัวชี้วัด ต 1.1  ม.4-6/3  อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน

ตัวชี้วัด ต 1.1  ม.4-6/4  จับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

         มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.4-6/1  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ  ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว/ เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.4-6/2  เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ  คำชี้แจง คำอธิบาย  อย่างคล่องแคล่ว

ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.4-6/3  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.4-6/4  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.4-6/5  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล

 

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

ม.4 เทอม 1

ม.4 เทอม 2

ม.5 เทอม 1

ม.5 เทอม 2

ม.6 เทอม 1

ม.6 เทอม 2

          มาตรฐาน ต 1.3  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ต 1.3  ม.4-6/1  พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม

ตัวชี้วัด ต 1.3  ม.4-6/2  พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ

ตัวชี้วัด ต 1.3  ม.4-6/3  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น

         มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ต 2.1  ม.4-6/1  เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และสถานที่  ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด ต 2.1  ม.4-6/2  อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ  และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด ต 2.1  ม.4-6/3  เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม

         มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ต 2.2  ม.4-6/1 อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน  คำพังเพย  สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ตัวชี้วัด ต 2.2  ม.4-6/2  วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล

 

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

ม.4 เทอม 1

ม.4 เทอม 2

ม.5 เทอม 1

ม.5 เทอม 2

ม.6 เทอม 1

ม.6 เทอม 2

          มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ต 3.1  ม.4-6/1  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน

        มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ต 4.1  ม.4-6/1  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา  ชุมชน

      มาตรฐาน ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ต 4.2  ม.4-6/1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัด ต 4.2  ม.4-6/2  เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ

        มาตรฐาน ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ต 4.2  ม.4-6/1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อ

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>