สาระคณิตศาสตร์

วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสาระคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.1

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

           มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

-

-

ตัวชี้วัด ค 1.1 ม.1/1  ระบุหรือยกตัวอย่าง และเปรียบเทียบจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ  ศูนย์  เศษส่วนและทศนิยม

ตัวชี้วัด ค 1.1 ม.1/2  เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม และเขียนแสดงจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific notation)

           มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจาการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์กันระหว่างการดำเนินการต่าง ๆ และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา

-

-

ตัวชี้วัด ค 1.2 ม.1/1  บวก  ลบ  คูณ  หารจำนวนเต็ม  และนำไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก  การลบ การคูณ  การหาร  และบอกความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ  การคูณกับการหาร  ของจำนวนเต็ม

ตัวชี้วัด ค 1.2 ม.1/2  บวก  ลบ  คูณ  หารเศษส่วนและทศนิยม  และนำไปใช้แก้ปัญหา  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ  อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก  การลบ  การคูณ การหาร  และบอกความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ  การคูณกับการหารของเศษส่วนและทศนิยม

ตัวชี้วัด ค 1.2 ม.1/3  อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการยกกำลังของจำนวนเต็ม   เศษส่วนและทศนิยม

ตัวชี้วัด ค 1.2 ม.1/4  คูณและหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกัน และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

              มาตรฐาน ค 1.3  ใช้การประเมินค่าในการคำนวณและแก้ปัญหา

-

-

ตัวชี้วัด ค 1.3 ม.1/1   ใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  รวมถึงใช้ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคำนวณ

             มาตรฐาน ค 1.4  เข้าใจระบบจำนวนและสามารถนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้

-

-

ตัวชี้วัด ค 1.4 ม.1/1   นำความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา

มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

ตัวชี้วัด ค 3.1 ม.1/1   สร้างและบอกขั้นตอนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

ตัวชี้วัด ค 3.1 ม.1/2   สร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต  และบอกขั้นตอนการสร้างโดยไม่เน้นการพิสูจน์

 

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

ตัวชี้วัด ค 3.1 ม.1/3   สืบเสาะ  สังเกต  และคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต

ตัวชี้วัด ค 3.1 ม.1/4   อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพที่กำหนดให้

ตัวชี้วัด ค 3.1 ม.1/5   ระบุภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า (front  view) ด้านข้าง (side view)  หรือ ด้านบน  (top  view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้

ตัวชี้วัด ค 3.1 ม.1/6   วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์  เมื่อกำหนดภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า  ด้านข้าง และด้านบนให้

           มาตรฐาน ค 4.1   อธิบายและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน

-

-

ตัวชี้วัด ค 4.1 ม.1/1   วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปที่กำหนดให้

ตัวชี้วัด ค 3.1 ม.1/5   ระบุภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า (front  view) ด้านข้าง (side view)  หรือ ด้านบน

          มาตรฐาน ค 4.2   ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ  และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนำไปใช้แก้ปัญหา

-

-

ตัวชี้วัด ค 4.2 ม.1/1   แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย

ตัวชี้วัด ค 4.2 ม.1/2   เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์ หรือปัญหาอย่างง่าย

ตัวชี้วัด ค 4.2 ม.1/3   เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์ หรือปัญหาอย่างง่าย

ตัวชี้วัด ค 4.2 ม.1/4   เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์ หรือปัญหาอย่างง่าย

ตัวชี้วัด ค 4.2 ม.1/5   อ่านและแปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากที่กำหนดให้

          มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล

-

-

ตัวชี้วัด ค 5.2 ม.1/1   อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่กำหนดให้ เหตุการณ์ใดจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน

           มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

-

-

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.1/1   ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.1/2   ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.1/3   ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.1/4   ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.1/5   เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และนำความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.1/6   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสาระคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.2

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

           มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

-

-

ตัวชี้วัด ค 1.1 ม.2/1   เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน

ตัวชี้วัด ค 1.1 ม.2/2   จำแนกจำนวนจริงที่กำหนดให้ และยกตัวอย่างจำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ

ตัวชี้วัด ค 1.1 ม.2/3   อธิบายและระบุรากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริง

ตัวชี้วัด ค 1.1 ม.2/4   ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน  สัดส่วน  และร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา

           มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจาการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์กันระหว่างการดำเนินการต่าง ๆ และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา

-

-

ตัวชี้วัด ค 1.2 ม.2/1   หารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบและนำไปใช้ในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ตัวชี้วัด ค 1.2 ม.2/2  อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม  บอกความสัมพันธ์ของการยกกำลังกับการหารากของจำนวนจริง

        มาตรฐาน ค 1.3  ใช้การประเมินค่าในการคำนวณและแก้ปัญหา

-

-

ตัวชี้วัด ค 1.3 ม.2/1  หาค่าประมาณของรากที่สอง และรากที่สามของจำนวนจริง และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

         มาตรฐาน ค 1.3  ใช้การประเมินค่าในการคำนวณและแก้ปัญหา

-

-

ตัวชี้วัด ค 1.3 ม.2/1  หาค่าประมาณของรากที่สอง และรากที่สามของจำนวนจริง และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

         มาตรฐาน ค 1.4  เข้าใจระบบจำนวนและสามารถนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้

-

-

ตัวชี้วัด ค 1.4 ม.2/1   บอกความเกี่ยวข้องของจำนวนจริง จำนวนตรรกยะ และจำนวนอตรรกยะ

          มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 

-

-

ตัวชี้วัด ค 2.1 ม.2/1   เปรียบเทียบหน่วยความยาว  หน่วยพื้นที่  ในระบบเดียวกัน และต่างระบบ  และเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด ค 2.1 ม.2/2   คาดคะเนเวลา  ระยะทาง  พื้นที่  ปริมาตรและน้ำหนักได้อย่างใกล้เคียง  และอธิบายวิธีการที่ใช้ใน

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

ตัวชี้วัด ค 2.1 ม.2/3   ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

         มาตรฐาน ค 2.2  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด

-

-

ตัวชี้วัด ค 2.2 ม.2/1  ใช้ความรู้เกี่ยวกับความยาวและพื้นที่แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ

        มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ  และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนำไปใช้แก้ปัญหา

-

-

ตัวชี้วัด ค 4.2 ม.2/1  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ตัวชี้วัด ค 4.2 ม.2/2  หาพิกัดของจุด และอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนบนระนาบในระบบพิกัดฉาก

       มาตรฐาน ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

-

-

ตัวชี้วัด ค 5.1 ม.2/1  อ่านและนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม

       มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล

-

-

ตัวชี้วัด ค 5.2 ม.2/1   อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่กำหนดให้ เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแน่นอน เหตุการณ์ใดไม่เกิดขึ้นแน่นอน และเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน

       มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

-

-

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.1/1   ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.2/1  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.2/2  ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.2/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.2/4  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย  และการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน

 

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.2/5  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย  และการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.2/6  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

 วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสาระคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.3

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

              มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด

-

-

ตัวชี้วัด ค 2.1 ม.3/1   หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก

ตัวชี้วัด ค 2.1 ม.3/2  หาปริมาตรของปริซึม  ทรงกระบอก พีระมิด  กรวย และทรงกลม

ตัวชี้วัด ค 2.1 ม.3/3  เปรียบเทียบหน่วยความจุ หรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ  และเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด ค 2.1 ม.3/4   ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

               มาตรฐาน ค 2.2  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด

-

-

ตัวชี้วัด ค 2.2 ม.3/1  ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่  พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ

              มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

-

-

ตัวชี้วัด ค 3.1 ม.3/1  อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม  พีระมิด  ทรงกระบอก  กรวย  และทรงกลม

            มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจำลองทางเรขาคณิต ( geomatric model) ในการแก้ปัญหา

-

-

ตัวชี้วัด ค 3.2 ม.3/1 ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา

         มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ  และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนำไปใช้แก้ปัญหา

-

-

ตัวชี้วัด ค 4.2 ม.3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหา  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ตัวชี้วัด ค 4.2 ม.3/2 เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น

ตัวชี้วัด ค 4.2 ม.3/3  เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

ตัวชี้วัด ค 4.2 ม.3/4  อ่านและแปลความหมาย กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และกราฟอื่น ๆ

ตัวชี้วัด ค 4.2 ม.3/5  แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  และนำไปใช้แก้ปัญหา  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ  และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) อื่น ๆ แทน

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

         มาตรฐาน ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

-

-

ตัวชี้วัด ค 5.1 ม.3/1  กำหนดประเด็น และเขียนข้อคำถามเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ  รวมทั้งกำหนดวิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด ค 5.1 ม.3/2  หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด ค 5.1 ม.3/3  นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด ค 5.1 ม.3/4  อ่าน แปลความหมาย  และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการนำเสนอ

            มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล

-

-

ตัวชี้วัด ค 5.2 ม.3/1  หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้น  เท่า ๆ กัน  และใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล

          มาตรฐาน ค 5.3   ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา

-

-

ตัวชี้วัด ค 5.3 ม.3/1  ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์

ต่าง ๆ

ตัวชี้วัด ค 5.3 ม.3/2  อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการนำเสนอข้อมูลทางสถิติ

          มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

-

-

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.1/1   ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.3/1  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.3/2  ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.3/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.3/4  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย  และการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.3/5  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย  และการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.3/6  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

 วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสาระคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.ปลาย (ม.4–6)

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

ม.4 เทอม 1

ม.4 เทอม 2

ม.5 เทอม 1

ม.5 เทอม 2

ม.6 เทอม 1

ม.6 เทอม 2

            มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

-

-

-

-

-

-

  ตัวชี้วัด ค 1.1 ม.4-6 /1  แสดงความสัมพันธ์ของจำนวนต่าง ๆ ในระบบจำนวนจริง

  ตัวชี้วัด ค 1.1 ม.4-6 /2  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง

  ตัวชี้วัด ค 1.1 ม.4-6 /3  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ  และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์

              มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจาการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์กันระหว่างการดำเนินการต่าง ๆ และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา

-

-

-

-

-

-

   ตัวชี้วัด ค 1.2 ม.4-6 /1  เข้าใจความหมายและหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการ การลบ การคูณ การหารจำนวนจริง จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์

               มาตรฐาน ค 1.3  ใช้การประเมินค่าในการคำนวณและการแก้ปัญหา

-

-

-

-

-

-

  ตัวชี้วัด ค 1.3 ม.4-6 /1  หาค่าประมาณของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้วิธีการคำนวณที่เหมาะสม

               มาตรฐาน ค 1.4  เข้าใจระบบจำนวนและสามารถนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้

  ตัวชี้วัด ค 1.3 ม.4-6 /1  เข้าใจสมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก  การคูณ  การเท่ากัน  การไม่เท่ากัน  และนำไปใช้ได้

               มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด

-

-

-

-

-

-

  ตัวชี้วัด ค 2.1 ม.4-6 /1  ใช้ความรู้เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม  ในการคาดคะเนระยะทางและความสูง

            มาตรฐาน ค 2.2  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด

-

-

-

-

-

-

  ตัวชี้วัด ค 2.2 ม.4-6 /1  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูงโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ

มาตรฐานตัวชี้วัด

ม.4 เทอม 1

ม.4 เทอม 2

ม.5 เทอม 1

ม.5 เทอม 2

ม.6 เทอม 1

ม.6 เทอม 2

        มาตรฐาน ค 4.1  อธิบายและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ค 4.1 ม.4-6 /1  มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและการดำเนินการของเซต

ตัวชี้วัด ค 4.1 ม.4-6 /2  เข้าใจและสามารถใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย

ตัวชี้วัด ค 4.1 ม.4-6 /3  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  เขียนแสดงความสัมพันธ์และ ฟังก์ชันในรูปต่าง ๆ เช่น ตาราง  กราฟ และสมการ

ตัวชี้วัด ค 4.1 ม.4-6 /4  เข้าใจความหมายของลำดับและหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด

ตัวชี้วัด ค 4.1 ม.4-6 /5  เข้าใจความหมายของลำดับเลขคณิต และลำดับเรขาคณิต  หาพจน์ต่าง ๆ ของลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต และนำไปใช้

           มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ  และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) อื่น ๆ แทน

-

-

-

-

-

-

สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนำไปใช้แก้ปัญหา

ตัวชี้วัด ค 4.2 ม.4-6 /1  เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์แสดงเซต และนำไปใช้แก้ปัญหา

ตัวชี้วัด ค 4.2 ม.4-6 /2  ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให้เหตุผลโดยใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์

ตัวชี้วัด ค 4.2 ม.4-6 /3  แก้สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง

ตัวชี้วัด ค 4.2 ม.4-6 /4  สร้างความสัมพันธ์หรือฟังก์ชันจากสถานการณ์ หรือปัญหาและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด ค 4.2 ม.4-6 /5  ใช้กราฟของสมการ อสมการ ฟังก์ชัน  ในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด ค 4.2 ม.4-6 /6  เข้าใจความหมายของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตโดยใช้สูตรและนำไปใช้

 

 

 

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

ม.4 เทอม 1

ม.4 เทอม 2

ม.5 เทอม 1

ม.5 เทอม 2

ม.6 เทอม 1

ม.6 เทอม 2

            มาตรฐาน ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ค 5.1 ม.4-6 /1  เข้าใจวิธีการสำรวจความคิดเห็นอย่างง่าย

ตัวชี้วัด ค 5.1 ม.4-6 /2  หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล

ตัวชี้วัด ค 5.1 ม.4-6 /3  เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์

            มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ค 5.2 ม.4-6 /1  นำผลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นไปใช้  คาดการณ์ในสถานการณ์ที่กำหนดให้

ตัวชี้วัด ค 5.2 ม.4-6 /2  อธิบายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  และนำผลที่ได้ไปใช้คาดการณ์ในสถานการณ์ที่กำหนดให้

          มาตรฐาน ค 5.3  ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ค 5.3 ม.4-6 /1  ใช้ข้อมูลข่าวสารและค่าสถิติช่วยในการตัดสินใจ

ตัวชี้วัด ค 5.3 ม.4-6 /2  ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา

         มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.4-6 /1  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.4-6 /2  ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.4-6 /3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.4-6 /4  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน

 

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

ม.4 เทอม 1

ม.4 เทอม 2

ม.5 เทอม 1

ม.5 เทอม 2

ม.6 เทอม 1

ม.6 เทอม 2

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.4-6 /5  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และนำความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ

ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.4-6 /6  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>