สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้น ม.1

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

           มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

-

-

ตัวชี้วัด ง 1.1  ม.1/1  วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน

ตัวชี้วัด ง 1.1  ม.1/2  ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ

ตัวชี้วัด ง 1.1  ม.1/3  ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงาน  อย่างมีเหตุผล

         มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ   เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

-

-

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.1/1  อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.1/2  อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.1/3  ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

            มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

-

-

ตัวชี้วัด ง 4.1  ม.1/1  อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ

ตัวชี้วัด ง 4.1  ม.1/2  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัด ง 4.1  ม.1/3  เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ

 

  วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้น ม.2

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

         มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

 

-

-

ตัวชี้วัด ง 1.1  ม.2/1  ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา การทำงาน

ตัวชี้วัด ง 1.1  ม.2/2  ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ในการทำงาน

ตัวชี้วัด ง 1.1  ม.2/3  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน  อย่างประหยัดและ

คุ้มค่า

         มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

 

-

-

ตัวชี้วัด ง 2.1  ม.2/2  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

ตัวชี้วัด ง 2.1  ม.2/1  อธิบายกระบวนการเทคโนโลยีออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้  หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล

ตัวชี้วัด ง 2.1  ม.2/3  มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ในงานที่ผลิตเอง

ตัวชี้วัด ง 2.1  ม.2/4  เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากร  หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

           มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

 

-

-

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.2/1  อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล  และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.2/2  อธิบายหลักการ  และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.2/3  ค้นหาข้อมูล  และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  อย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.2/4  ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

              มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

-

-

ตัวชี้วัด ง 4.1  ม.2/1  อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ

ตัวชี้วัด ง 4.1  ม.2/2  ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

ตัวชี้วัด ง 4.1  ม.2/3  มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ

 วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้น ม.3

มาตรฐานตัวชี้วัด

เทอม1

เทอม2

              มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

-

-

ตัวชี้วัด ง 1.1  ม.3/1  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ง 1.1  ม.3/2  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด ง 1.1  ม.3/3  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะ  การจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

                มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

-

-

ตัวชี้วัด ง 2.1  ม.3/1  อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด ง 2.1  ม.3/2  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้  หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล

           มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

-

-

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.3/1  อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.3/2  เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.3/3  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.3/4  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

       มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

-

-

ตัวชี้วัด ง 4.1  ม.3/1  อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย

ตัวชี้วัด ง 4.1  ม.3/2  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ

ตัวชี้วัด ง 4.1  ม.3/3  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง

วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้น ม.ปลาย (ม.4–6)

มาตรฐานตัวชี้วัด

ม.4 เทอม 1

ม.4 เทอม 2

ม.5 เทอม 1

ม.5 เทอม 2

ม.6 เทอม 1

ม.6 เทอม 2

          มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ง 1.1  ม.4-6/1  อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

ตัวชี้วัด ง 1.1  ม.4-6/2  สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  และมีทักษะการทำงานร่วมกัน

ตัวชี้วัด ง 1.1  ม.4-6/3  มีทักษะการจัดการในการทำงาน

ตัวชี้วัด ง 1.1  ม.4-6/4  มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

ตัวชี้วัด ง 1.1  ม.4-6/5  มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต

ตัวชี้วัด ง 1.1  ม.4-6/6  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน

ตัวชี้วัด ง 1.1  ม.4-6/7  ใช้พลังงาน  ทรัพยากร ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

            มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม  สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ง 2.1  ม.4-6/1  อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

ตัวชี้วัด ง 2.1  ม.4-6/2  วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด ง 2.1  ม.4-6/3  สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี  อย่างปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็น  ภาพฉายและแบบจำลองเพื่อนำไปสู่การสร้างชิ้นงาน  หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน

ตัวชี้วัด ง 2.1  ม.4-6/4  มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ  ในงานที่ผลิตเอง หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต

ตัวชี้วัด ง 2.1  ม.4-6/5  วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  และสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด

มาตรฐานตัวชี้วัด

ม.4 เทอม 1

ม.4 เทอม 2

ม.5 เทอม 1

ม.5 เทอม 2

ม.6 เทอม 1

ม.6 เทอม 2

            มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.4-6 /1  อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.4-6 /2  อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.4-6 /3  อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.4-6 /4  บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.4-6 /5  แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.4-6 /6   เขียนโปรแกรมภาษา

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.4-6 /7  พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.4-6 /8 ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.4-6 /9    ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.4-6 /10   ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบ การตัดสินใจ

  ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.4-6 /11  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม  ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.4-6 /12  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ง 3.1  ม.4-6 /13  บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

                มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด ง 4.1  ม.4-6/1  อภิปรายแนวทางสู่อาชีพที่สนใจ

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ง 4.1  ม.4-6/2  เลือก  และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ง 4.1  ม.4-6/3  มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ง 4.1  ม.4-6/4  มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>