วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้น ม.1 มาตรฐานตัวชี้วัด เทอม1 เทอม2            มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว – - ตัวชี้วัด ง 1.1  ม.1/1  วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน ตัวชี้วัด ง 1.1  ม.1/2  ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ ตัวชี้วัด ง 1.1  ม.1/3  ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงาน  อย่างมีเหตุผล          มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ   เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม – - …

View page »

สาระคณิตศาสตร์

วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสาระคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.1 มาตรฐานตัวชี้วัด เทอม1 เทอม2            มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง – - ตัวชี้วัด ค 1.1 ม.1/1  ระบุหรือยกตัวอย่าง และเปรียบเทียบจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ  ศูนย์  เศษส่วนและทศนิยม ตัวชี้วัด ค 1.1 ม.1/2  เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม และเขียนแสดงจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific notation)            มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจาการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์กันระหว่างการดำเนินการต่าง ๆ และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา – - ตัวชี้วัด ค 1.2 ม.1/1  บวก  ลบ  คูณ  หารจำนวนเต็ม  และนำไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก  การลบ การคูณ  การหาร  และบอกความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ  การคูณกับการหาร  ของจำนวนเต็ม …

View page »

สาระภาษาต่างประเทศ

วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสาระภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้น ม.1 มาตรฐานตัวชี้วัด เทอม1 เทอม2          มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล – - ตัวชี้วัด ต 1.1  ม.1/1  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน ตัวชี้วัด ต 1.1  ม.1/2  อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน ตัวชี้วัด ต 1.1  ม.1/3  เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน   ตัวชี้วัด ต 1.1  ม.1/4  ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน …

View page »

สาระวิชาภาษาไทย

วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสาระภาษาไทย  ระดับชั้น ม.1 มาตรฐานตัวชี้วัด เทอม1 เทอม2 มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน – - ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.1/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.1/2  จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.1/3  ระบุเหตุและผลและข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.1/4  ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบ และคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่างๆ จากการอ่าน ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.1/5  ตีความคำยากในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.1/6  ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.1/7  ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น ตัวชี้วัด ท 1.1 ม.1/8  …

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>