ง32101 เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2                                                                                                                                              รหัสวิชา  ง32101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียนที่ 1                                                                                                                          จำนวน 20  คาบ / ภาคเรียน

 

ศึกษา ความหมาย  โครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานดังนี้ การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา  การพัฒนาเครื่องมือ  การทดลองทฤษฏี  การประยุกต์ใช้งาน  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

กำหนดแนวทาง และสามารถพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอน ดังนี้ คัดเลือกหัวข้อที่สนใจ  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร  จัดทำข้อมูลเสนอโครงงาน พัฒนาโครงงาน  จัดทำรายงาน  นำเสนอและเผยแพร่ เลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจของบุคคล กลุ่ม องค์กรในงานต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน สู่การสร้างชิ้นงาน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างชิ้นงานหรือโครงงานตามหลักการทำโครงงาน โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา  อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

 

 

 

ตัวชี้วัด

ง 3.1 ม.5/7, ม.5/8, ม.5/10, ม.๕5/11,ม.5/12

รวม  5 ตัวชี้วัด

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>