วิทยาศาสตร์ ป.5

คำอธิบายรายวิชา

          รหัสวิชา ว15101                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                      เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

……………………………………………………………………………………………… 

ศึกษาวิเคราะห์ ดอก ส่วนประกอบของดอก หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพืช วัฎจักรชีวิตของพืชดอก การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์ วัฎจักรชีวิตของสัตว์และการนำไปใช้ประโยชน์ การถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ลักษณะภายในและภายนอกในเกณฑ์ที่ปรากฏที่มีรายละเอียดมากขึ้นเป็นเกณฑ์ สมบัติของวัสดุ ความยืดหยุ่นความแข็ง ความเหนียว การนำความร้อน การนำไฟฟ้า และความหนาแน่น การนำวัสดุต่าง ๆ มาใช้ทำเครื่องใช้ตามสมบัติของวัสดุนั้น แรงลัพธ์ความดันของของเหลวทำให้วัตถุจมหรือลอย แรงเสียดทานเป็นแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทานจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เสียงสูง ตํ่า ที่เกิดขึ้นอยู่กับความถี่ในการสั่นของแหล่งกำเนิด เสียงดังมีพลังงานมากกว่าเสียงเบา เสียงดังมาก ๆ และฟังเป็นเวลานาน ๆ จะเป็นอันตรายต่อหู ผลของปรากฏการณ์ การเกิดเมฆ หมอก นํ้าค้าง ฝน ลูกเห็บ วัฎจักรนํ้า อุณหภูมิ ความชื้น ความดันของบรรยากาศ การเกิดลม การใช้ประโยชน์จากพลังงานลม ปรากฎการณ์ขึ้น ตก ของดวงดาว ทิศ แผนที่ดาว ทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุในท้องฟ้า

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

ว1.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3  ป.5/4 ป.5/5

ว1.2 ป5/1 ป.5/2 ป.5/3  ป.5/4 ป.5/5

ว3.1 ป.5/1 ป.5/2

ว4.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3  ป.5/4   ว4.2 ป.5/1

ว5.1 ป.5/1

ว6.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3  ป.5/4

ว7.1 ป.5/1

ว8.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3  ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6ป.5/7  ป.5/8

 รวม 34 ตัวชี้วัด

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>