วิทยาศาสตร์ ป.4

คำอธิบายรายวิชา

          รหัสวิชา ว14101                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                       เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

……………………………………………… ………………………………………………  

                    ศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ของพืช ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชต่อสภาพแวดล้อม พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร การเคลื่อนที่ของแสง จากแหล่งกำเนิด การเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง การสะท้อง การหักเหของแสง การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลสุริยะและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์การเกิดดินจากหินที่ผุพังผสมซากพืชและสัตว์ ชนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น ลักษณะของระบบสุริยะ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 ตัวชี้วัด

ว1.1ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4

ว5.1 ป4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6

ว6.1 ป.4/1 ป.4/2

ว7.1 ป.4/1

ว8.1 ป4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป4/7 ป.4/8

รวม 21 ตัวชี้วัด

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>