หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

                     

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม  พุทธศักราช 2553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4

อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

 

 

คำนำ

 

การจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เพื่อให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลสังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นไปตามเจตนารมณ์มาตรา 80 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

 

 

 

 

คณะผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

                        

    หน้า

 

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                6

ตัวชี้วัดและสาระแกนกลางรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                     13

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6                                                                                                             73

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาพื้นฐาน                                                                                         75

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาพื้นฐาน                                                                                                  121คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาเพิ่มเติม                                                                                         149

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                  170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ สพฐ. 293/2551

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

 

 

                เพื่อให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลสังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นไปตามเจตนารมณ์มาตรา 80 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ฉะนั้น อาศัยอำนาจความในมาตรา 12 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีมติเห็นชอบให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังปรากฏแนบท้ายคำสั่งนี้แทนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เงื่อนไขและระยะเวลาในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เป็นไป ดังนี้

1. โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพร้อมตามรายชื่อที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ

                                (1) ปีการศึกษา 2552 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

(2) ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

(3) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน

 

 

2. โรงเรียนทั่วไป

(1) ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

(2) ปีการศึกษา 2554 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 และ 5

(3) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไปให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจในการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการจัดการศึกษา

 

 

สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

 

 

(นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  วิสัยทัศน์

                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม กำหนดวิสัยทัศน์ของกลุ่มดังนี้

 1.  เป็นศาสตร์บูรณาการที่มุ่งให้เยาวชนเป็นผู้มีการศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้นำ  เป็นผู้มีส่วนร่วม

และเป็นพลเมืองที่ดี  มีความรับผิดชอบโดย

-    นำความรู้จากอดีตมาสร้างความเข้าใจในมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ

เพื่อการตัดสินใจในการเป็นพลเมืองดี

-     นำความรู้เกี่ยวกับโลกของเรามาสร้างความเข้าใจในกระบวนการก่อให้เกิด

สภาพแวดล้อมของมนุษย์  เพื่อการตัดสินใจในการดำรงชีวิตในสังคม

-     นำความรู้เรื่องการเมืองการปกครองมาตัดสินใจเกี่ยวกับการปกครอง ชุมชน

ท้องถิ่น และประเทศชาติของตน

-      นำความรู้เรื่องการผลิต การแจกจ่าย การบริโภคสินค้าและบริการมาตัดสินใจใน

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด เพื่อการดำรงชีวิต เพื่อการประกอบอาชีพ และการอยู่ในสังคม

-      นำความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของจริยธรรม ศาสนา มาตัดสินใจในการประพฤติ

ปฏิบัติตนและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

-                    นำวิธีการทางสังคมศาสตร์มาค้นคว้าหาคำตอบเกี่ยวกับประเด็นปัญหาใน

สังคมและกำหนดแนวทางประพฤติปฏิบัติที่สร้างสรรค์ต่อส่วนรวม

เยาวชนจำเป็นต้องศึกษาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

เพื่อให้เข้าใจสังคมโลกที่ซับซ้อน สามารถปกครองดูแลตนเองและเอาใจใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโลกได้

ดังนั้นตลอดระยะเวลาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ใช้ความรู้อย่างมีความหมายเพื่อการตัดสินใจ การสำรวจ สอบสวน การสืบค้น การสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และนำพาตนเองและผู้อื่นเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนสู่โลกแห่งความเป็นจริงในชีวิตได้

 1.  ได้บูรณาการสรรพความรู้  กระบวนและปัจจัยต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ตามเป้าหมายของ

ท้องถิ่น และประเทศชาติ การเรียนการสอนต้องใช้ข้อมูลความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นประเทศชาติ และระดับโลกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

 1. ผู้เรียนอภิปรายประเด็นปัญหาร่วมสมัยร่วมกับเพื่อนและผู้ใหญ่ สามารถแสดงจุดยืนใน

ค่านิยม  จริยธรรมของตนอย่างเปิดเผยและจริงใจ ขณะเดียวกันก็รับฟังเหตุผลของผู้อื่นที่แตกต่างจากตนอย่างตั้งใจ

 1. การเรียนการสอนเป็นบรรยากาศของการส่งเสริมการคิดขั้นสูงในประเด็นหัวข้อที่ลึกซึ้ง ท้า

ทาย ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนอย่างมีความหมาย ได้รับการประเมินที่เน้นการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ทุกมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม มีการจัดเตรียมโครงงานที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเป็นจริงของสังคมที่ให้ผู้เรียนได้นำสิ่งที่เรียนไปใช้ได้จริงในการดำเนินชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

 

มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้มีการศึกษา  พร้อมที่จะเป็นผู้นำมีส่วนร่วมในสังคม และท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี  มีความเป็นประชาธิปไตยมีค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

ภารกิจ/พันธกิจของกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

1.     ดูแลสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ห้องเรียน ห้องศูนย์วิชา ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

 1. พัฒนาครูและบุคลากรในกลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีความรู้สามารถให้ทันกับโลกในยุคโลกาภิวัต
 2. ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและค่านิยมของความเป็นไทย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระภายใต้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง
 4. ส่งเสริมความสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม
 5. ส่งเสริมให้มีการประสานงานกับชุมชน

 

เป้าหมายของกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

 1. ครู-บุคลากรในกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มตามศักยภาพ
 2. นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ เต็มศักยภาพแต่ละบุคคลบนพื้นฐานของความเป็นไทย มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 3. มีแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้เรียน
 4. มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนกับชุมชน และเอื้อต่อการพัฒนานักเรียนทุกด้าน

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

 1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย ใผ่เรียนรู้ ขยันอดทน มีความรับผิดชอบ
 2. มีสัมมาคารวะ กิริยามารยาทเรียบร้อย
 3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อประหยัดและอดออม
 4. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

คุณภาพของผู้เรียน

 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้กลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนต้องเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประกอบด้วยศาสตร์ต่าง ๆ หลายสาขา มีลักษณะเป็นสหวิทยาการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ กระบวนการ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสภาพแวดล้อม

จากองค์ประกอบดังกล่าว จึงทำให้กลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม มีจุดเน้นในการสร้างคูณภาพของผู้เรียนดังนี้

1.   ยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันได้ เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์กับสังคมและส่วนรวม

2.   ยึดมั่น  ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งถ่ายทอดสิ่งดีงามไว้เป็นมรดกของชาติ เพื่อสันติสุขของสังคมไทยและสังคมโลก

3.   มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และสามารถนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาคภูมิใจในความเป็นไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง อย่างเป็นระบบ และนำไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้

5.   มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เป็นผู้สร้างวัฒนธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสำคัญ  ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะ

 

                ผลจากความเจริญทางวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกปัจจุบัน  ทำให้ประชากรในส่วนต่าง ๆ ของโลก มีการเลื่อนไหลหล่อหลอมให้เป็นประชากรโลก และรวมเป็นสังคมเดียวกัน การที่สังคมโลกจะดำรงอยู่ได้อย่างสันติสุข ประชากรจะต้องเป็นพลเมืองดีทั้งในระดับโลกและระดับประเทศย่อมลงมาจนถึงสังคมเล็กที่สุด  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความสำคัญในด้านพัฒนาคุณลักษณะต่าง ๆ ของผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี มีเหตุผลด้วยกุศลจิต คิดสร้างสรรค์มั่นในคุณธรรม นำความรู้เพื่อการดำเนินชีวิตที่มีความสุข โดยใช้เทคนิค วิทยาการจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและสังคมได้อย่างมีความสุข

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องเรียนตลอด ๑๒ ปีการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ประกอบมาจากหลายแขนงวิชา จึงมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ โดยนำวิทยาการจากแขนงวิชาต่าง ๆ ในสาขาสังคมศาสตร์มาหลอมรวมเข้าด้วยกัน  ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จริยธรรม ประชากรศึกษา  สิ่งแวดล้อมศึกษา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ปรัชญาและศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้เรียน  โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดี  ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเจริญงอกงามในด้านต่าง ๆ คือ

1.  ด้านความรู้  จะให้ความรู้แก่ผู้เรียนในเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอดและหลักการสำคัญของวิชาต่าง ๆ ในสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จริยธรรม ประชากรศึกษา  สิ่งแวดล้อมศึกษา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ปรัชญาและศาสนา  ตามขอบเขนที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับชั้น ในลักษณะบูรณาการ

2.  ด้านทักษะกระบวนการ  ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้เกิดทักษะและกระบวนการต่าง ๆ เช่น ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางสังคม ทักษะทางการสืบสวนสอบสวน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแสวงหาความรู้ การสืบค้น เป็นต้น

3.   ด้านเจตคติและค่านิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จะช่วยพัฒนาเจตคติ และค่านิยมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและความเป็นมนุษย์ เช่นรู้จักตนเอง พึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความกตัญญู รักเกียรติภูมิแห่งตน มีนิสัยในการเป็นผู้ผลิตที่ดี มีความพอดีในการบริโภค  เห็นคุณค่าของการทำงาน รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม เคารพสิทธิของผู้อื่น และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความผูกพันกับกลุ่ม รักท้องถิ่น รักประเทศชาติ เห็นคุณค่า อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม สามารถนำความรู้ ทักษะ ค่านิยมและเจตคติที่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยมาใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลสาระการเรียนรู้     กำหนดดังนี้

 

4                              ระดับผลการเรียนดีเยี่ยม                                                    คะแนนร้อยละ                    80-100

3.5                          ระดับผลการเรียนดีมาก                                                     คะแนนร้อยละ                    75-79

3                              ระดับผลการเรียนดี                                                             คะแนนร้อยละ                    70-74

2.5                          ระดับผลการเรียนค่อนข้างดี                                             คะแนนร้อยละ                    65-69

2                              ระดับผลการเรียนน่าพอใจ                                                คะแนนร้อยละ                    60-64

1.5                          ระดับผลการเรียนพอใช้                                                     คะแนนร้อยละ                    55-59

1                              ระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด คะแนนร้อยละ                    50-54

0                              ระดับผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด             คะแนนร้อยละ                    49-0

 

ร                              ขาดสอบ / รอส่งงาน

มส                          มีเวลาเรียนไม่ถึง  80 %

มส (เรียนซ้ำ)       มีเวลาเรียนไม่ถึง  60 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สาระที่ ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

มาตรฐาน  ส ๑.๑             รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

มาตรฐาน ส  ๑.๒            เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

สาระที่ ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม­

มาตรฐาน  ส ๒.๑           เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ

ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข

 

มาตรฐาน  ส ๒.๒          เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

­สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์

มาตรฐาน ส.๓.๑              เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจ

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

มาตรฐาน ส.๓.๒            เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ ๔     ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส ๔.๑             เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ

มาตรฐาน ส ๔.๒            เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

มาตรฐาน ส ๔.๓            เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                                                                                                            

มาตรฐาน ส ๕.๑               เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ส ๕.๒              เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด

การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สาระที่ 1    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา

                               ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม

เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

1.    อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย w  การสังคายนา

w  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย

2.    วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย    รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว
 • Ø ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็น

w  ศาสนาประจำชาติ

w  สถาบันหลักของสังคมไทย     

w  สภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง  และครอบคลุมสังคมไทย

w  การพัฒนาตนและครอบครัว

3.    วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยา   หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด w  สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ

™  ประสูติ

™  เทวทูต 4

™  การแสวงหาความรู้

™  การบำเพ็ญทุกรกิริยา

4.    วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก    ชาดก/เรื่องเล่า และ

ศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด

 • Ø พุทธสาวก พุทธสาวิกา

w  พระมหากัสสปะ

w  พระอุบาลี

w  อนาถบิณฑิกะ

w  นางวิสาขา

 • Ø ชาดก

w  อัมพชาดก

w   ติตติรชาดก

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

5.     อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด    เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว
 • พระรัตนตรัย

w     พุทธคุณ 9

 • Ø อริยสัจ 4

w     ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)

 • ขันธ์ 5

            -  ธาตุ 4

w     สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

 • หลักกรรม

           -   ความหมายและคุณค่า

 • อบายมุข 6

w      นิโรธ  (ธรรมที่ควรบรรลุ)

 • สุข 2 (กายิก, เจตสิก)
 • คิหิสุข

w     มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

 •    ไตรสิกขา
 •    กรรมฐาน 2
 •    ปธาน 4
 •    โกศล 3
 •    มงคล 38

-ไม่คบคนพาล

- คบบัณฑิต

 - บูชาผู้ควรบูชา

 • พุทธศาสนสุภาษิต

w      ยํ เว เสวติ ตาทิโส
คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น

w     อตฺตนา โจทยตฺตานํ
จงเตือนตน ด้วยตน

w     นิสมฺม กรณํ เสยฺโย
ใคร่ครวญก่อนทำจึงดี

w   ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา
เรือนที่ครองไม่ดีนำทุกข์มาให้

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

6.    เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต    ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม    และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ     และทางออก หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
 • Ø โยนิโสมนสิการ

w   วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม

w   วิธีคิดแบบคุณ – โทษและทางออก

 

 

7. สวดมนต์ แผ่เมตตา    บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ      หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด w   สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา

w   วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา      การฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐานเน้น          อานาปานสติ

w   นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน

8.    วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง    และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข w   หลักธรรม     (ตามสาระการเรียนรู้ข้อ 5)

  

 

9.    วิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ ศาสนิกชนของศาสนาต่าง  ๆ     มีการประพฤติปฏิบัติตนและวิถีการดำเนินชีวิต

แตกต่างกันตามหลักความเชื่อและคำสอน    ของศาสนาที่ตนนับถือ

10.    ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆ   

 

11.    วิเคราะห์การกระทำของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนาสัมพันธ์    และนำเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง ตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่นหรือประเทศที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านศาสนาสัมพันธ์หรือมีผลงานด้านศาสนาสัมพันธ์

ม.2

1.    อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศ

เพื่อนบ้าน     

w   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านและการนับถือพระพุทธ    -ศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. 2

2. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธ-    ศาสนา    หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน w   ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

3.    วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา    หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม    เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ
 • Ø ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็น

w   รากฐานของวัฒนธรรม

w   เอกลักษณ์และ    มรดกของชาติ

4.    อภิปรายความสำคัญของพระพุทธ -ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับ            การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม w   ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับ           การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
5.    วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

 

w   สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ

™  การผจญมาร

™  การตรัสรู้

™  การสั่งสอน

6.    วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก    ชาดก/เรื่องเล่าและ

ศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด

 

w   พระสารีบุตร

w   พระโมคคัลลานะ

w   นางขุชชุตตรา

w   พระเจ้าพิมพิสาร

w   มิตตวินทุกชาดก

w   ราโชวาทชาดก

7.    อธิบายโครงสร้าง และสาระสังเขปของพระไตรปิฎก     หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ

 

w   โครงสร้าง และสาระสังเขปของ   พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  และพระอภิธรรมปิฎก

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. 2

8.    อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  ตามที่กำหนด  เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • พระรัตนตรัย

w   ธรรมคุณ 6

 • อริยสัจ 4

w   ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)

 • ขันธ์ 5

 -   อายตนะ

w   สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

 • หลักกรรม

-   สมบัติ 4            

-    วิบัติ 4

 • อกุศลกรรมบถ 10
 • อบายมุข 6

w   นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)

 • สุข 2  (สามิส,     นิรามิส)

w   มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

 • บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา
 • ดรุณธรรม 6
 • กุลจิรัฏฐิติธรรม 4
 • กุศลกรรมบถ 10
 • สติปัฏฐาน 4
 • มงคล 38

-    ประพฤติธรรม

-    เว้นจากความชั่ว

-  เว้นจากการดื่มน้ำเมา

 • พุทธศาสนสุภาษิต

กมฺมุนา วตฺตตี โลโก                 

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

w   กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ           ทำดีได้ดี ทำชั่ว   ได้ชั่ว

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. 2

 

  w   สุโข    ปุญฺญสฺส อุจฺจโย     การสั่งสมบุญนำสุขมาให้

w   ปูชโก     ลภเต ปูชํ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ     

       ผู้บูชาเขา     ย่อมได้รับการบูชาตอบ                  

       ผู้ไหว้เขาย่อมได้รับการไหว้ตอบ

9.    เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิต    ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม    และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
 • พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส-มนสิการ    2 วิธี คือ     วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
10.    สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ   หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ w   สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา

w   รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา

w   ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน  เน้นอานาปานสติ

w   นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

11.วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ    เพื่อการดำรงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก    และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 • การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  (ตามสาระ          การเรียนรู้ ข้อ 8.)

ม. 3

1.    อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก w   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ    ทั่วโลก และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเหล่านั้น            ในปัจจุบัน
2.    วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา    หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม     และความสงบสุขแก่โลก w   ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขให้แก่โลก

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. 3

3.    อภิปรายความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ    กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ  การพัฒนาอย่างยั่งยืน w   สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน    (ที่สอดคล้องกับหลักธรรมในสาระการเรียนรู้ ข้อ 6 )

 

4.    วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด w   ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง ต่าง    ๆ  เช่น

 • ปางมารวิชัย
 • ปางปฐมเทศนา
 • ปางลีลา
 • ปางประจำวันเกิด

w   สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ

™  ปฐมเทศนา

™  โอวาทปาฏิโมกข์

5.    วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ
ศาสนิกชนตัวอย่าง  ตามที่กำหนด
w พระอัญญาโกณฑัญญะ

w พระมหาปชาบดีเถรี

w พระเขมาเถรี

w พระเจ้าปเสนทิโกศล

w นันทิวิสาลชาดก

w สุวัณณหังสชาดก

6.    อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
 • พระรัตนตรัย

w   สังฆคุณ    9

 • อริยสัจ 4

w   ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)

 • ขันธ์ 5

-ไตรลักษณ์

w   สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

 • หลักกรรม

-วัฏฏะ    3

-ปปัญจธรรม    3 (ตัณหา  มานะ    ทิฎฐิ)

w   นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)

 • อัตถะ 3

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. 3

  w   มรรค    (ธรรมที่ควรเจริญ)

 • มรรคมีองค์ 8
 • ปัญญา 3
 • สัปปุริสธรรม 7
 • บุญกิริยาวัตถุ 10
 • อุบาสกธรรม 7
 • มงคล 38

-    มีศิลปวิทยา

-    พบสมณะ

-    ฟังธรรมตามกาล

- สนทนาธรรมตามกาล

 • Ø พุทธศาสนสุภาษิต

w   อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย   ชนะตนนั่นแลดีกว่า

w   ธมฺมจารี     สุขํ เสติ                                            ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข

w   ปมาโท มจฺจุโน ปทํ                                    ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย

w   สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ    ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา

w   เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก : พุทธปณิธาน 4    ในมหาปรินิพพานสูตร

7.    เห็นคุณค่า และวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน                  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน           และการมีครอบครัว การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  (ตามสาระ          การเรียนรู้ ข้อ 6.)

 

8.    เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ    วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรือ               การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ w พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ             โยนิโสมนสิการ  2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ    และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. 3

9.    สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ    หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

 

 

w สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา

w รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา

w ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐานเน้นอานาปานสติ

w นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา         ไปใช้ในชีวิตประจำวัน     

10.    วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ w วิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาอื่นๆ

ม.4-ม.6

1.วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป  และคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า  หรือสังคมสมัยของศาสดาที่ตนนับถือ w ลักษณะของสังคมชมพูทวีป  และคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า
2. วิเคราะห์     พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้    การก่อตั้ง    วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ    ตามที่กำหนด w พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์     ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู้)

w การก่อตั้งพระพุทธศาสนา    วิธีการสอน     และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา

3.วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร    และการธำรงรักษาศาสนา  หรือ    วิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด

w    พุทธประวัติด้านการบริหารและการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา

 

4. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา    หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด w พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง
5. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา    และปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด w พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.4-ม.6

6.    วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

w    ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธ- ศาสนา

7. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์    หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด w หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์

w    การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวิทยาศาสตร์

8.  วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง    การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา    หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด w พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรมตน    การพึ่งตนเอง  และการมุ่งอิสรภาพ
9.  วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่า              เป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับ

วิธีการแก้ปัญหา    หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

w    พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา      

w พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์  ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา

10. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท  มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและโลก    หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด w พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท

w    พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล  สังคมและโลก

11.     วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

w    พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน

12. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษา

ที่สมบูรณ์    การเมืองและสันติภาพ

หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ

ตามที่กำหนด

w ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์

w ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการเมือง

 ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับสันติภาพ

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.4-ม.6

 

13. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ    อริยสัจ 4 หรือหลักคำสอนของศาสนา    ที่ตนนับถือ

 

 • พระรัตนตรัย

w   วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของพุทธะ ธรรมะ    สังฆะ

 • อริยสัจ 4

w   ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)

 •    ขันธ์ 5

-  นามรูป     -  โลกธรรม 8  -   จิต, เจตสิก

w   สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

 • หลักกรรม  

  –  นิยาม 5   -  กรรมนิยาม ( กรรม 12)

 - ธรรมนิยาม(ปฏิจจสมุปบาท)

 • วิตก 3
 • มิจฉาวณิชชา 5
 • นิวรณ์ 5
 • อุปาทาน 4

w   นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)

 • ภาวนา 4
 • วิมุตติ 5
 • นิพพาน

w   มรรค    (ธรรมที่ควรเจริญ)

 • พระสัทธรรม 3
 • ปัญญาวุฒิธรรม 4
 • พละ 5
 • อุบาสกธรรม 5
 • o    อปริหานิยธรรม 7
 •    ปาปณิกธรรม 3
 • o    ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4

 

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.4-ม.6

 

 
 • โภคอาทิยะ 5
 • อริยวัฑฒิ 5
 • อธิปไตย 3
 • สาราณียธรรม 6
 • ทศพิธราชธรรม 10 
 • วิปัสสนาญาณ 9
 • มงคล 38
  • - สงเคราะห์บุตร
  • - สงเคราะห์ภรรยา
  • - สันโดษ
  • -    ถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่นไหว
  • - จิตไม่เศร้าโศก
  • - จิตไม่มัวหมอง
  • - จิตเกษม
  • - ความเพียรเผากิเลส
  • - ประพฤติพรหมจรรย์
  • - เห็นอริยสัจ
  • - บรรลุนิพพาน

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.4-ม.6

 

 
 • Ø พุทธศาสนสุภาษิต

w   จิตฺตํ ทนฺตํ  สุขาวหํ                                             จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้

w   นอุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ
บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้น ๆ ลง ๆ

นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต 

คนที่ไม่ถูกนินทา  ไม่มีในโลก

โกธํ ฆตฺวา  สุขํ เสติ          

ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข

w   ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฺฐาตา  วินฺทเต ธนํ
คนขยันเอาการเอางาน กระทำเหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้

w   วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส  นิปฺปทา
เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ

สนฺตฎฺฐี ปรมํ ธนํ                               

 ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง

w   อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก    

 การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก

ราชา มุขํ มนุสฺสานํ       

พระราชาเป็นประมุขของประชาชน

สติ โลกสฺมิ ชาคโร       

สติเป็นเครื่องตื่นในโลก

นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ         

สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี

นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ        

นิพพานเป็นสุข    อย่างยิ่ง

 

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.4-ม.6

 

14. วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่าง              การดำเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก 

 เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ø พุทธสาวก พุทธสาวิก

w   พระอัสสชิ

w   พระกีสาโคตมีเถรี

w   พระนางมัลลิกา

w   หมอชีวก โกมารภัจ

w   พระอนุรุทธะ

w   พระองคุลิมาล

w   พระธัมมทินนาเถรี

w   จิตตคหบดี

w   พระอานนท์

w   พระปฏาจาราเถรี

w   จูฬสุภัททา

w   สุมนมาลาการ

 • ชาดก

w   เวสสันดรชาดก

w   มโหสธชาดก

w   มหาชนกชาดก

 • ชาวพุทธตัวอย่าง

w   พระนาคเสน – พระยามิลินท์

w   สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจารี)

w   พระอาจารย์มั่น  ภูริทตฺโต

w   สุชีพ     ปุญญานุภาพ

w   สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

w   พระธรรมโกศาจารย์  (พุทธทาสภิกขุ)

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.4-ม.6

 

  w   พระพรหมมังคลาจารย์     (ปัญญานันทภิกขุ)    

w   ดร.เอ็มเบดการ์

w   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า  เจ้าอยู่หัว

w   พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

w   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

 w   อนาคาริก ธรรมปาละ

15.    วิเคราะห์คุณค่าและความสำคัญของการสังคายนา พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ    และการเผยแผ่ w   วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิฏก    และคัมภีร์ของศาสนาอื่น ๆ การสังคายนาและการเผยแผ่พระไตรปิฏก

w   ความสำคัญและคุณค่าของพระไตรปิฏก

16.    เชื่อมั่นต่อผลของการทำความดี ความชั่ว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ    และตัดสินใจเลือกดำเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม    จริยธรรม และกำหนดเป้าหมาย    บทบาทการดำเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์ w   ตัวอย่างผลที่เกิดจากการทำความดี    ความชั่ว 

w   โยนิโสมนสิการด้วยวิธีคิดแบบอริยสัจ

w    หลักธรรมตามสาระการเรียนรู้ข้อ 13

17.    อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป ประวัติพระพุทธเจ้า    มุฮัมมัด   พระเยซู
18.ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของค่านิยม    จริยธรรมที่เป็นตัวกำหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ    เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข คุณค่าและความสำคัญของค่านิยมและจริยธรรม

การขจัดความขัดแย้งเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

19.    เห็นคุณค่า เชื่อมั่น    และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ    w   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ    10 วิธี  (เน้น วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  แบบสามัญญลักษณะ แบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน  และแบบ     วิภัชชวาท )

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.4-ม.6

 

หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

 

1) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย

2)  วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ

3) วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ    

4) วิธีคิดแบบอริยสัจ   

5) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์

6)  วิธีคิดแบบคุณค่าแท้- คุณค่าเทียม

7) วิธีคิดแบบคุณ-โทษ  และทางออก

8) วิธีคิดแบบอุบาย  ปลุกเร้าคุณธรรม

9) วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน   

10)    วิธีคิดแบบวิภัชชวาท

20.    สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน    หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
 • สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา

รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา

w     ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน

w   นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้  คุณภาพชีวิตและสังคม

21.    วิเคราะห์หลักธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และชักชวน    ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความสำคัญของการทำความดี    ต่อกัน หลักธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 •   หลักธรรมในพระพุทธศาสนา    เช่น สาราณียธรรม 6  อธิปไตย 3  มิจฉาวณิชชา 5  อริยวัฑฆิ 5    โภคอาทิยะ 5 

u   คริสต์ศาสนา ได้แก่  บัญญัติ 10     ประการ   (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)

u   ศาสนาอิสลาม ได้แก่  หลักจริยธรรม (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)

22.    เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม สภาพปัญหาในชุมชน และสังคม

 

 

สาระที่ 1    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาที่ตนนับถือ

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

 

1. บำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ w การบำเพ็ญประโยชน์ และ                       การบำรุงรักษาวัด
2. อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ     และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ

 

 

 

w วิถีชีวิตของพระภิกษุ

w บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น    การแสดงธรรม ปาฐกถาธรรม     การประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง

w การเข้าพบพระภิกษุ

w การแสดงความเคารพ     การประนมมือ  การไหว้  การกราบ     การเคารพ                พระรัตนตรัย  การฟังเจริญ
พระพุทธมนต์  การฟังสวด                      พระอภิธรรม  การฟังพระธรรมเทศนา

3. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ    ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ         ตามที่กำหนด w ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลักพระพุทธศาสนา    หรือศาสนาที่ตนนับถือ
4. จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนใน         ศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง

 

w การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบ หมู่4 หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่9

w การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา

w คำอาราธนาต่างๆ

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

 

 

 

 

 

 

ม.2

5.   อธิบายประวัติ ความสำคัญ และ ปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนา            ที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด   ได้ถูกต้อง

 

w   ประวัติและความสำคัญของวันธรรมสวนะ   วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา   วันเทโวโรหณะ

w   ระเบียบพิธี  พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา   วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา  วันอาสาฬหบูชา   วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ

1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล   ต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด w   การเป็นลูกที่ดี   ตามหลักทิศเบื้องหน้า  ในทิศ 6

 

2.   มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ตามที่กำหนด

 

w   การต้อนรับ   (ปฏิสันถาร)

w   มรรยาทของผู้เป็นแขก

w   ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี   ปฏิบัติต่อพระภิกษุ  การยืน  การให้ที่นั่ง  การเดินสวน                 การสนทนา  การรับสิ่งของ

w   การแต่งกายไปวัด   การแต่งกายไปงานมงคล  งานอวมงคล

3. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

 

 

w การทำบุญตักบาตร

w การถวายภัตตาหารสิ่งของที่ควรถวายและสิ่งของต้องห้ามสำหรับพระภิกษุ

w การถวายสังฆทาน     เครื่องสังฆทาน

w การถวายผ้าอาบน้ำฝน

w การจัดเครื่องไทยธรรม  เครื่องไทยทาน

w การกรวดน้ำ

w การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.2

 4.   อธิบายคำสอนที่เกี่ยวเนื่องกับ               วันสำคัญทางศาสนา และปฏิบัติตน            ได้ถูกต้อง

 

 

w หลักธรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวเนื่องใน             วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา                    วันอัฏฐมีบูชา   วันอาสาฬหบูชา

w วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ

w ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตน                        ในวันธรรมสวนะ   วันเข้าพรรษา         วันออกพรรษา  วันเทโวโรหณะ

5. อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธีพิธีกรรม ตาม    แนวปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ    เพื่อนำไปสู่การยอมรับ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน w ศาสนพิธี/พิธีกรรม แนวปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ

 

 

ม.3

1.   วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวก และปฏิบัติตนต่อสาวก ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

 

w หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติ      ตามหลักพระธรรมวินัย และจริยวัตรอย่างเหมาะสม

w การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงาน      ศาสนพิธีที่บ้าน การสนทนา การแต่งกาย   มรรยาทการพูดกับพระภิกษุตามฐานะ

2. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล  ต่าง ๆ ตามหลักศาสนา ตามที่กำหนด w การเป็นศิษย์ที่ดี ตามหลักทิศเบื้องขวา ในทิศ 6   ของพระพุทธศาสนา
3.    ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี

 

w การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 4   ในมหาปรินิพพานสูตร
4. ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมได้ถูกต้อง

 

w พิธีทำบุญ งานมงคล งานอวมงคล

w การนิมนต์พระภิกษุ   การเตรียมที่ตั้งพระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้ายสายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ    การเตรียมเครื่องรับรอง การจุดธูปเทียน

w ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การถวายข้าวพระพุทธ   การถวายไทยธรรม                  การกรวดน้ำ

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.3 5.    อธิบายประวัติวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
 • ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

w  วันวิสาขบูชา  (วันสำคัญสากล)

w  วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ

 • หลักปฏิบัติตน :  การฟังพระธรรมเทศนา  การแต่งกายในการประกอบ ศาสนพิธีที่วัด  การงดเว้นอบายมุข
 • การประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ
6. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือ          แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา           ที่ตนนับถือ

 

 • การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

w  ขั้นเตรียมการ

w  ขั้นพิธีการ

7. นำเสนอแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ w   การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของพระพุทธศาสนา   นำไปปฏิบัติและเผยแผ่ตามโอกาส

w   การศึกษาการรวมตัวขององค์กร               ชาวพุทธ

w   การปลูกจิตสำนึกในด้านการบำรุงรักษาวัดและพุทธสถานให้เกิดประโยชน์

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.4-ม.6

 

 

 

 

 

 

1. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก   สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง

 

 • ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ

w  การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ   เช่น การศึกษา การปฏิบัติธรรม และการเป็นนักบวชที่ดี

w  คุณสมบัติทายกและปฏิคาหก

w  หน้าที่และบทบาทของพระภิกษุ   ในฐานะพระนักเทศก์                     พระธรรมทูต  พระธรรมจาริก พระวิทยากร   พระวิปัสสนาจารย์ และพระนักพัฒนา

w  การปกป้องคุ้มครอง   พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทในสังคมไทย

w  การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุทางกาย   วาจา  และใจ  ที่ประกอบด้วยเมตตา

w  การปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ  ในโอกาสต่าง ๆ

 • ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม

w  การรักษาศีล   8

w  การเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกขององค์กรชาวพุทธ

w  การเป็นชาวพุทธที่ดี   ตามหลักทิศเบื้องบน ในทิศ  6

w  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในฐานะผู้ปกครองและ   ผู้อยู่ในปกครอง  ตามหลักทิศเบื้องล่าง   ในทิศ 6

w  การปฏิสันถารตามหลัก   ปฏิสันถาร 2

w  หน้าที่และบทบาทของอุบาสก

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

 

อุบาสิกาที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน

w  การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว    ตามหลักทิศเบื้องหลัง           ในทิศ 6

w  การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว    ชุมชน ประเทศชาติ      และโลก

 

2.    ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ

 

 • ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา

w  ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ     เช่น พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ    พิธีเวียนเทียน ถวายสังฆทาน  ถวายผ้าอาบน้ำฝน พิธีทอดกฐิน   พิธีปวารณา เป็นต้น

w  ศาสนพิธีที่นำพระพุทธศาสนา   เข้าไปเกี่ยวเนื่อง เช่น    การทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสต่างๆ

 • ความหมาย ความสำคัญ คติธรรม           ในพิธีกรรม บทสวดมนต์ของนักเรียน    งานพิธี คุณค่าและประโยชน์
 • พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของ         ผู้ขอบรรพชาอุปสมบท เครื่อง        อัฏฐบริขาร ประโยชน์ของการ  บรรพชาอุปสมบท
 • บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี
 • คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

3. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือ              แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา              ที่ตนนับถือ
 • การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

w  ขั้นเตรียมการ

w  ขั้นพิธีการ

 

4. วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนา    และเทศกาลที่สำคัญ ของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง w  หลักธรรม/คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ            วันสำคัญ    และเทศกาลที่สำคัญในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น

w  การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันสำคัญ           และเทศกาลที่สำคัญในพระพุทธศาสนา    หรือศาสนาอื่น

 

5. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ    อันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก

 

w  การปกป้อง คุ้มครอง    ธำรงรักษาพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัท             ในสังคมไทย

w  การปลูกจิตสำนึก และการมีส่วนร่วม         ในสังคมพุทธ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 2   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม­

มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

 

 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล w    กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล

-    กฎหมายการคุ้มครองเด็ก

-         กฎหมายการศึกษา

-         กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค

-         กฎหมายลิขสิทธิ์

w   ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายการคุ้มครองสิทธิของบุคคล

2. ระบุความสามารถของตนเอง                  ในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

 

w   บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ   โดยเน้นจิตสาธารณะ เช่น เคารพกติกาสังคม
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสาธารณประโยชน์

 

3. อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน w    ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก  เฉียงใต้

w   วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี   หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน

 

4.  แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

 

w    วิธีปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

¨       ผลที่ได้จากการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.2

 

 

 

1. อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว   ชุมชนและประเทศ

 

w   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง   ครอบครัว เช่น

-    กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของผู้เยาว์

-    กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน

-  กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก เช่น   การหมั้น การสมรส             การรับรองบุตร  การรับบุตรบุญธรรม  และมรดก

w  กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและประเทศ

-   กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และกรอกแบบแสดงรายการ   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

-   กฎหมายแรงงาน

 

2. เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ   เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย w    สถานภาพ   บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

w    แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

3. วิเคราะห์บทบาท  ความสำคัญ   และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม w   บทบาท  ความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม เช่น   สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบัน            ทางการเมืองการปกครอง

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.2

4.อธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย   และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน w   ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย   และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียวัฒนธรรม          เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

ม.3

 

 

 

1. อธิบายความแตกต่างของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง w  ลักษณะการกระทำความผิดทางอาญา   และโทษ

w   ลักษณะการกระทำความผิดทางแพ่ง    และโทษ

w   ตัวอย่างการกระทำความผิดทางอาญา   เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

w   ตัวอย่างการทำความผิดทางแพ่ง   เช่น  การทำผิดสัญญา  การทำละเมิด

2. มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน w    ความหมาย   และความสำคัญของสิทธิมนุษยชน

w    การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ   แห่งราชอาณาจักรไทยตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม

3. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม w   ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย                   ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากล

w    การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ              ภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม

w    การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.3

4.    วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ    และเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง w   ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง    เช่น การเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ
สังคม  ความเชื่อ

w   สาเหตุปัญหาทางสังคม    เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหา
การทุจริต ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ

w   แนวทางความร่วมมือในการลดความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์

5. เสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก w   ปัจจัยที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตให้มีความสุข    เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างมี
ขันติธรรม      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เห็นคุณค่าในตนเอง  รุ้จักมองโลกในแง่ดี  สร้างทักษะทางอารมณ์  รู้จักบริโภคด้วยปัญญา  เลือกรับ-ปฏิเสธข่าวและวัตถุต่างๆ    ปรับปรุงตนเองและสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

ม.4-ม.6

 

 

 

 

 

1. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว     ชุมชน  ประเทศชาติ  และสังคมโลก w   กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา    เช่น    ซื้อขาย ขายฝาก   เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืมเงิน จำนำ จำนอง

w    กฎหมายอาญา    เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

w   กฎหมายอื่นที่สำคัญ    เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน   กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร    กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

w   ข้อตกลงระหว่างประเทศ    เช่น ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน   กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.4-ม.6

 

2. วิเคราะห์ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม    การขัดเกลาทางสังคม และ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม w โครงสร้างทางสังคม

-     การจัดระเบียบทางสังคม

-     สถาบันทางสังคม

w   การขัดเกลาทางสังคม

w   การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

w    การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม

3. ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ    และสังคมโลก w   คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ    และสังคมโลก เช่น

-      เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม

-   เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและบุคคลอื่น

-     มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

-  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง    สังคม ชุมชน  ประเทศชาติและสังคม

-  เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง           การปกครอง

-   มีส่วนร่วมในการป้องกัน    แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม

การเมืองการปกครอง     สิ่งแวดล้อม

-  มีคุณธรรมจริยธรรม  ใช้เป็นตัวกำหนดความคิด

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

4. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย    และเสนอแนวทางพัฒนา

 

w  ความหมาย ความสำคัญ    แนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน

w  บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ            ในเวทีโลกที่มีผลต่อประทศไทย

w  สาระสำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

w  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ                       แห่งราชอาณาจักรไทย   ฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

w  ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ             และแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา

 

5. วิเคราะห์ความจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล

 

w     ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม

w     ลักษณะและ ความสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่สำคัญ

w     การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

w     ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล

w  แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย      ที่ดีงาม

w  วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 2    หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม­

มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา        ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

 

1. อธิบายหลักการ    เจตนารมณ์  โครงสร้าง    และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย     ฉบับปัจจุบันโดยสังเขป w  หลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง    และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน
2. วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย     ฉบับปัจจุบัน w  การแบ่งอำนาจ และการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยทั้ง 3    ฝ่าย คือนิติบัญญัติ  บริหาร    ตุลาการ     ตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
3. ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ¨       การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน    เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่

ม.2

1. อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย

 

w  กระบวนการในการตรากฎหมาย

-                   ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย

-                   ขั้นตอนการตรากฎหมาย

-                   การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กระบวนการตรากฎหมาย

2. วิเคราะห์ข้อมูล    ข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน w  เหตุการณ์    และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองของไทย

w  หลักการเลือกข้อมูล ข่าวสาร

 

 

 

 

 

 

321ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.3

 

 

 

1. อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ    ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน

 

w  ระบอบการปกครอง     แบบต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน เช่น การปกครองแบบ

w  เผด็จการ การปกครองแบบประชาธิปไตย

w  เกณฑ์การตัดสินใจ

2. วิเคราะห์    เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย w     ความแตกต่าง    ความคล้ายคลึงของการปกครองของไทย กับประเทศอื่นๆ ที่มี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
3. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆ    ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม    และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ w  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆ    ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง     การมีส่วนร่วม       และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

w  อำนาจหน้าที่ของรัฐบาล

w  บทบาทสำคัญของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน

w  ความจำเป็นในการมีรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย

4. วิเคราะห์ประเด็น    ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข w  ประเด็น    ปัญหาและผลกระทบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย

w  แนวทางการแก้ไขปัญหา

 

ม.4-ม.6

1. วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สำคัญในประเทศ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ    พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข

 

w  ปัญหาการเมืองสำคัญที่เกิดขึ้นภายในประเทศ

w  สถานการณ์การเมืองการปกครอง                ของสังคมไทย และสังคมโลก และ               การประสานประโยชน์ร่วมกัน

w  อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครอง              ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.4-ม.6

2. เสนอแนวทาง    ทางการเมืองการปกครองที่นำไปสู่ความเข้าใจ     และ
การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ

 

w  การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ   เช่น     การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ

w  การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือ และส่งเสริมด้านวัฒนธรรม  การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม

 

3. วิเคราะห์ความสำคัญและ    ความจำเป็นที่ต้องธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ¨        การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

-  รูปแบบของรัฐ

-  ฐานะและพระราชอำนาจของ

พระมหากษัตริย์

 

4. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

 

¨      การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ    ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน    ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ  การตรวจสอบโดยประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 3   เศรษฐศาสตร์

มาตรฐาน ส 3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

1.    อธิบายความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ w   ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

w   ความหมายของคำว่าทรัพยากรมีจำกัดกับ  ความต้องการมีไม่จำกัด ความขาดแคลน          การเลือกและค่าเสียโอกาส

 

2. วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ w   ความหมายและความสำคัญของการบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

w   หลักการในการบริโภคที่ดี

w   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค

w   ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคนในสังคมปัจจุบัน    รวมทั้งผลดีและผลเสียของพฤติกรรมดังกล่าว

 

3.    อธิบายความเป็นมาหลักการและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย w   ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

w   ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง    และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ              พระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งโครงการตามพระราชดำริ

w   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

w   การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิต

w   ความสำคัญ    คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.2

1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม w   ความหมายและความสำคัญของการลงทุนและการออมต่อระบบเศรษฐกิจ

w      การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุน ภาคครัวเรือน

w   ปัจจัยของการลงทุนและการออมคือ    อัตราดอกเบี้ย รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ เช่น ค่าของเงิน เทคโนโลยี    การคาดเดาเกี่ยวกับอนาคต

w   ปัญหาของการลงทุนและการออมในสังคมไทย

2. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ    และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ

 

w   ความหมาย  ความสำคัญ    และหลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

w   สำรวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น  ว่ามีการผลิตอะไรบ้าง  ใช้วิธีการผลิตอย่างไร    มีปัญหาด้านใดบ้าง

w   มีการนำเทคโนโลยีอะไรมาใช้ที่มีผลต่อ      การผลิตสินค้าและบริการ

w   นำหลักการผลิตมาวิเคราะห์การผลิตสินค้า

และบริการในท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ     สังคม  และสิ่งแวดล้อม

3. เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง w   หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

w   สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น

w   ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.2

4.    อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค w   การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ    ผู้บริโภค

w   กฎหมายคุ้มครองสิทธิผุ้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

w   การดำเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค

w   แนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค

ม.3

1. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ w   ความหมายและประเภทของตลาด

w   ความหมายและตัวอย่างของอุปสงค์และอุปทาน

w   ความหมายและความสำคัญของกลไกราคาและการกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ

w   หลักการปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการ

2. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง w   สำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาท้องถิ่นทั้งทางด้านสังคม    เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

w   วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

w   แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.    วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ w   แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาในระดับต่าง    ๆ

w   หลักการสำคัญของระบบสหกรณ์

w      ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิพอเพียงกับหลักการและระบบของสหกรณ์เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.4–ม.6

1. อภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ w   ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน    ผลดีและผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ

w   ตลาดและประเภทของตลาด    ข้อดีและ

ข้อเสียของตลาดประเภทต่าง    ๆ

w   การกำหนดราคาตามอุปสงค์    และอุปทาน      การกำหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ที่มีในสังคมไทย

w   การกำหนดค่าจ้าง  กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย

w   บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา    และการควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่าย และจัดสรรในทางเศรษฐกิจ

 

2. ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ w   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง                 ในการดำเนินชีวิตของตนเอง    และครอบครัว

w   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน        ภาคเกษตร อุตสาหกรรม  การค้าและบริการ

w   ปัญหาการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา    โดยการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับที่ผ่านมา

w   การพัฒนาประเทศที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ    และสังคมฉบับปัจจุบัน

 

3.    ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ w   วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย

w   ความหมายความสำคัญ    และหลักการของระบบสหกรณ์

w   ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย

w   ความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ

 

4. วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ                ในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข w   ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน

w   แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

w   ตัวอย่างของการรวมกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน

 

สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์

มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

1. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง

 

w   ความหมาย    ประเภท และความสำคัญของสถาบันการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ

w   บทบาทหน้าที่และความสำคัญของธนาคารกลาง

w   การหารายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน    ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน

2. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน    และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ w     ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกันและกัน การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ

w ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และเสนอแนวทางแก้ไข

3.    ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนด อุปสงค์และอุปทาน

 

w ความหมายและกฎอุปสงค์ อุปทาน

w ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน

4. อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

 

w  ความหมายและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

w   กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาพอสังเขป

w      ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท

ม.2

1. อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ w  ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ
2. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็น
การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
w   หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัยกัน   และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
3. วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากร  ในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ w   การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   เช่น  น้ำมัน  ป่าไม้    ทองคำ

ถ่านหิน  แร่ เป็นต้น

4. วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้า             ในประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อ   คุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต และ ราคาสินค้า w   การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศ

ม.3

1. อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ w   บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง   ๆ

w   บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล   เช่นการผลิตสินค้าและบริการสาธารณะที่เอกชนไม่ดำเนินการ เช่นไฟฟ้า ถนน โรงเรียน

-   บทบาทการเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ  ของรัฐในระดับต่าง   ๆ

- บทบาทการแทรกแซงราคาและ               การควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่ายและการจัดสรรในทางเศรษฐกิจ

w   บทบาทอื่นของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจในสังคมไทย

2. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และกิจกรรมทาง   เศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ w   นโยบาย   และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
3. อภิปรายบทบาทความสำคัญของ          การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ w   บทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

w   ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

w   กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ

4. อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะ  เงินเฟ้อ    เงินฝืด

 

w   ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ   เงินฝืด ความหมายสาเหตุและแนวทางแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ   เงินฝืด
5. วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน   และแนวทางแก้ปัญหา

 

w   สภาพและสาเหตุปัญหาการว่างงาน

w   ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน

w   แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน

6.   วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ w     การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

w   สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ

ม.4–ม.6 1. อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน   การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ w   บทบาทของนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลในด้าน

- การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

- การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

- การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ

-   การแทรกแซงราคาและการควบคุม ราคา

w   รายรับและรายจ่ายของรัฐที่มีผลต่องบประมาณ  หนี้สาธารณะ   การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน

- นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ

และการใช้จ่ายของรัฐ

- แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน

w   ความหมาย   สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น  เงินเฟ้อ       เงินฝืด

w   ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   เช่น GDP , GNP รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล

w   แนวทางการแก้ปัญหาของนโยบายการเงินการคลัง

2.   วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย w   วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ของไทย

w   ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศ

w   ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีต่อภาคการเกษตร   ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ

w     การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

w     บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีการเงินโลกที่มีผลกับประเทศไทย

3. วิเคราะห์ผลดี   ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ w   แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ

w   บทบาทขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคต่าง   ๆ ของโลก เช่น WTO , NAFTA , EU , IMF , ADB , OPEC , FTA , APECในระดับต่าง   ๆ      เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ

w   ปัจจัยต่าง   ๆ ที่นำไปสู่การพึ่งพา การแข่งขันการขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

w   ตัวอย่างเหตุการณ์ที่นำไปสู่การพึงพาทางเศรษฐกิจ

w   ผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

w   ปัจจัยต่าง   ๆ ที่นำไปสู่การพึ่งพาการแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสารประโยชน์ทางเศรษฐกิจวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ

 

 

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส 4.1    เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

1.   วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ w    ตัวอย่างการใช้เวลา   ช่วงเวลาและยุคสมัย        ที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย

w   ความสำคัญของเวลา   และช่วงเวลาสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์

w   ความสัมพันธ์และความสำคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต

2. เทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ w   ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย   ได้แก่ จ.ศ. / ม.ศ. /ร.ศ./ พ.ศ. / ค.ศ. และ ฮ.ศ.

w   วิธีการเทียบศักราชต่างๆ   และตัวอย่าง
การเทียบ

w    ตัวอย่างการใช้ศักราชต่าง   ๆ ที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย

3.   นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ w   ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์    และวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีความ สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

w    ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย   ทั้งหลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง  (   เชื่อมโยงกับ มฐ.

ส 4.3) เช่น ข้อความ  ในศิลาจารึก

สมัยสุโขทัย เป็นต้น

w    นำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นตนเองในสมัยใดก็ได้  (สมัยก่อนประวัติศาสตร์   สมัยก่อนสุโขทัย
สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี
สมัยรัตนโกสินทร์ ) และเหตุการณ์สำคัญในสมัยสุโขทัย

ม.2

1. ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน  ทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ w    วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะ   ต่าง ๆ   อย่างง่าย ๆ เช่น   การศึกษาภูมิหลังของผู้ทำ หรือผู้เกี่ยวข้อง    สาเหตุ
ช่วงระยะเวลา รูปลักษณ์ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น

w   ตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่           ในท้องถิ่นของตนเอง หรือหลักฐาน
สมัยอยุธยา ( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3 )

2.   วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ w   ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร  ต่าง ๆ ในสมัยอยุธยา และธนบุรี                ( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3 ) เช่น   ข้อความบางตอน ในพระราชพงศาวดารอยุธยา / จดหมายเหตุชาวต่างชาติ

w   ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี

 

w   การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น   รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์

w   ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล   และการตีความทางประวัติศาสตร์

3.   เห็นความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ

ม.3

1. วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ w   ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นตนเอง

w   วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์   โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

w   นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง   ครอบครัว และท้องถิ่นของตน

2.   ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

ม.4 –ม. 6

1. ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและ   ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ w   เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล

w    ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์            (เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3)

w   ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

 

2.   สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ w   ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์   โดยนำเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน

w    คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์

w    ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ          วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม   เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ w  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง   ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ

w  พัฒนาการทางสังคม   เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2.   ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ w  ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   เช่นแหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

w  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีต่อพัฒนาการของสังคมไทยในปัจจุบัน

ม.2

1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ   และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย w  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆในทวีปเอเชีย   (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป

w  พัฒนาการทางสังคม   เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

2.   ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย w  ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย   เช่น แหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย

w  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน

 

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.3

1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ   และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลกโดยสังเขป w  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆของโลก   (ยกเว้นเอเชีย)     ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป

w  พัฒนาการทางสังคม   เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆของโลก     (ยกเว้นเอเชีย)โดยสังเขป

w  อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

w  ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่   20 เช่น สงครามโลกครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2  สงครามเย็น    องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ

2.   วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้ง  ในคริสต์ศตวรรษที่ 20   ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง

 

ม.4-ม.6

1.วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ    และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก w  อารยธรรมของโลกยุคโบราณ   ได้แก่       อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์ ฮวงโห สินธุ   และอารยธรรมกรีก-โรมัน

w  การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก   และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกันและกัน

w  เหตุการณ์สำคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน   เช่นระบอบฟิวดัส  การฟื้นฟู   ศิลปวิทยาการสงครามครูเสด  การสำรวจทางทะเล    การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติทาง

 

2. วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   เศรษฐกิจและการเมือง เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน

 

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

3.   วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา  แอฟริกาและเอเชีย w  วิทยาศาสตร์   การปฏิวัติอุตสาหกรรม จักรวรรดินิยม    ลัทธิชาตินิยม เป็นต้น

w  ความร่วมมือ   และความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลก

w  สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่   21 เช่น

-   เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 (Nine Eleven )

- การขาดแคลนทรัพยากร

- การก่อการร้าย

-   ความขัดแย้งทางศาสนา      ฯลฯ

4. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส 4.3       เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

1.   อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป

 

w   สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย   โดยสังเขป

w   รัฐโบราณในดินแดนไทย   เช่น ศรีวิชัยตามพรลิงค์   ทวารวดี   เป็นต้น

w   รัฐไทย   ในดินแดนไทย  เช่น ล้านนา นครศรีธรรมราช   สุพรรณภูมิ เป็นต้น

w   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย   และ  ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง   (ปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอก )

w   พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย   ในด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม   และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

w   วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย   เช่น ภาษาไทย วรรณกรรม ประเพณีสำคัญ ศิลปกรรมไทย

w   ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย   เช่น
การชลประทาน เครื่องสังคมโลก

w   ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

2.   วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ
3.   วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน

ม.2

1. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา   และธนบุรีในด้านต่างๆ w   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา

w   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา

w   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้านการเมืองการปกครอง   สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

w   การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่   1 และ      การกู้เอกราช

w   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา   เช่น การควบคุมกำลังคน และศิลปวัฒนธรรม

w   การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่   2 การกู้    เอกราช   และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี

w   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี

w   วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย   ผลงาน          ของบุคคลสำคัญของไทยและต่างชาติ               ที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย

 

2.   วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา
3.   ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี   และอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าว     ต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา

 

ม.3

1. วิเคราะห์พัฒนาการของไทย       สมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ w   การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็น          ราชธานีของไทย

w   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและ
ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

w   บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ

w   พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทางด้านการเมือง   การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ

w   เหตุการณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มี
ผลต่อการพัฒนาชาติไทย เช่น การทำสนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลที่ 4   การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2   โดยวิเคราะห์สาเหตุปัจจัย และผลของเหตุการณ์ต่าง ๆ

w   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

w   บทบาทของไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลง
การปกครองจนถึงปัจจุบันในสังคมโลก

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
3.วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์   และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย
4.วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย

ม.4 – ม.6

1.วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย w   ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย   เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย    ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆ  สาเหตุและ
ผลของการปฏิรูป  ฯลฯ

w   บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ   เช่น การป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ    การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย

w   อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก   และตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย

w   ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ   ที่มีส่วนสร้างสรรค์ วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย

w   ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย   และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน

2.   วิเคราะห์ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย
3.   วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย   ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน

 

4.   วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ   ที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย

 

5. วางแผนกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย w   สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

w   วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ

w   การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย

w   แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

w   วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์

มาตรฐาน ส 5.1       เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์  สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

1. เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก  แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบค้นข้อมูล    เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย  ออสเตรเลียและ

โอเชียเนีย

w   เครื่องมือทางภูมิศาสตร์    (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ    ฯลฯ)  ที่แสดงลักษณะทางกายภาพ  และสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  และ              โอเชียเนีย
2.  อธิบายเส้นแบ่งเวลา  และเปรียบเทียบวัน เวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง ๆ w   เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง ๆ

w   ความแตกต่างของเวลา    มาตรฐานกับเวลาท้องถิ่น

3. วิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย w   ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  โอเชียเนีย

ม.2

1. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์    และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป และแอฟริกา w    เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป    และแอฟริกา
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา w ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา

 

ม.3

1. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม    วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ    และอเมริกาใต้

 

¨          เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป    อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

2.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ    และอเมริกาใต้

w    ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป อเมริกาเหนือ    และอเมริกาใต้

ม.4 –    ม.6

1. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม    วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

w   เครื่องมือทางภูมิศาสตร์    ให้ข้อมูลและข่าวสารภูมิลักษณ์    ภูมิอากาศและภูมิสังคมของไทยและภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

2. วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์   ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง    ๆ ของโลก

w   ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง    ๆ ของโลก

w      การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ            ในส่วนต่าง ๆ ของ โลก

w      การเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก

3. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ

w   การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์              ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ  เช่น      การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก

4. ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์และหรือธรรมชาติ

w   การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก    เช่น ภาวะโลกร้อน  ความแห้งแล้ง    สภาพอากาศแปรปรวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ 5                ภูมิศาสตร์

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด

   การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร

  และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1

1. วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย   ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย w   การเปลี่ยนแปลงประชากร   เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

w   การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม

w   แนวทางการใช้ทรัพยากรของคนในชุมชนให้ใช้ได้นานขึ้น   โดยมีจิตสำนึกรู้คุณค่าของทรัพยากร

w    แผนอนุรักษ์ทรัยากรในทวีปเอเชีย

2. วิเคราะห์ความร่วมมือของประเทศต่าง   ๆที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย w   ความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย   ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
3. สำรวจ และอธิบายทำเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย   ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย w   ทำเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย    และโอเชียเนีย  เช่น ศูนย์กลางการคมนาคม
4. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิด  เทคโนโลยี    สินค้า  และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย   และโอเชียเนีย w   ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อ        การเลื่อนไหลของความคิด  เทคโนโลยี    สินค้า  และประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย   และโอเชียเนีย

ม.2

1. วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม   อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปยุโรป และแอฟริกา w     การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป       และแอฟริกา
2. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       ในทวีปยุโรป และแอฟริกา w   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป   และแอฟริกา

 

3. สำรวจ   อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และแอฟริกา w   ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป   และแอฟริกา
4. วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป   และ     แอฟริกา w   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป   และแอฟริกา
ต่อประเทศไทย

ม.3

1. วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม   อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและ
ทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
w     การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม   และวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
2. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ w   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีป  อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
3. สำรวจ   อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ w   ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
4. วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้       ที่ส่งผลต่อประเทศไทย w   ผลกระทบต่อเนื่องของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้   ที่ส่งผลต่อประเทศไทย

ม.4 –ม.6

1.วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก

w   การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ            ในส่วนต่าง ๆ ของ โลก

w     การเกิดภูมิสังคมใหม่ ๆ ในโลก

w   วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก

 

2.  ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา    บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม   การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม w   มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา    บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศ   กฎหมายสิ่งแวดล้อม    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง   ๆ ของโลก

w   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง   ๆ ของโลก
4. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม   อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก w   การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม   อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก

 

5. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ   การดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม      เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

w   การแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตตาม        แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ระดับชั้น

 

รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา

เวลาเรียน

หน่วยกิต/ชม.

รายวิชาพื้นฐาน

ม. 1

ส 21101   สังคมศึกษา 1

1.0 / 60

ม. 1

ส 21102   ประวัติศาสตร์ 1

0.5 / 20

ม. 1

ส 21103   สังคมศึกษา 2

1.0 / 60

ม. 1

ส 21104   ประวัติศาสตร์ 2

0.5 / 20

ม. 2

ส 22101   สังคมศึกษา 3

1.0 / 60

ม. 2

ส 22102  ประวัติศาสตร์ 3

0.5 / 20

ม. 2

ส 22103   สังคมศึกษา 4

1.0 / 60

ม. 2

ส 22104   ประวัติศาสตร์   4

0.5 / 20

ม. 3

ส 23101   สังคมศึกษา 5

1.0 / 60

ม. 3

ส 23102   ประวัติศาสตร์ 5

0.5 / 20

ม. 3

ส 23103   สังคมศึกษา 6

1.0 / 60

ม. 3

ส 23104   ประวัติศาสตร์ 6

0.5 / 20

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ม. ต้น

ส 20281  เชียงของบ้านเรา 1

1.0 / 40

ม. ต้น

ส 20282  เชียงของบ้านเรา 2

1.0 / 40

ม. ต้น

ส 20203   เศรษฐศาสตร์ครอบครัว

1.0 / 40

ม. ต้น

ส 20204   ภูมิศาสตร์เบื้องต้น

1.0 / 40

ม. ต้น

ส 20205   กฎหมายน่ารู้

1.0 / 40

ม. ต้น

ส 20206   เงินทองของมีค่า

1.0 / 40

ม. ต้น

ส 20207   ประชากรกับสิ่งแวดล้อม

1.0 / 40

ม. ต้น

ส 20208   ศาสนาสากล

1.0 / 40

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ระดับชั้น

 

รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา

เวลาเรียน

หน่วยกิต/ชม.

รายวิชาพื้นฐาน

ม. 4

ส 31101    สังคมศึกษา 1

1.0 / 40

ม. 4

ส 31102   ประวัติศาสตร์ 1

0.5/20

ม. 4

ส 31103   สังคมศึกษา 2

1.0 / 40

ม. 4

ส 31104   ประวัติศาสตร์ 2

0.5/20

ม. 5

ส 32101   สังคมศึกษา 3

1.0 / 40

ม. 5

ส 32102  ประวัติศาสตร์ 3

0.5/20

ม. 5

ส 32103   สังคมศึกษา   4

1.0 / 40

ม. 5

ส 32104   ประวัติศาสตร์ 4

0.5/20

ม. 6

ส 33101   สังคมศึกษา 5

1.0 / 40

ม. 6

ส 33102   สังคมศึกษา 6

1.0 / 40

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ม. 4

ส 30201    ภูมิศาสตร์กายภาพ

1.0 / 40

ม. 4

ส 30202    กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

1.0 / 40

ม. 4

ส 30203   ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

1.0 / 40

ม. 4

ส 30204    เหตุการณ์ปัจจุบัน

1.0 / 40

ม. 5

ส 30205     การปกครองของไทย

1.0 / 40

ม. 5

ส 30206    ประวัติศาสตร์ไทย

1.0 / 40

ม. 5

ส 30207     ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.0 / 40

ม. 5

ส 30208    การเงิน  การคลัง    การธนาคาร

1.0 / 40

ม. 6

ส 30209    เงินทองของมีค่า

1.0 / 40

ม. 6

ส 30210    ประชากรกับคุณภาพชีวิต

1.0 / 40

ม. 6

ส 30211   วัฒนธรรมท้องถิ่น

1.0 / 40

ม. 6

ส 30212    พลังงานกับสิ่งแวดล้อม

1.0 / 40

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ส 21101  รายวิชาสังคมศึกษา 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่  1   เวลา  60  ชั่วโมง    จำนวน   1.5  หน่วยการเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

 

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์  การเผยแผ่  พระพุทธศาสนาสู่ประเทศไทย  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทยรวมทั้งการพัฒนาตนเองและครอบครัว พุทธประวัติตั้งแต่ ประสูติ  ถึงการบำเพ็ญทุกรกริยา  ประวัติพุทธสาวก  ชาวพุทธตัวอย่าง  ชาดก     พุทธคุณ และหัวข้อธรรมสำคัญ   ในกรอบอริยสัจ 4   การบริหารจิตตามหลักอาณาปานสติ การเจริญปัญญาตามหลักโยนิโสมนสิการ   และบุคคลตัวอย่างด้านศาสนาสัมพันธ์ ศาสนพิธี  พิธีกรรม  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน

ศึกษา หลักการ  เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ  และวิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ฉบับปัจจุบัน  กฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล  การทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  คุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม และปฎิบัติ  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  กฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล  การทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  ศรัทธาและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง  สันติสุข  โดยประยุกต์ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี ได้อย่างเหมาะสม   เพื่อให้เกิดความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน    รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

 

มฐ.ส 1.1 (ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7,ม.1/8,ม.1/9,ม.1/10,ม.1/11)   มฐ.ส 1.2 (ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4,ม.1/5)  มฐ.ส 2.1  (ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4)    มฐ.ส 2.2 (ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3)       รวม  23 ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา  สังคมศึกษา 1  รหัสวิชา  ส 21101

กลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  ประจำภาคเรียนที่   1    เวลา     60  ชั่วโมง   คะแนน    100   คะแนน

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

1

พระพุทธ

ส 1.1

ตัวชี้วัดที่ ม.1/1,

ม.1/2 , ม.1/3,ม.1/4

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็น  ศาสนาประจำชาติ  สถาบันหลักของสังคมไทย   สภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง  และครอบคลุมสังคมไทย  การพัฒนาตนและครอบครัว  สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ

การประสูติ เทวทูต 4 การแสวงหาความรู้

การบำเพ็ญทุกรกิริยา พุทธสาวก พุทธสาวิกา

พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาดก

12

16

2

พระธรรม

  ส 1.1

ตัวชี้วัดที่ ม.1/5-

ม.1/11

 

พระรัตนตรัย เรื่อง  พุทธคุณ 9 อริยสัจ 4

ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ขันธ์ 5    ธาตุ 4

สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หลักกรรม  ความหมายและคุณค่า อบายมุข 6

นิโรธ    (ธรรมที่ควรบรรลุ)สุข 2 (กายิก, เจตสิก) คิหิสุข มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

ไตรสิกขา  กรรมฐาน 2  ปธาน 4  โกศล 3

มงคล 38  ไม่คบคนพาล   คบบัณฑิต  บูชาผู้ควรบูชา

พุทธศาสนสุภาษิต

-วิธีคิดแบบคุณค่าแท้–คุณค่าเทียม

-วิธีคิดแบบคุณ-โทษและทางออก

-สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา

-วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิและ

เจริญปัญญา     การฝึกบริหารจิตและเจริญ

ปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน เน้นอานาปานสติ

-นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน

 

12

16

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

 

 

  -หลักธรรม(ตามสาระการเรียนรู้ข้อ 5)

-ศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ  มีการประพฤติปฏิบัติตนและวิถีการดำเนินชีวิตแตกต่างกันตามหลักความเชื่อและคำสอน   ของศาสนาที่ตนนับถือ

-การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆ

-ตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่นหรือประเทศที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์หรือมีผลงานด้านศาสนสัมพันธ์

 

 

 

3

พระสงฆ์  ส  1.2

ตัวชี้วัดที่ ม.1/1-

1/5

 

-การบำเพ็ญประโยชน์และการบำรุงรักษาวัด

-วิถีชีวิตของพระภิกษุ

-บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรม   ปาฐกถาธรรม  การประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง

-การเข้าพบพระภิกษุ การแสดงความเคารพ    การประนมมือ  การไหว้  การกราบ    การเคารพพระรัตนตรัย  การฟังเจริญพระพุทธมนต์  การฟังสวด     พระอภิธรรม  การฟังพระธรรมเทศนา  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตาม หลักพระพุทธศาสนา   หรือศาสนาที่ตนนับถือ

-การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบ หมู่4 หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่9

-การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชาคำอาราธนาต่างๆ

-ประวัติและความสำคัญของวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา     วันเทโวโรหณะ

 

12

16

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

 

 

  -ระเบียบพิธี    พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา     วันอาสาฬหบูชา   วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ

 

 

4

กฎหมาย

ใกล้ตัว

ส 2.1  

ตัวชี้วัดที่ ม.1/1-

1/4

 

 

 

 

-กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลกฎหมายการคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา

กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค   กฎหมายลิขสิทธิ์

-ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายการคุ้มครองสิทธิของบุคคล

-บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ   โดยเน้นจิตสาธารณะ เช่น เคารพกติกาสังคม ปฏิบัติตนตามกฎหมาย  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสาธารณประโยชน์

-ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่าง

วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก  เฉียงใต้

-วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี   หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน –วิธีปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น  -ผลที่ได้จากการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

12

16

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

5 การเมืองเรื่องใกล้ตัว ส 2.1

ตัวชี้วัดที่

ม.1/1-

ม.1/4

 

-หลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง   และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน

-การแบ่งอำนาจ และการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยทั้ง   3 ฝ่าย คือนิติบัญญัติ  บริหาร   ตุลาการ  ตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน

-การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่

-วิธีการปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

-ผลที่ได้จากการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

 

12

16

สอบกลางภาค/สอบปลายภาคเรียน

10/10

 

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน

60

100

 

 

 

หมายเหตุ          อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90…… : …..10……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ส 21102  รายวิชาประวัติศาสตร์  1

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  1   เวลา  20  ชั่วโมง    จำนวน   0.5  หน่วยการเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

 

                ศึกษา วิเคราะห์  ความสำคัญของเวลา การศึกษาประวัติศาสตร์  การเทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์  นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์   อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย   วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ    อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยและสังคมไทยปัจจุบัน

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  การคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญของเวลา การเทียบศักราช  วิธีการทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัย  อาณาจักรสุโขทัย และสังคมไทยปัจจุบัน  โดยประยุกต์ ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

มฐ.ส 4.1 (ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3)   มฐส 4.3 (ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3)  รวม 6 ตัวชี้วัด

ผลการเรียนรู้  (ระดับท้องถิ่น)  :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  :  ข้อ  1 – 4  รวม  4  ข้อ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  :   ข้อ  1/1  ข้อ  1/2   ข้อ  1/3   ข้อ  3/1-3   ข้อ  4/1-2  ข้อ 6/1 -2

ข้อ  8/1-2  รวม  12  ข้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  ประวัติศาสตร์ 1 รหัสวิชา  ส 21102

กลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 ประจำภาคเรียนที่   1    เวลา   20  ชั่วโมง  คะแนน    100   คะแนน

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

1 ย้อนเวลา   ส 1.1  

ตัวชี้วัดที่   ม.1/1-

ม.1/3

 

-การใช้เวลา ช่วงเวลาและยุคสมัย  ที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย

-ความสำคัญของเวลา และช่วงเวลา

สำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์

-ความสัมพันธ์และความสำคัญของอดีต

ที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต

-ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสาร

ประวัติศาสตร์ไทย

-วิธีการเทียบศักราชต่างๆ และตัวอย่าง

การเทียบ   ตัวอย่างการใช้ศักราชต่าง   ๆ

ที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย

-ความหมายและความสำคัญของ

ประวัติศาสตร์      และวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ที่มีความ สัมพันธ์

เชื่อมโยงกัน    ตัวอย่างหลักฐานใน

การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย

ทั้งหลักฐานชั้นต้น   และหลักฐานชั้น

รอง  ( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3) เช่น

ข้อความ  ในศิลาจารึก    สมัยสุโขทัย

-นำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้

ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่

มีอยู่ในท้องถิ่นตนเองในสมัยใดก็ได้

(สมัยก่อนประวัติศาสตร์   สมัยก่อน

สุโขทัย  สมัยสุโขทัย    สมัยอยุธยา สมัย

ธนบุรี  สมัยรัตนโกสินทร์ ) และ

เหตุการณ์สำคัญในสมัยสุโขทัย

10

40

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

2 แหล่งอารยธรรมโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิ  ส 4.2

ตัวชี้วัดที่ ม.   1/1-

ม.1/2

 

-ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ   ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ

-พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ   และ

การเมืองของประเทศต่าง ๆ   ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารย

ธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เช่นแหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง   ๆ

ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-อิทธิพลของอารยธรรมโบราณใน

ดินแดนไทยที่มีต่อพัฒนาการของ

สังคมไทยในปัจจุบัน

          10 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

สอบกลางภาค/ปลายภาค

 

10/10

     

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน

20

100

 

หมายเหตุ          อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90…… : …..10……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ส 21103 รายวิชา สังคมศึกษา 2

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  2   เวลา  60  ชั่วโมง    จำนวน   1.5  หน่วยการเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

 

ศึกษาและ เลือกใช้ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นเพื่ออธิบายเส้นแบ่งเวลาและเปรียบเทียบ  วัน เวลา รวมทั้งวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ทำเลที่ตั้ง  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคม  สาเหตุผลกระทบตลอดจนเสนอแนวทางป้องกัน รักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ที่มีผลต่อการเลื่อนไหลทางเทคโนโลยี  สินค้า และประชากรของประเทศไทย ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย   ศึกษา  ความหมาย  ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ ความเป็นมา หลักการ ความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง กับสังคมไทย วิเคราะห์ค่านิยม พฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม ซึ่งส่งผลต่อชุมชนและประเทศ รวมทั้งบทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภท และธนาคารกลาง  ตลอดจนยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน และอภิปรายผลของการมี กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม  สิ่งแวดล้อม  และสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อให้มีความรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน    รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

 

มฐ. ส 3.1 (ม.3/1, ม.3/2 ,ม.3/3)          มฐ. ส 3.2   (ม.3/1 ,ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4)  

มฐ. ส 5.1 (ม.5/1, ม. 5/2 , ม. 5/3)       มฐ. ส 5.2  (ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4 )  รวม  14 ตัวชี้วัด

ผลการเรียนรู้  (ระดับท้องถิ่น)  :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  :  ข้อ  1 – 4  รวม  4  ข้อ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  :   ข้อ  1/1  ข้อ  1/2   ข้อ  1/3   ข้อ  3/1-3   ข้อ  4/1-2  ข้อ 6/1 -2

ข้อ  8/1-2  รวม  12  ข้อ

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา สังคมศึกษา 2  รหัสวิชา  ส 21103

กลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1     ประจำภาคเรียนที่   2  เวลา  60  ชั่วโมง  คะแนน    100   คะแนน

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

1

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ส 5.1    

ตัวชี้วัดที่ ม.1/1-1/3

 

-เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ)  ที่แสดงลักษณะทางกายภาพ  และสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย

-เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง

-ความแตกต่างของเวลา มาตรฐานกับเวลาท้องถิ่น

-ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย

โอเชียเนีย

 

10

16

2

ทวีปเอเชีย

ออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย

ส 5.2

ตัวชี้วัดที่ ม.1/1-1/4

 

- การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย

-การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม

-แนวทางการใช้ทรัพยากรของคนในชุมชน

ให้ใช้ได้นานขึ้น โดยมีจิตสำนึกรู้คุณค่าของ

ทรัพยากร

-แผนอนุรักษ์ทรัยากรในทวีปเอเชีย

-ความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย

ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม

ทางธรรมชาติ

 

14

26

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

 
      -ทำเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

ในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย

เช่น ศูนย์กลางการคมนาคม

-ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อ

การเลื่อนไหลของความคิด  เทคโนโลยี

สินค้า  และประชากรในทวีปเอเชีย

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

12

16

 

3

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ส 3.1 

ตัวชี้วัดที่   ม.1/1-

ม.1/2

-ความหมายและความสำคัญของ

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

-ความหมายของคำว่าทรัพยากรมีจำกัดกับ

ความต้องการมีไม่จำกัด ความขาดแคลน

การเลือกและค่าเสียโอกาส

-ความหมายและความสำคัญของการบริโภค

อย่างมีประสิทธิภาพ

-หลักการในการบริโภคที่ดี

-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค

-ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคนในสังคมปัจจุบัน   รวมทั้งผลดีและผลเสียของพฤติกรรมดังกล่าว

12

16  

4

เศรษฐกิจพอเพียง ส 3.1   

ตัวชี้วัดที่ ม.1/3

-ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรวมทั้งโครงการตามพระราชดำริ

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน

การดำรงชีวิต  ความสำคัญ คุณค่าและ

ประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ต่อสังคมไทย

 

12

16

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

 

5

สถาบันการเงิน ส 3.2 

ตัวชี้วัดที่   ม.1/1-

ม.1/4

 

ความหมาย ประเภท   และความสำคัญของ

สถาบันการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ

บทบาทหน้าที่   ความสำคัญของธนาคาร

กลาง   การหารายได้ รายจ่าย การออม   การ

ลงทุน   ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ผลิต ผู้บริโภค   และสถาบันการเงิน

ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพา

อาศัยกันและกัน   การแข่งขันกันทาง

เศรษฐกิจในประเทศปัญหาเศรษฐกิจใน

ชุมชน ประเทศ และเสนอแนวทางแก้ไข

ความหมายและกฎอุปสงค์   อุปทาน  ปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และ

อุปทาน  ความหมายและความสำคัญของ

ทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายที่เกี่ยวกับ

การคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญาพอสังเขป   ตัวอย่างการละเมิด

แห่งทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท

12

16

 

 

สอบกลางภาค/สอบปลายภาคเรียน

10/10

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน

60

100

 

หมายเหตุ          อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90…… : …..10……

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ส 21104  รายวิชาประวัติศาสตร์ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  2   เวลา  20  ชั่วโมง    จำนวน   0.5  หน่วยการเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

 

ศึกษา พัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ และการเมือง  ความสำคัญของแหล่งอารยธรรมใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   โดยใช้กระบวนการความรู้  ความเข้าใจ และวิธีการทางประวัติศาสตร์  กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  ความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยประยุกต์ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงาน  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้     เพื่อให้เกิดความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน    รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

 

มฐ.ส 4.2  (ม.1/1,ม.1/2)   รวม 2 ตัวชี้วัด

ผลการเรียนรู้  (ระดับท้องถิ่น)  :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  :  ข้อ  1 – 4  รวม  4  ข้อ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  :   ข้อ  1/1  ข้อ  1/2   ข้อ  1/3   ข้อ  4/1       รวม  3  ข้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  ประวัติศาสตร์ 2 รหัสวิชา  ส 21104

กลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  ประจำภาคเรียนที่   2  เวลา    20  ชั่วโมง     คะแนน    100   คะแนน

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

1

อาณาจักรสุโขทัย ส 4.3     

ตัวชี้วัดที่ ม.1/3

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดน

ไทย โดยสังเขป   รัฐโบราณใน

ดินแดนไทย เช่น ศรีวิชัยตามพรลิงค์

ทวารวดี เป็นต้น   รัฐไทย   ในดินแดน

ไทย  เช่น ล้านนา นครศรีธรรมราช

สุพรรณภูมิ เป็นต้น   การสถาปนา

อาณาจักรสุโขทัย และ  ปัจจัยที่

เกี่ยวข้อง (ปัจจัยภายในและ ปัจจัย

ภายนอก )   พัฒนาการของอาณาจักร

สุโขทัย ในด้านการเมืองการปกครอง

เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ   วัฒนธรรมสมัย

สุโขทัย เช่น ภาษาไทย วรรณกรรม

ประเพณีสำคัญ ศิลปกรรมไทย

ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น

การชลประทาน เครื่องสังคมโลก

ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

20

80

     

สอบกลางภาค/ปลายภาค

 

10/10

     

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน

20

100

หมายเหตุ          อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90…… : …..10……

 

 

รหัสวิชา ส 22101  รายวิชาสังคมศึกษา 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน  1.5 หน่วยการเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

 

ศึกษาและสรุปการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม  อธิบายโครงสร้างและสาระสังเขปของพระไตรปิฏกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ  สรุปเกี่ยวกับคุณธรรมและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม  เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และกำเนิดชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมและวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์หรือการพัฒนาจิตตามแนวของศาสนาที่ตนนับถือ  สวดมนต์  แผ่เมตตา  บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอาณาปานสติ  หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  วิเคราะห์ความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมเอกลักษณ์และมรดกของชาติ  วิเคราะห์พุทธประวัติและประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก/ชาดก  เล่าเรื่องศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนดได้  วิเคราะห์และปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ

โดยใช้กระบวนการโยนิโสมนสิการ  สร้างความรู้ ความเข้าใจ  คิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและความสำคัญศาสนาที่ตนนับถือ

ศึกษา  และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน ประเทศชาติ  อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย  ความคล้ายคลึง  ความแตกต่างเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  วิเคราะห์บทบาทสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม  ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง  การปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน  เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ  หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ  คิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดีในสังคมและปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง

โดยประยุกต์ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคในโลยีได้อย่างเหมาะสม  เพื่อดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ตระหนักในคุณค่า  ความความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์    ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย และ    มีจิตสาธารณะ

 

มฐ. ส 1.1 ( ข้อ 1 – 11 )ส 1.2  (ข้อ 1 -  5 ) ส 2.1 ( ข้อ 1, 2 , 3 , 4)  ส 2.2  (ข้อ 1 , 2  )

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน             ข้อ  1 -  4

คุณลักษณะที่พึงประสงค์                ข้อ  1 – 8

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา สังคมศึกษา 3  รหัสวิชา  ส 22101

กลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2  ประจำภาคเรียนที่   1  เวลา  60  ชั่วโมง     คะแนน    100   คะแนน

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

1

พระพุทธ   ส 1.1  

ตัวชี้วัดที่   ม.2/1-

ม.2/6

 

-การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านและการนับถือพระพุทธ   –ศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน    ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน   ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็น

รากฐานของวัฒนธรรม   เอกลักษณ์และ มรดกของชาติ   ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับ           การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม     สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ

 

10

15

2

พระธรรม   ส 1.1  

ตัวชี้วัดที่   ม.2/7-

ม.2/10

โครงสร้าง และสาระสังเขปของ   พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก   และพระอภิธรรมปิฎก

พระรัตนตรัย    ธรรมคุณ 6  อริยสัจ 4

ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)  ขันธ์ 5   -   อายตนะ   สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)  หลักกรรม- สมบัติ 4

วิบัติ 4   อกุศลกรรมบถ 10  อบายมุข 6   นิโรธ   (ธรรมที่ควรบรรลุ)  สุข 2  (สามิส,    นิรามิส)   มรรค   (ธรรมที่ควรเจริญ)  บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา  ดรุณธรรม 6    กุลจิรัฏฐิติธรรม 4  กุศลกรรมบถ 10    สติปัฏฐาน 4  มงคล 38 ประพฤติธรรม  เว้นจากความชั่ว  เว้นจากการดื่มน้ำเมา  และพุทธศาสนสุภาษิต  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส-มนสิการ   2 วิธี คือ    วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์    สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา   รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา

 

10

15

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

 

 

  ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก

สติปัฎฐาน  เน้นอานาปานสติ   นำวิธีการ

บริหารจิตและเจริญปัญญา ไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน  การปฏิบัติตนตามหลักธรรม

การเป็นลูกที่ดี ตามหลักทิศเบื้องหน้า  ในทิศ 6

 

 

 

3

พระสงฆ์ ส 1.1 

ตัวชี้วัดที่ ม.2/11

 

การต้อนรับ (ปฏิสันถาร) มรรยาทของผู้เป็นแขก ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี   ปฏิบัติต่อพระภิกษุ  การยืน  การให้ที่นั่ง  การเดินสวน    การสนทนา  การรับสิ่งของ การแต่งกายไปวัด   การแต่งกายไปงานมงคล  งานอวมงคล  การทำบุญตักบาตร

การถวายภัตตาหารสิ่งของที่ควรถวายและสิ่งของต้องห้ามสำหรับพระภิกษุ  การถวายสังฆทาน   เครื่องสังฆทาน  การถวายผ้าอาบน้ำฝน การจัดเครื่องไทยธรรม  เครื่องไทยทาน

การกรวดน้ำการทอดกฐิน   การทอดผ้าป่าหลักธรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวเนื่องใน วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา   วันอัฏฐมีบูชา   วันอาสาฬหบูชา

วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตในวันธรรมสวนะวันเข้าพรรษา    วันออกพรรษา  วันเทโวโรหณะ

ศาสนพิธี/พิธีกรรม แนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ

10

10

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

 
 

4

กฎหมายใกล้ตัว  

ส 2.1 

ตัวชี้วัดที่ ม.2/1

w   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง   ครอบครัว เช่น

-    กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของผู้เยาว์

-    กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน

-  กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก เช่น   การหมั้น การสมรส             การรับรองบุตร  การรับบุตรบุญธรรม  และมรดก

w  กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและประเทศ

-   กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และกรอกแบบแสดงรายการ   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

- กฎหมายแรงงาน

 

9

10

 

5

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิป

ไตย

ส 2.1 

ตัวชี้วัดที่ ม.2/2

w    สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ   หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

w    แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

7

10

 

6

สถาบันทางสังคม ส 2.1 

ตัวชี้วัดที่ ม.2/3,

ม.2/4

w   บทบาท    ความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม   เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบัน ทางการเมืองการปกครอง

w   ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย   และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียวัฒนธรรม          เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

7

10

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

7

การปกครองของไทย

ส 2.2  

 ตัวชี้วัดที่ ม.2/1-

ม.2/2

 

w  กระบวนการในการตรากฎหมาย

-                  ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย

-                  ขั้นตอนการตรากฎหมาย

-                  การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กระบวนการตรากฎหมาย

w  เหตุการณ์   และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองของไทย

หลักการเลือกข้อมูล ข่าวสาร

 

7

10

สอบกลางภาค/สอบปลายภาคเรียน

10/10

รวม

60

100

 

หมายเหตุ          อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90…… : …..10……

 

 

รหัสวิชา ส 22103  รายวิชาประวัติศาสตร์ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 1   เวลาเรียน 20 ชั่วโมงจำนวน  0.5  หน่วยการเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

 

ศึกษาและประเมินค่าความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ  วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  ในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง  และความเจริญรุ่งเรื่องของอาณาของอาณาจักรอยุธยา และภูมิปัญญา  วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา  และอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าวต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา

โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์  คิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความตระหนัก  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

โดยประยุกต์ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้    มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณ

 

มฐ. ส 4.1 ( ข้อ 1, 2 ) ส 4.3  (ข้อ 1 , 2)

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน             ข้อ  1 – 4

คุณลักษณะที่พึงประสงค์                ข้อ  1 – 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  ประวัติศาสตร์ 3 รหัสวิชา  ส 22102

กลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2  ประจำภาคเรียนที่   1  เวลา  20  ชั่วโมง     คะแนน    100   คะแนน

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

1

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ส 4.1     

ตัวชี้วัดที่ ม.2/1-

2/3

วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์ในลักษณะ ต่าง   ๆ   อย่าง

ง่าย ๆ เช่น   การศึกษาภูมิหลังของผู้ทำ หรือ

ผู้เกี่ยวข้อง  สาเหตุ ช่วงระยะเวลา รูปลักษณ์

ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์    การประเมิน

ความน่าเชื่อถือของหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่  ในท้องถิ่นของตนเอง

หรือหลักฐานสมัยอยุธยา (   เชื่อมโยงกับ มฐ. ส

4.3   )ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร

ต่าง ๆ ในสมัยอยุธยา   และธนบุรี   ( เชื่อมโยง

กับ มฐ. ส 4.3 ) เช่น   ข้อความบางตอน ใน

พระราชพงศาวดารอยุธยา /   จดหมายเหตุ

ชาวต่างชาติ    ตัวอย่างการตีความข้อมูลจาก

หลักฐานที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในสมัย

อยุธยาและธนบุรี  การแยกแยะระหว่างข้อมูล

กับความคิดเห็น   รวมทั้งความจริงกับ

ข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล   และการ

ตีความทางประวัติศาสตร์

 

 

10

30

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

2

พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย ส.4.2

ตัวชี้วัดที่ ม.2/1

ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆในทวีปเอเชีย   (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป พัฒนาการทางสังคม   เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

5

25

3

อารยธรรมเอเชีย ส.4.2

ตัวชี้วัดที่ ม.2/2

ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรม

โบราณในภูมิภาคเอเชีย เช่น แหล่งมรดกโลก

ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย

อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาค

เอเชียในปัจจุบัน

5

25

     

สอบกลางภาค/ปลายภาค

 

10/10

     

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน

20

100

 

หมายเหตุ          อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90…… : …..10……

 

 

 

รหัสวิชา ส 22103  รายวิชา สังคมศึกษา 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 60 ชั่วโมงจำนวน  1.5  หน่วยการเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

 

ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม  วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและความสำคัญทางกายภาพและสังคม การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ในสังคมอื่นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสังคม  ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำรวจ  อภิปรายประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและอเมริการวมทั้งผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับ

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ  คิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริการวมทั้งผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย

ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุน  การออม  การผลิตสินค้าและการบริการ ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการ  เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อธิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค  ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ  ยกตัวอย่างการพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย  วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า  ปริมาณการผลิต และราคาสินค้า

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ  คิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน  การออม  การผลิต  และการบริการ  การกระจายทรัพยากร  การแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ

โดยประยุกต์ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณ

 

มฐ. ส 5.1 ( ข้อ 1, 2 , 3 )ส 5.2  (ข้อ 1 , 2 ,  3 ,  4 ) ส 3.1 ( ข้อ 1, 2 , 3 , 4 )

ส 3.2  (ข้อ 1 , 2 ,  3 ,  4 )

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน             ข้อ  1 – 4    คุณลักษณะที่พึงประสงค์         ข้อ  1 – 8

 

โครงสร้างรายวิชา สังคมศึกษา 4  รหัสวิชา  ส 22103

กลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2  ประจำภาคเรียนที่   2  เวลา   60  ชั่วโมง   คะแนน    100   คะแนน

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

1

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส 5.1   

ตัวชี้วัดที่ ม.2/1-

ม.2/2

 

-   เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะ

ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป   และ

แอฟริกา

-ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา

 

8

15

2

ทวีปยุโรป ส 5.2 

ตัวชี้วัดที่ ม.2/1

-การเปลี่ยนแปลงประชากร   เศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป    และแอฟริกา

12

10

3

ทวีปแอฟริกา ส 5.2 

ตัวชี้วัดที่ ม.2/2-2/4

-การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และแอฟริกา

ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีป

ยุโรป และแอฟริกา   ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป

และแอฟริกาต่อประเทศไทย

12

15

4

การออมและการลงทุน ส 3.1    ตัวชี้วัดที่

ม.2/1

ความหมายและความสำคัญของการลงทุน

และการออมต่อระบบเศรษฐกิจ   การบริหาร

จัดการเงินออมและการลงทุน   ภาคครัวเรือน

ปัจจัยของการลงทุนและการออมคือ   อัตรา

ดอกเบี้ย   รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ เช่น ค่าของเงิน

เทคโนโลยี   การคาดเดาเกี่ยวกับอนาคต

ปัญหาของการลงทุนและการออมใน

สังคมไทย

8

10

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

 

5

การผลิตและการบริโภค ส 3.1    ตัวชี้วัดที่ ม.2/2 ความหมาย  ความสำคัญ และหลักการผลิต

สินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

สำรวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น  ว่ามีการผลิต

อะไรบ้าง  ใช้วิธีการผลิตอย่างไร    มีปัญหา

ด้านใดบ้าง   มีการนำเทคโนโลยีอะไรมาใช้

ที่มีผลต่อ      การผลิตสินค้าและบริการ   นำ

หลักการผลิตมาวิเคราะห์การผลิตสินค้า

และบริการในท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม    และสิ่งแวดล้อม

10

15

 

6

เศรษฐกิจพอเพียง ส 3.1    ตัวชี้วัดที่ ม.2/3-ม.2/4 หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น   ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น   การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ    ผู้บริโภค    กฎหมายคุ้มครองสิทธิผุ้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   การดำเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค   แนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค

10

15

 

    สอบกลางภาค/สอบปลายภาค

10/10

 

    รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน

60

100

 

 

หมายเหตุ          อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90…… : …..10……

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ส 22104 รายวิชาประวัติศาสตร์ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 2   เวลาเรียน 20 ชั่วโมงจำนวน  0.5  หน่วยการเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

 

ศึกษาและประเมินค่าความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ  วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง  และความเจริญรุ่งเรื่องของอาณาของอาณาจักรธนบุรี และภูมิปัญญา  วัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี  และอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าวต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา

โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์  คิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความตระหนัก  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

โดยประยุกต์ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้    มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ

 

มฐ. ส 4.1 ( ข้อ 1, 2 ) ส 4.3  (ข้อ 1 , 2)

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน             ข้อ  1 – 4

คุณลักษณะที่พึงประสงค์                ข้อ  1 – 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา  ส 22104

กลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2 ประจำภาคเรียนที่   2  เวลา   20  ชั่วโมง    คะแนน    100   คะแนน

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

1

ตามรอยอยุธยา

และธนบุรี

ส 4.3     

ตัวชี้วัดที่ ม.2/1-

ม.2/2

w   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา

w   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา

w   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้านการเมืองการปกครอง   สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

w   การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่   1 และ      การกู้เอกราช

 

15

50

2

ภูมิปัญญาและ

ผลงานบุคคลสำคัญในอยุธยา

และธนบุรี

ส 4.3

ตัวชี้วัดที่ ม.2/3

w   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา   เช่น การควบคุมกำลังคน และศิลปวัฒนธรรม

w   การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่   2 การกู้    เอกราช   และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี

w   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี

w   วีรกรรมของบรรพบุรุษ

5

30

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

 

 

 

 

ไทย   ผลงาน          ของบุคคลสำคัญของไทยและต่างชาติ               ที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย

 

 

 

     

สอบกลางภาค/ปลายภาค

 

10/10

     

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน

20

100

 

หมายเหตุ          อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90…… : …..10……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ส 23101  รายวิชา สังคมศึกษา  5

 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1  เวลา   60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยการเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

 

                                ศึกษา  อธิบาย  วิเคราะห์  อภิปราย   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก    ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก   พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง  ๆ  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด     ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   ประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด   สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด    เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว    เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือคิดแบบอริยสัจและวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย  หรือการพัฒนาจิต       สวดมนต์  แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  ยอมรับความแตกต่างและยอบรับวิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่น ๆ   ระบุหน้าที่และบทบาทของสาวกและปฏิบัติตนต่อสาวกตามที่กำหนด   ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนา   ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี    ในศาสนพิธี พิธีกรรมและปฏิบัติตนได้ถูกต้องในวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนด

มีส่วนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา     แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ   นำเสนอแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ

ศึกษา  อธิบาย  วิเคราะห์ความแตกต่างของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง

มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศและเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้งเสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศ และสังคมโลก   ระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน   เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่น ๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข

 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์    กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการสร้างความ

ตระหนักเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  ความสำคัญและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่

ตนนับถือเข้าสู่ทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก   และหน้าที่พลเมืองดี   สิทธิมนุษยชน  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน การเมืองการปกครองแบบต่าง ๆ     ประยุกต์ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี   เพื่อให้ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตระหนักในคุณค่า  ภาคภูมิใจและหวงแหนในความเป็นชาติไทย  ได้แก่ มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

 

รหัสตัวชี้วัด

มฐ.ส.1.1(ม.3/1-10  )   มฐ.ส.1.2(ม.3/1-7  )   มฐ.ส.2.1(ม.2/1-5  )   มฐ.ส.2.2(ม.3/1-4  )

ผลการเรียนรู้(ระดับท้องถิ่น)  :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สาระการเรียนรู้  :  ข้อ    รวม 26    ข้อ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน   :  ข้อ 1-5

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  :  ข้อ 1-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  สังคมศึกษา 5  รหัสวิชา  ส 23101

กลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  ประจำภาคเรียนที่   1    เวลา   60  ชั่วโมง  คะแนน    100   คะแนน

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

1

พระพุทธ   ส 1.1

ตัวชี้วัดที่

ม.3/1-

ม.3/4

-การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และการนับ

ถือพระพุทธศาสนาของประเทศ

เหล่านั้นในปัจจุบัน     ความสำคัญ

ของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วย

สร้างสรรค์อารยธรรมและความ

สงบสุขให้แก่โลก  สัมมนา

พระพุทธศาสนากับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา

อย่างยั่งยืน (ที่สอดคล้องกับ

ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูป

ปาง ต่าง ๆ  สรุปและวิเคราะห์พุทธ

ประวัติ

12

16

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

2

พระธรรม   ส 1.1

ตัวชี้วัด

ที่ ม.3/5-

ม.3/10

พระรัตนตรัย  เรื่องสังฆคุณ 9  อริยสัจ 4   ทุกข์   (ธรรมที่ควรรู้) ขันธ์ 5  ไตรลักษณ์   สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)  หลักกรรม วัฏฏะ 3 ปปัญจธรรม 3 (ตัณหา  มานะ    ทิฎฐิ)   นิโรธ   (ธรรมที่ควรบรรลุ) อัตถะ 3

มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) มรรคมีองค์ 8 ปัญญา 3 สัปปุริสธรรม   7 บุญกิริยาวัตถุ 10  อุบาสกธรรม 7มงคล 38    มีศิลปวิทยา  พบสมณะ ฟังธรรมตามกาล  สนทนาธรรมตามกาล  พุทธศาสนสุภาษิต การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  (ตามสาระ          การเรียนรู้ ข้อ 6.)  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ    โยนิโสมนสิการ  2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ   และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา   ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐานเน้นอานาปานสติ นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา        ไปใช้ในชีวิตประจำวัน   วิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาอื่นๆ

12

16

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

3

พระสงฆ์   ส 1.2

ตัวชี้วัดที่ ม3/1-

ม.3/7

-หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติ      ตามหลักพระธรรมวินัย และจริยวัตรอย่างเหมาะสม   การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงาน   ศาสนพิธีที่บ้าน   การสนทนา การแต่งกาย มรรยาทการพูดกับพระภิกษุตามฐานะ  การเป็นศิษย์ที่ดี ตามหลักทิศเบื้องขวา ในทิศ   6 ของพระพุทธศาสนา การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 4   ในมหาปรินิพพานสูตรพิธีทำบุญ งานมงคล งานอวมงคล การนิมนต์พระภิกษุ   การเตรียมที่ตั้งพระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้ายสายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ    การเตรียมเครื่องรับรอง การจุดธูปเทียน ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ   การถวายข้าวพระพุทธ การถวายไทยธรรม การกรวดน้ำ ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

หลักปฏิบัติตน การฟังพระธรรมเทศนา    การแต่งกายในการประกอบ ศาสนพิธีที่วัด    การงดเว้นอบายมุข    การประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของพระพุทธศาสนา   นำไปปฏิบัติและเผยแผ่ตามโอกาส การศึกษาการรวมตัวขององค์กรชาวพุทธ

การปลูกจิตสำนึกในด้านการ

บำรุงรักษาวัดและพุทธสถานให้เกิด

ประโยชน์

12

16

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

4

กฎหมาย

น่ารู้

ส 2.1

ตัวชี้วัด

ที่ ม.3/1-

ม.3/5

ลักษณะการกระทำความผิดทางอาญา และ

โทษ   ลักษณะการกระทำความผิดทางแพ่ง

และโทษ ตัวอย่างการกระทำความผิดทาง

อาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ตัวอย่างการทำความผิดทางแพ่ง เช่น  การ

ทำผิดสัญญา  การทำละเมิด   ความหมาย

และความสำคัญของสิทธิมนุษยชน

การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ   แห่งราชอาณาจักรไทยตามวาระและโอกาสที่เหมาะสมความสำคัญของวัฒนธรรมไทย    ภูมิปัญญาไทย

และวัฒนธรรมสากลการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ไทยและภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม

การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น การเมือง   การปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม  ความเชื่อสาเหตุปัญหาทางสังคม แนวทาง

ความร่วมมือในการลดความขัดแย้ง

และการสร้างความสมานฉันท์

ปัจจัยที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตให้มี

ความสุข เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างมี

ขันติธรรม   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  เห็นคุณค่าในตนเอง  รุ้จัก

มองโลกในแง่ดี  สร้างทักษะทาง

อารมณ์    รู้จักบริโภคด้วยปัญญา

เลือกรับ-ปฏิเสธข่าวและวัตถุต่างๆ

ปรับปรุงตนเองและสิ่งต่างๆให้ดี

ขึ้นอยู่เสมอ

12

16

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

 
 

5

พลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ม.2.2

ตัวชี้วัด

ที่ ส.3/1-

ส.3/4

 

ระบอบการปกครอง  แบบต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน เช่น   การปกครองแบบเผด็จการ การปกครองแบบประชาธิปไตย    เกณฑ์การตัดสินใจความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของการปกครองของไทย   กับประเทศอื่นๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆ   ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง    การมีส่วนร่วม      และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ อำนาจหน้าที่ของรัฐบาลบทบาทสำคัญของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินความจำเป็นในการมีรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย ประเด็น   ปัญหาและผลกระทบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยแนวทางการแก้ไขปัญหา

12

16

 

 

 

 

สอบกลางภาค/ปลายภาค

 

10/10

 

 

รวม

 

รวม

60

100

 

หมายเหตุ          อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90…… : …..10……

 

รหัสวิชา ส 23102  รายวิชา   ประวัติศาสตร์ 5

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1  เวลา   20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยการเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

 

                                ศึกษา  อธิบาย  วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์  ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

พัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่าง  ๆ ของโลกโดยสังเขป   ผลของการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20  ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์    กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการสร้างความ

ตระหนักเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์   พัฒนาการทาง

สังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่าง  ๆ ของโลกโดยสังเขป   ผลของการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่

ความร่วมมือ และความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20     ประยุกต์ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด

การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี   เพื่อให้ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ตระหนักในคุณค่า  ภาคภูมิใจและหวงแหนในความเป็นชาติไทย  ได้แก่ มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย และมี

จิตสาธารณะ

 

มฐ.ส.4.1(ม.3/1-2  )   มฐ.ส.4.2(ม.3/1-2  )

ผลการเรียนรู้(ระดับท้องถิ่น)  :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สาระการเรียนรู้  :  ข้อ    รวม    4 ข้อ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน   :  ข้อ 1-5

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  :  ข้อ 1-8

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  ประวัติศาสตร์ 5 รหัสวิชา  ส 23102

กลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3     ประจำภาคเรียนที่   1  เวลา  20  ชั่วโมง  คะแนน    100   คะแนน

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

1

การแบ่งยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ส 4.1

ตัวชี้วัดที่   ม.3/1-

ม.3/2

ขั้นตอนของวิธีการทางระวัติศาสตร์

สำหรับการศึกษาเหตุการณ์ทาง

ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น

ตนเอง   วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญใน

สมัยรัตนโกสินทร์   โดยใช้วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์   นำวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

ครอบครัว และท้องถิ่นของตน

10

40

2

พัฒนาการของมนุษย์ในภูมิภาคต่าง ๆของโลก ส 4.2

ตัวชี้วัดที่   ม.3/1-

ม.3/2

ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของ

ภูมิภาคต่างๆของโลก (ยกเว้นเอเชีย)

ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป

พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองของภูมิภาคต่างๆของโลก

(ยกเว้นเอเชีย)โดยสังเขป   อิทธิพล

ของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อ

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลก  ความร่วมมือและความ

ขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เช่น

สงครามโลกครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2

สงครามเย็น  องค์การความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

10

40

 

 

 

สอบกลางภาค/ปลายภาค

 

10/10

 

 

 

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน

20

100

หมายเหตุ          อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90…… : …..10……

รหัสวิชา ส 23103   รายวิชาสังคมศึกษา  6 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2  เวลา 60  ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยการเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

 

                ศึกษา  อธิบาย   วิเคราะห์  กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ     บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ    ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์    มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ    อภิปรายบทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ  เงินฝืด   ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา   สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ

ศึกษา   วิเคราะห์  อภิปราย   การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม  นำเสนอข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคม   การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคม   ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น   เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อประเทศไทย

โดยใช้วิธีการ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์    กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการสร้างความตระหนัก   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  เศรษฐศาสตร์  เศรษฐกิจพอเพียง และภูมิศาสตร์  ของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้   ประยุกต์ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี   เพื่อให้ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตระหนักในคุณค่า  ภาคภูมิใจและหวงแหนในความเป็นชาติไทย  ได้แก่ มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

 

มฐ.ส.3.1(ม.3/1-3  )   มฐ.ส.3.2(ม.3/1-6  )   มฐ.ส.5.1(ม.3/1-2  )   มฐ.ส.5.1(ม.3/1-4  )

ผลการเรียนรู้(ระดับท้องถิ่น)  :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สาระการเรียนรู้  :  ข้อ    รวม  15   ข้อ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน   :ข้อ  1-5

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  :  ข้อ 1-8

 

 

โครงสร้างรายวิชา  สังคมศึกษา 6  รหัสวิชา  ส 23103

กลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3 ประจำภาคเรียนที่   2    เวลา  60  ชั่วโมง     คะแนน 100   คะแนน

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

1

เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์  ส 5.1   

ตัวชี้วัดที่ ม.3/1,ม.3/2        

 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป   อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป อเมริกาเหนือ   และอเมริกาใต้

14

16

2

ภูมิภาคของโลก

ส 5.2  

ตัวชี้วัดที่ ม.3/1-ม.3/4

การเปลี่ยนแปลงประชากร

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ของทวีปอเมริกาเหนือและ

อเมริกาใต้     ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในทวีป  อเมริกา

เหนือและอเมริกาใต้   ปัญหา

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน

ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

ผลกระทบต่อเนื่องของ

สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ

และอเมริกาใต้ ที่ส่งผลต่อ

ประเทศไทย

16

16

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  สังคมศึกษา 6  รหัสวิชา  ส 23103 (ต่อ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3 ประจำภาคเรียนที่   2    เวลา  60  ชั่วโมง     คะแนน 100   คะแนน

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

3 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ส 3.1   

ตัวชี้วัดที่ ม.3/1-ม.3/3

ความหมายและประเภทของ

ตลาด   ความหมายและตัวอย่างของ

อุปสงค์และอุปทาน   ความหมาย

และความสำคัญของกลไกราคา

และการกำหนดราคาในระบบ

เศรษฐกิจ   หลักการปรับและ

เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและ

บริการ   สำรวจสภาพปัจจุบัน

ปัญหาท้องถิ่นทั้งทางด้านสังคม

เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่นโดย

ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง แนวทางการแก้ไขและ

พัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง   แนวคิดของ

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาใน

ระดับต่าง ๆ    หลักการสำคัญ

ของระบบสหกรณ์

ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด

เศรษฐกิพอเพียงกับหลักการ

และระบบของสหกรณ์เพื่อ

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน

14

16

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  สังคมศึกษา 6  รหัสวิชา  ส 23103 (ต่อ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3 ประจำภาคเรียนที่   2    เวลา  60  ชั่วโมง     คะแนน 100   คะแนน

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

4

การพัฒนาเศรษฐกิจและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส 3.2  

 ตัวชี้วัดที่

ม.3/1-ม.3/6

บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนา

ประเทศในด้านต่าง ๆ   บทบาทและ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล

บทบาทการเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ

ของรัฐในระดับต่าง ๆ  บทบาทอื่น

ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจในสังคมไทยนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล บทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   ลักษณะของ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  กลุ่มทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ  ผลกระทบที

เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ความหมาย

สาเหตุและแนวทางแก้ไขภาวะเงิน

เฟ้อ   เงินฝืด สภาพและสาเหตุ

ปัญหาการว่างงาน  ผลกระทบ

จากปัญหาการว่างงาน แนวทางการ

แก้ไขปัญหาการว่างงาน   การค้าและ

การลงทุนระหว่างประเทศ   สาเหตุและ

วิธีการกีดกันทางการค้าในการค้า

ระหว่างประเทศ

16

16

 

 

 

สอบกลางภาค/ปลายภาค

 

10/10

 

 

 

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน

60

100

 

หมายเหตุ          อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90…… : …..10……

รหัสวิชา ส 23104   รายวิชาประวัติศาสตร์ 6

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2  เวลา   20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยการเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

 

วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์    ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย  บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์    กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการสร้างความตระหนัก

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์    ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย  บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย       ประยุกต์ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตระหนักในคุณค่า  ภาคภูมิใจและหวงแหนในความเป็นชาติไทย  ได้แก่ มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

 

มฐ.ส.4.3(ม.3/1-4  )

ผลการเรียนรู้(ระดับท้องถิ่น)  :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สาระการเรียนรู้  :  ข้อ    รวม   4  ข้อ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน   :  ข้อ 1-5

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  :  ข้อ 1-8

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  ประวัติศาสตร์  6 รหัสวิชา  ส 23104

กลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3   ประจำภาคเรียนที่   2 เวลา     20  ชั่วโมง  คะแนน    100   คะแนน

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส 4.3

ตัวชี้วัดที่   ม.3/1-

ม.3/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็น

ราชธานีของไทย   ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความมั่นคงและความเจริญ

รุ่งเรืองของไทยในสมัย

รัตนโกสินทร์   บทบาทของ

พระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์

จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญ

และความมั่นคงของชาติ

พัฒนาการของไทยในสมัย

รัตนโกสินทร์ทางด้านการเมือง

การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตาม

ช่วงสมัยต่างๆ

เหตุการณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์

ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย เช่น

การทำสนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัย

รัชกาลที่ 4 การปฏิรูปประเทศใน

สมัยรัชกาลที่ 5 การเข้าร่วม

สงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

โดยวิเคราะห์สาเหตุปัจจัย และผล

ของเหตุการณ์ต่าง ๆ

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  ประวัติศาสตร์  6 รหัสวิชา  ส 23104 (ต่อ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3   ประจำภาคเรียนที่   2 เวลา     20  ชั่วโมง  คะแนน    100   คะแนน

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

2

 

ภูมิปัญญาไทย

 

 

ส 4.3

ตัวชี้วัดที่   ม.3/1-

ม.3/2

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยใน

สมัยรัตนโกสินทร์   บทบาทของ

ไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลง   การ

ปกครองจนถึงปัจจุบันในสังคม

โลก

10

 

50

 

 

 

สอบกลางภาค/ปลายภาค

 

10/10

 

 

 

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน

20

100

 

 

หมายเหตุ          อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90…… : …..10……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ส 31101  รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 1 (หน้าที่พลเมือง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่  1   เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน   1  หน่วยกิต

*************************************

คำอธิบายรายวิชา

 

ศึกษา   ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม        วิเคราะห์ความจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล     วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  และสังคมโลก      คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก ปัญหาการเมืองที่สำคัญในประเทศ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข   ความสำคัญและ ความจำเป็นที่ต้องธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้  ความเข้าใจ  คิดวิเคราะห์  และลงมือปฏิบัติ   รวมทั้ง

ประยุกต์ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  ทักษะชีวิต   การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์  และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก  ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศและเสนอแนวทางในการพัฒนา ตลอดจน เพื่อให้เกิดความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ

 

 

 

มาตรฐาน  ส2.1 ม4-6  /1, ม4-6 /2,ม4-6/3, ,4-6/4 ,4-6/5

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา

รหัสวิชา ส 31101  รายวิชาสังคมศึกษา  1   (หน้าที่พลเมือง)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่  1   เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน   1  หน่วยกิต

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

โครงสร้างสังคม

2.1.2 วิเคราะห์ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -โครงสร้างทางสังคม

-  การจัดระเบียบทางสังคม

-    สถาบันทางสังคม

- การขัดเกลาทางสังคม

- การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

- การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม

8

12

2

วัฒนธรรมไทย 5. วิเคราะห์ความจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล

 

w  ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม

w  ลักษณะและ   ความสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่สำคัญ

w  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

w  ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล

w  แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย      ที่ดีงาม

w  วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

3

พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย

2.1.3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ   และสังคมโลก คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก เช่น

-เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม

-เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและบุคคลอื่น

-มีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

-  มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคม

ชุมชนประเทศชาติและสังคม

6

10

4

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและคอบครัว ชุมชน

2.1.1. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว    ชุมชนประเทศชาติ  และ

  สังคมโลก

กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา   เช่น    ซื้อขาย ขายฝาก   เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืมเงิน จำนำ จำนอง

w      กฎหมายอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

w     กฎหมายอื่นที่สำคัญ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน   กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร   กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

w     ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน     กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

-  เข้าร่วมกิจกรรม

ทางการเมือง  การปกครอง

-มีส่วนร่วมในการป้องกัน   แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม

-การเมืองการปกครอง  สิ่งแวดล้อม

-  มีคุณธรรมจริยธรรม  ใช้เป็นตัวกำหนดความคิด

8

12

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

5

สิทธิมนุษยชน

2.1.4. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา

 

-ความหมายความสำคัญ   แนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน

-บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ   ในเวทีโลกที่มีผลต่อประทศไทย

-สาระสำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

-บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ                       แห่งราชอาณาจักรไทย   ฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ  และแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา

8

12

 

 

2.2.3. วิเคราะห์ความสำคัญและ ความจำเป็นที่ต้องธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.2.4. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

 

 

-การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ   เช่น    -การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ

-การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือ   และส่งเสริมด้านวัฒนธรรม  การศึกษา   เศรษฐกิจ สังคม

-การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

-รูปแบบของรัฐ

-  ฐานะและพระราชอำนาจของ พระมหากษัตริย์

 

 

 

 

 

รวม

20

60

 

หมายเหตุ          อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90…… : …..10……

รหัสวิชา ส 31102  รายวิชาประวัติศาสตร์ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่  1   เวลา  20  ชั่วโมง    จำนวน   0.5  หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

 

ศึกษา ความสำคัญของเวลาและ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ

วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย     ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย      ความจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน

วางแผนกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย

โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  วิเคราะห์  สืบเสาะหาความรู้การทำงานกลุ่มและวิธีการทางประวัติศาสตร์

เพื่อ  ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล     และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ

 

มาตรฐาน  ส4.1  ม4-6 /1ม4-6 1/2)  

                    ส4.3  ม4-6 /1,ม4-6 /2,ม4-6 /4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  ประวัติศาสตร์ 1 รหัสวิชา  ส 31102

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4 ประจำภาคเรียนที่   1  เวลา   20  ชั่วโมง    คะแนน    100   คะแนน

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

เจาะเวลาหาอดีต

มาตรฐานที่ 4.1

ตัวชี้วัดที่ 1   ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและ     ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ

ตัวชี้วัดที่ 2.   สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ

-       เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล

-       ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์

-       ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

-       ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์   โดยนำเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน

-       คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์

-       ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์

8

12

2

ข้อคิดจากประวัติศาสตร์

มาตรฐานที่ 4.3

ตัวชี้วัดที่ 1   วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย

ตัวชี้วัดที่ 2. วิเคราะห์ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย

- ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย   เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย

- ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆ  สาเหตุและผลของการปฏิรูป ฯลฯ

8

12

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

3

การเมืองไทยไทยในยุคประชาธิปไตย

มาตรฐานที่ 4.2

1 วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สำคัญในประเทศ    จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข

2. เสนอแนวทางการเมืองการปกครองที่นำไปสู่ความเข้าใจ  และ
การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ

w   – ปัญหาการเมืองสำคัญที่เกิดขึ้นภายในประเทศ

- สถานการณ์การเมืองการปกครอง ของสังคมไทย   และสังคมโลก และ    การประสานประโยชน์ร่วมกัน

- อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครองที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4

14

 

 

 

รวม

20

60

 

หมายเหตุ          อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90…… : …..10……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ส 31103  รายวิชาสังคมศึกษา   2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2   เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน   1  หน่วยกิต

*************************************

คำอธิบายรายวิชา

 

ศึกษา  ความสำคัญและ ความจำเป็นที่ต้องธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    ฐานะและพระราชอำนาจของ  พระมหากษัตริย์

รูปแบบของรัฐ          วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สำคัญในประเทศ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการเมืองสำคัญที่เกิดขึ้นภายในประเทศ       สถานการณ์การเมืองการปกครอง  ของสังคมไทย และสังคมโลก และ การประสานประโยชน์ร่วมกัน    อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครองที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ   เช่น  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ

การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือ และส่งเสริมด้านวัฒนธรรม  การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม

การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ  การตรวจสอบโดยประชาชน

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ   สืบเสาะหาความรู้การทำงานกลุ่ม

เพื่อ  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา        ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่นำไปสู่ความเข้าใจ  และการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ       ตลอดจนเพื่อให้เกิดความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ

มาตรฐาน          ส2.2  ม4-6  /1,ม4-6 /2,ม4-6 /3, ม4-6 /4

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

รหัสวิชา ส 33103  รายวิชาสังคมศึกษา  2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2   เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน   1  หน่วยกิต

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

พระมหา

กษัตริย์ไทย

2.2.3 วิเคราะห์ความสำคัญและ   ความจำเป็นที่ต้องธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ¨       การปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

-  รูปแบบของรัฐ

-  ฐานะและพระราชอำนาจ

w  ของพระมหากษัตริย์

10

15

 

2

การเมืองไทย

2.21. วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สำคัญในประเทศ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข

2.2.2. เสนอแนวทาง   ทางการเมืองการปกครองที่นำไปสู่ความเข้าใจ    และ
การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ

w   -ปัญหาการเมืองสำคัญที่เกิดขึ้นภายในประเทศ

-สถานการณ์การเมืองการปกครอง   ของสังคมไทย และสังคมโลก และ  การประสานประโยชน์ร่วมกัน

-อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครองที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

10

 15

 

3

การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

2.2.4 เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ - การตรวจสอบการใช้อำนาจ

-รัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน   ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น   การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ  การตรวจสอบโดยประชาชน

10

15

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

4

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

2.2.3. เสนอแนวทาง   ทางการเมืองการปกครองที่นำไปสู่ความเข้าใจ    และการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ

 

-การประสานประโยชน์

ร่วมกันระหว่างประเทศ   เช่น    การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ

w  การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือ   และส่งเสริมด้านวัฒนธรรม  การศึกษา   เศรษฐกิจ สังคม

10

15

 

 

 

   

40

60

 

หมายเหตุ          อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90…… : …..10……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ส 31104  รายวิชาประวัติศาสตร์ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่  2   เวลา  20  ชั่วโมง    จำนวน   0.5  หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

 

ศึกษา ความสำคัญของเวลาและ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ

วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย     ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย      ความจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน

วางแผนกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย

โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  วิเคราะห์  สืบเสาะหาความรู้การทำงานกลุ่มและวิธีการทางประวัติศาสตร์

เพื่อ  ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล     และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ

 

มาตรฐาน  ส4.1  ม.4-6 ข้อ1,2

                    ส4.3  ม.4-6 ข้อ1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  รหัสวิชา ส 31104  รายวิชาประวัติศาสตร์ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่  2   เวลา  20  ชั่วโมง    จำนวน   0.5  หน่วยกิต

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

ผลงานของบุคคลสำคัญ

มาตรฐานที่ 4.3

ตัวชี้วัดที่ 4.   วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ   ที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย

 

-              บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ   เช่น การป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ    การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย

-              วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ

-              อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก   และตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย

-              ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ   ที่มีส่วนสร้างสรรค์ วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย

10

30

2

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

มาตรฐานที่ 4.3

ตัวชี้วัดที่ 3.   วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย   ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน

ตัวชี้วัดที่ 5   วางแผนกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและ

- ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย   และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน

- สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

- การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย

- แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการมี

10

30

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

 

 

วัฒนธรรมไทย ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิ ปัญญาและวัฒนธรรมไทย

 

 

 

 

 

รวม

20

60

หมายเหตุ          อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90…… : …..10……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ส 32101  รายวิชาสังคมศึกษา   3 (ภูมิศาสตร์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   ภาคเรียนที่  1   เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน   1  หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

 

ศึกษา การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ  การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์และหรือธรรมชาติ  สถานการณ์และวิกฤตการณ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก  บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม   การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก การแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์   การอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งของชุมชน ของประเทศ และของโลก มีส่วนร่วมในการป้องกัน การแก้ปัญหา และดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐาน      ส. 5.1     ตัวชี้วัด     ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม. 4-6/4

มาตรฐาน      ส. 5.2     ตัวชี้วัด     ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม. 4-6/4 ,  ม.4-6/5

รวม  9  ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  สังคมศึกษา  3 (ภูมิศาสตร์) รหัสวิชา ส 32101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ประจำภาคเรียนที่ 1  เวลา  40  ชั่วโมง 

จำนวน   1  หน่วยกิต

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

เครื่องมือชี้นำชีวิต ม.5.1

ตัวชี้วัดที่

ม.4-6/1,

ม.4-6/2

w   เครื่องมือทางภูมิศาสตร์   ให้ข้อมูลและข่าวสารภูมิลักษณ์   ภูมิอากาศและภูมิสังคมของไทยและภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

w   อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์   ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

 

8

25

2

กายภาพกับการดำรงชีวิต ม.5.1

ตัวชี้วัดที่

ม.4-6/3,

ม.4-6/4

w   การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์              ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ

w   การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์    เช่น ภาวะโลกร้อน  ความแห้งแล้ง สภาพอากาศแปรปรวน

8

25

3

อิทธิพลของการดำรงชีวิตของมนุษย์ ม.5.2

ตัวชี้วัดที่

ม.4-6/1,

ม.4-6/3

wสถานการณ์และวิกฤตการณ์    ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก

w   แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค

ต่าง ๆ ของโลก

8

25

 

 

โครงสร้างรายวิชา สังคมศึกษา  3 (ภูมิศาสตร์) รหัสวิชา ส 32101 (ต่อ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  40  ชั่วโมง   จำนวน  1  หน่วยกิต

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

4

การป้องกันสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ม.5.2

ตัวชี้วัดที่ ม.4-6/2,

ม.4-6/5

w  บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศ   กฎหมายสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

w   การแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตตาม        แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

8

15

5

ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม ม.5.2

ตัวชี้วัดที่ ม.4-6/4

 

w   การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม   อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก

4

10

 

 

  สรุปทบทวนภาพรวม

สอบระหว่างภาคเรียน

 

2

 

 

 

 

  สรุปทบทวนภาพรวม

สอบปลายภาคเรียน

 

2

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน

40

100

 

หมายเหตุ          อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90…… : …..10……

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ส 32102  รายวิชาประวัติศาสตร์ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   ภาคเรียนที่  1   เวลา  20  ชั่วโมง    จำนวน   0.5  หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

 

ศึกษา ความสำคัญของเวลาและ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ

วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลและวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลประวัติศาสตร์ และพัฒนาการและการสร้างสรรค์ของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เริ่มจากทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา ออสเตรเลีย-โอเชียเนีย โดยกล่าวถึงปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการและการสร้างสรรค์ด้านต่างๆ

โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  วิเคราะห์  สืบเสาะหาความรู้การทำงานกลุ่มและวิธีการทางประวัติศาสตร์

เพื่อ  ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีการศึกษาถึงเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก  และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์และเข้าใจการใช้ และการเทียบศักราช ตลอดจนความสัมพันธ์และความต่อเนื่องของเวลาในประวัติศาสตร์ รวมทั้งลำดับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วย

 

มาตรฐาน  ส4.2  ม.4-6 ข้อ1,2

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  รหัสวิชา ส 32102  รายวิชาประวัติศาสตร์ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   ภาคเรียนที่  1   เวลา  20  ชั่วโมง    จำนวน   0.5  หน่วยกิต

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

อารยธรรมโลกยุคโบราณ

มาตรฐานที่ 4.2

ตัวชี้วัดที่ 1   วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ   และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของโลก

-       อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรติส ไนล์ ฮวงโห สินธุ และอารยธรรมกรีก โรมัน

-       การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก   และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกันและกัน

8

20

2

พัฒนาการโลก   จากอดีตสู่ปัจจุบัน

ตัวชี้วัดที่ 2. วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญต่างๆ   ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน

  

-                เหตุการณ์สำคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน   เช่น ระบบศักดินาสวามิภักดิ์ สงครามครูเสด การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ   การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ การสำรวจทางทะเล การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติอุตสาหกรรม   แนวคิดเสรีนิยม แนวคิดจักวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม

12

40

 

 

  รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน

20

100

 

หมายเหตุ          อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90…… : …..10……

 

 

รหัสวิชา ส 32103  รายวิชาสังคมศึกษา  4  (เศรษฐศาสตร์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   ภาคเรียนที่  2   เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน   1  หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

 

ศึกษา การกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ ความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ  ความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ  ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางแก้ไข  บทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลัง ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย ตลอดจนผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์  การอภิปราย เพื่อให้เกิด ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ

รหัสตัวชี้วัด

 

มาตรฐาน  ส.3.1         ตัวชี้วัด     ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม. 4-6/4

มาตรฐาน  ส.3.2         ตัวชี้วัด     ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3

รวม 7  ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  สังคมศึกษา  4  (เศรษฐศาสตร์)   รหัสวิชา ส 32103

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2  เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

วงจรที่มนุษย์เป็นผู้กำหนด

ส 3.1

ตัวชี้วัด

ม.4-6/1

w    การกำหนดราคา   และค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ

8

20

2

ชีวิตที่พอเพียง ส 3.1

ตัวชี้วัด

ม.4-6/2

ม.4-6/3

w   ความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

w  ความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการ

พัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ

8

20

3

เศรษฐกิจกับชุมชน

 

ส 3.1

ตัวชี้วัด

ม. 4-6/4

w  ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางแก้ไข

6

20

4

รัฐกับการพัฒนา ส 3.2

ตัวชี้วัด

ม.4-6/1

w   บทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน   การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

 

6

20

5

เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัฒน์

ส 3.2

ตัวชี้วัด

ม.4-6/2

ม.4-6/3

w  ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย

w  ผลดี   ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ

8

25

 

 

  สรุปทบทวนภาพรวม

สอบระหว่างภาคเรียน

 

2

 

 

 

  สรุปทบทวนภาพรวม

สอบปลายภาคเรียน

 

2

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน

40

100

หมายเหตุ          อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90…… : …..10……

 

 

 

รหัสวิชา ส 32104  รายวิชาประวัติศาสตร์ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   ภาคเรียนที่  2   เวลา  20  ชั่วโมง    จำนวน   0.5  หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ความสำคัญของเวลาและ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ

วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของพัฒนาการของมนุษยชาติซึ่งมีทั้งความขัดแย้งและความร่วมมือกัน การยกตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นความขัดแย้งและความร่วมมือกันในด้านต่างๆ แนวทาง การรักษาสันติภาพของโลกโดยรวม และเหตุการณ์สำคัญและผลงานของมนุษยชาติที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกหรือในวงกว้าง

 โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  วิเคราะห์  สืบเสาะหาความรู้การทำงานกลุ่มและวิธีการทางประวัติศาสตร์

เพื่อ  ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ที่ชี้ให้เห็นความก้าวหน้าในด้านต่างๆของโลก

 

มาตรฐาน  ส4.2  ม.4-6 ข้อ3,4

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา  ส 32104

กลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำภาคเรียนที่  2  เวลา   20  ชั่วโมง    คะแนน    100   คะแนน

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในอดีตที่มีผลต่อปัจจุบัน

มาตรฐานที่ 4.2

ตัวชี้วัดที่ 3   วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา   และเอเชีย

-       การขยาย ล่าอาณานิคม และผลกระทบ

-       ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20

8

20

2

เหตุการณ์สำคัญของโลกในยุคปัจจุบัน

 ตัวชี้วัดที่ 4   วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 -                สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่   21 เช่น

-                        เหตุการณ์ระเบิดตึก   World Trade Centre

(เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์)

11 กันยายน 2001

-                          การขาดแคลนทรัพยากร

-                          การก่อการร้ายและการต่อต้านการก่อการร้าย

-                          ความขัดแย้งทางศาสนา

12

40

 

 

  รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน

20

100

 

หมายเหตุ          อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90…… : …..10……

 

 

 

รหัสวิชา ส 33101 รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 5 (ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม)

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่ 1   เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน   1  หน่วยกิต

*************************************

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษา วิเคราะห์  สังคมชมพูทวีป   คติความเชื่อทางศาสนา  สมัยก่อนพระพุทธเจ้าหรือสังคมของศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ   พระพุทธเจ้าในฐานะมนุษย์ผู้ฝึกฝนตนได้อย่างสูงสุด  ในการตรัสรู้  การก่อตั้ง  วิธีการสอน  การเผยแผ่  พระพุทธศาสนา   พุทธประวัติด้านการบริหาร   และธำรงรักษาศาสนา ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ  ข้อปฏิบัติทางสายกลาง  การพัฒนาศรัทธา  และปัญญาในพระพุทธศาสนา ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา  หลักการของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์   การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง  พระพุทธศาสนากับการพึ่งตนเอง การมุ่งอิสรภาพ  และเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา  การฝึกตนไม่ให้ประมาท   การมุ่งประโยชน์และสันติภาพ  บุคคล  สังคมและโลก   พุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์   การเมืองและสันติภาพ หลักธรรมในอริยสัจ 4  ข้อคิดและแบบอย่างการดำเนินชีวิตจาก ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด   คุณค่าและความสำคัญของการสังคายนาพระไตรปิฏก  ผลของการทำความดี ความชั่ว คุณค่าและความสำคัญของค่านิยมที่เป็นตัวกำหนดความเชื่อและพฤติกรรม การพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หลักธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกันของศาสนาต่าง ๆ ของการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อพระสงฆ์  สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ   หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและเทศกาลสำคัญ  การปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธ  มารยาทชาวพุทธ และศาสนพิธี

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้   ความเข้าใจ  คิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม และการปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น ปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการเป็นศาสนิกชนที่ดี เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐาน   ส 1.1      ตัวชึ้วัด ม.4-6/1 ,ม.4-6/2 ,ม.4-6/3 ,ม.4-6/4 ,ม.4-6/5 ,ม.4-6/6 ,ม.4-6/7 ,ม.4-6/8 ,ม.4-6/9 , ม.4-610,ม.4-6/11 ,ม.4-6/12, ม.4-6/13,ม.4-6/14 ,ม.4-6/15 ,ม.4-6/16 ,ม.4-6/17 ,ม.4-6/18,ม.4-6/19 ,ม.4-6/20 ,ม.4-6/21 ,ม.4-6/22)

มาตรฐาน   ส 1.2      ตัวชึ้วัด ม.4-6/1,ม.4-6/2,ม.4-6/3,ม.4-6/4,ม.4-6/5   รวม  27  ตัวชี้วัด

 

       โครงสร้างรายวิชา  สังคมศึกษา 5   รหัสวิชา ส 33101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ประจำภาคเรียนที่ 1       เวลา  40  ชั่วโมง       คะแนน  100  คะแนน

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

คะแนน(100)

1

ศาสดา *ส 1.1 ม.4- 6

 

1.  ประวัติของศาสดาและความเป็นมา

ของศาสนา

2.  ความสำคัญของศาสนา

6

10

2

หลักธรรม *ส 1.2 ม.4- 6 1.    อริยสัจ 4

2. อาศรม 4

3.    บัญญัติ  10 ประการ

4.    หลักปฏิบัติ 5

14

20

3

ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม *ส 1.1 ม.4-6

*ส 1.2 ม.4- 6

1. ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อ

พระภิกษุ

2. ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ

ครอบครัวและสังคม

3. หลักธรรม/คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ

วันสำคัญ   และเทศกาลที่สำคัญใน

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น

4. การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันสำคัญ

และเทศกาลที่สำคัญใน

พระพุทธศาสนา   หรือศาสนาอื่น

5. การปกป้อง คุ้มครอง ธำรงรักษา

พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัท

ในสังคมไทย

การปลูกจิตสำนึก และการมีส่วน

ร่วม   ในสังคมพุทธ

16

20

 

 

โครงสร้างรายวิชา  สังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส 33101 (ต่อ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ประจำภาคเรียนที่ 1       เวลา  40  ชั่วโมง     คะแนน  100  คะแนน

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

คะแนน(100)

     6.  การปลูกจิตสำนึก และการมีส่วน

ร่วม   ในสังคมพุทธ

    สรุปทบทวนภาพรวม

สอบระหว่างภาคเรียน

2

20

    สรุปทบทวนภาพรวม

สอบปลายภาคเรียน

2

30

   

รวมทั้งสิ้นตลอดปี

40

100

 

หมายเหตุ         1) * หมายถึง มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดที่ถูกใช้มากกว่า 1 หน่วย

                                     อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90…… : …..10……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส 33102  รายวิชาสังคมศึกษา 6  (ประวัติศาสตร์สากล)

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  2   เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน   1  หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

 

                ศึกษา   วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณและการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก   ที่มีผลต่อพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของโลก   เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน     ผลของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรป  ไปยังทวีปอเมริกา   แอฟริกา  เอเชีย  และสถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21

โดยใช้กระบวนการสร้างความเข้าใจ   คิดวิเคราะห์  วิธีการทางประวัติศาสตร์   กระบวนการ

กลุ่มโดยประยุกต์ใช้ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  ทักษะชีวิต   การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

เพื่อให้เข้าใจถึงพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

 

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐาน   ส 4.2      ตัวชึ้วัด ม.4-6/1 ,ม.4-6/2 ,ม.4-6/3 ,ม.4-6/4

รวมตัวชี้วัด  4   ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         โครงสร้างรายวิชา  สังคมศึกษา 6  รหัสวิชา ส 33102

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ประจำภาคเรียนที่ 2       เวลา  40  ชั่วโมง      คะแนน  100  คะแนน

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

คะแนน(100)

1

วิธีการทางประวัติศาสตร์ *ส 4.2 ม.4- 6

 

1.  บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ   เช่น การป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ    การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย

6

10

2

ความขัดแย้งความร่วมมือ *ส 4.2 ม.4- 6 1.     อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก   และตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย

14

20

3

พัฒนาการของมนุษยชาติ *ส 4.2 ม.4-6

 

1.   ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ   ที่มีส่วนสร้างสรรค์ วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย

2.  ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์

ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย

ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน

16

20

    สรุปทบทวนภาพรวม

สอบระหว่างภาคเรียน

 

2

 

20

    สรุปทบทวนภาพรวม

สอบปลายภาคเรียน

 

2

 

30

   

รวมทั้งสิ้นตลอดปี

40

100

หมายเหตุ         1) * หมายถึง มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดที่ถูกใช้มากกว่า 1 หน่วย

                         อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90…… : …..10……

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>