รายวิชาเพิ่มเติม ประชากรกับคุณภาพชีวิต

รายวิชา ประชากรกับคุณภาพชีวิต     รหัสวิชา ส 30210

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    เวลา  40  ชั่วโมง     1 หน่วยกิต

 

ผลการเรียนรู้

 

1.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2.อธิบายภาวะประชากร และความสำคัญของภาวะประชากรในแต่ละด้านได้

3.วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงภาวะประชากร อันเนื่องจากการเกิด การตาย การย้ายถิ่น

4.วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรที่มีต่อปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาการทำมาหากิน ปัญหาอาชญากรรม  ปัญหายาเสพย์ติดให้โทษ  และปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ของประเทศไทย และชุมชน

5.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบอกแนวทางพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศไทย และท้องถิ่น

คำอธิบายรายวิชา

 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะประชากร ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต สาเหตุ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมที่สำคัญ ๆ โดยเน้นปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาการประกอบอาชีพ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสิ่งเสพติดให้โทษ ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างจำนวนประชากรและทรัพยากร แนวทางพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศไทย

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ การแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่มโดยประยุกต์ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชากรและคุณภาพชีวิต ตระหนักในปัญหา และมีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวและสังคม มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  ประชากรกับคุณภาพชีวิต  รหัสวิชา 30210 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

คะแนน(100)

1

ประชากรกับสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประชากร   ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ   และสิ่งแวดล้อม

6

10

2

ภาวะประชากร อธิบายภาวะประชากร   และความสำคัญของภาวะประชากรในแต่ละด้านได้ ภาวะประชากรและความสำคัญของภาวะประชากร

4

10

3

ผลของภาวะประชากร วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงภาวะประชากร   อันเนื่องจากการเกิด การตาย การย้ายถิ่น ผลของการเปลี่ยนแปลงภาวะประชากร   อันเนื่องจากการเกิด การตาย การย้ายถิ่น

4

10

4

ปัญหาประชากร วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรที่มีต่อปัญหาสุขภาพอนามัย   ปัญหาการทำมาหากิน ปัญหาอาชญากรรม    ปัญหายาเสพย์ติดให้โทษ    และปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ของประเทศไทย และชุมชน

 

ผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรที่มีต่อปัญหาสุขภาพอนามัย   ปัญหาการทำมาหากิน ปัญหาอาชญากรรม    ปัญหายาเสพย์ติดให้โทษ    และปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ของประเทศไทย และชุมชน

 

10

15

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

คะแนน(100)

5

การพัฒนาคุณภาพชีวิต อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร   ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบอกแนวทางพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศไทย   และท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร   ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต   และแนวทางพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศไทย และท้องถิ่น

12

15

 

 

สรุปทบทวนภาพรวม                      สอบระหว่างภาคเรียน

 

2

20

 

 

สรุปทบทวนภาพรวม                      สอบปลายภาคเรียน

 

2

20

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน

40

100

 

หมายเหตุ              อัตราส่วนการเก็บคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  …..90……… : …..10……

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>