รายวิชาประวัติศาสตร์สากล

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ประวัติศาสตร์สากล                        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6                                                                          รหัสวิชา ส                      

เวลา  40 ชั่วโมง                                                                                                      จำนวน  1 หน่วยกิต

 

ศึกษา  วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส – ยูเฟรทีส ไนล์ หวางเหอ สินธุ และอารยธรรมกรีก โรมัน การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การขยาย การล่าอาณานิคมของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย และผลกระทบ ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลก สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ

 

ตัวชี้วัด                             

ส 4.1  ม. 4-6/1   ม. 4-6/2

ส 4.2  ม. 4-6/1   ม. 4-6/2   ม. 4-6/3   ม. 4-6/4

    รวม 6  ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์สากล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้   / ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล

 

ส 4.1 ม.4-6/1        เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล   ทำให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ

4

 

2

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์สากล

 

ส 4.1 ม.4-6/2      การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์สากล   โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ ย่อมทำให้ผลการศึกษานั้นมีคุณค่า   และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

4

 

3

อารยธรรมของโลก

ยุคโบราณ

 

ส 4.2   ม.4-6/1        อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส-ยูเฟรทีส ไนล์ หวางเหอ สินธุ และอารยธรรมกรีก โรมัน   และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตก มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่อกัน   และมีผลต่อ

การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของโลก

12

 

4

เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผล

ต่อโลกปัจจุบัน

 

ส 4.2   ม.4-6/2

ม.4-6/3

     เหตุการณ์สำคัญในโลกตะวันตกและตะวันออก   การขยายและการล่าอาณานิคมของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา   และเอเชียส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน

14

 

5

สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษ

ที่   21

 

ส 4.2 ม.4-6/4      สถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันมีปัญหาทั้งทางด้านการเมือง   การขาดแคลนทรัพยากร การก่อการร้าย และการต่อต้านการก่อการร้าย   ความขัดแย้งทางศาสนา ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์

6

 

 

 

 

 

 

ตารางโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชา ประวัติศาสตร์สากล    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6     เวลา 40 ชั่วโมง

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด

การเรียนรู้

วิธีสอน /   กระบวนการจัด

การเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่   1

เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล

 

1.   กาลเวลา

 

-  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :

กระบวนการสร้างความ

ตระหนัก

-  ทักษะการคิดวิเคราะห์

1

2.   ยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตร์

-  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือ : เทคนิคการจัด

ทีมแข่งขัน

-  ทักษะการคิดวิเคราะห์

3

หน่วยการเรียนรู้ที่   2

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์สากล

 

1.   วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์

 

1.   วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือ : เทคนิคกลุ่ม

สืบค้น

2.   วิธีสอนประวัติศาสตร์โดยใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์

-  ทักษะการคิดวิเคราะห์

2

2.   หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์

1.   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :

กระบวนการกลุ่ม

2.   วิธีสอนประวัติศาสตร์โดยใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์

-  ทักษะการคิดวิเคราะห์

2

หน่วยการเรียนรู้ที่   3

อารยธรรมของโลก

ยุคโบราณ

1.   อารยธรรมสำคัญ

ของโลกตะวันตก

 

1. วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :

กระบวนการกลุ่ม

2. วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือ : เทคนิคการจัด

ทีมแข่งขัน

1. ทักษะการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ

2.  ทักษะการคิดวิเคราะห์

6

2.   อารยธรรมสำคัญ

ของโลกตะวันออก

 

 

1. วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :

กระบวนการกลุ่ม

2. วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือ : เทคนิคกลุ่ม

สืบค้น

1. ทักษะการคิด

สร้างสรรค์

2.  ทักษะการคิดวิเคราะห์

6

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด

การเรียนรู้

วิธีสอน /   กระบวนการจัด

การเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่   4

เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผล

ต่อโลกปัจจุบัน

1.   เหตุการณ์สำคัญ

ในสมัยกลาง

 

-  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :

กระบวนการกลุ่ม

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์

2.  ทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ

4

2.   เหตุการณ์สำคัญ

ในสมัยใหม่ -

ปัจจุบัน

1.   วิธีสอนแบบบรรยาย

2.   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :

กระบวนการกลุ่ม

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์

2.  ทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ

6

3. ความร่วมมือและ

ความขัดแย้งของ

มนุษยชาติ

ในคริสต์ศตวรรษ

ที่ 20 - ปัจจุบัน

-  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :

กระบวนการกลุ่ม,กระบวนการ

คิดวิเคราะห์

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์

2.  ทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ

4

หน่วยการเรียนรู้ที่   5

สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษ

ที่   21

1. เหตุการณ์วันที่

11 กันยายน ค.ศ. 2001   และความขัดแย้งทางศาสนาและเชื้อชาติ

-  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :

กระบวนการสร้างความคิด

รวบยอด

1. ทักษะการคิด

สร้างสรรค์

2.  ทักษะการคิดวิเคราะห์

 

3

2.   ภาวะโลกร้อน

วิกฤติการณ์

พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม

-  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :

กระบวนการกลุ่ม

1. ทักษะการคิด

สร้างสรรค์

2.  ทักษะการคิดวิเคราะห์

3

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>