รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6                                                                          รหัสวิชา ส ………………………..

เวลา  40 ชั่วโมง                                                                                                      จำนวน  1 หน่วยกิต

ศึกษา   วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ   ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์   คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์   ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ความเป็นมาของชาติไทยสมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัยจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง   ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย   ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน   บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ   อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย   ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย   และวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน   สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย   การกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์   กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม   กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย   เกิดความรักความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทย   มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการทำงาน

ตัวชี้วัด                         

ส 4.1              ม. 4-6/1                  ม. 4-6/2

ส. 4.3             ม. 4-6/1   ม. 4-6/2   ม. 4-6/3   ม. 4-6/4   ม. 4-6/5

รวม 7 ตัวชี้วัด

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้   / ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

เวลา   และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

 

ส   4.1  ม. 4-6/1

 

การกำหนดเวลา   ยุคสมัย การนับ และเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทย   ทำให้สามารถศึกษาและเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์ได้   รวมทั้งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบัน   และคาดการณ์ในอนาคตเข้าด้วยกันได้

6

 

2

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง

ประวัติศาสตร์ไทย

 

ส   4.1  ม. 4-6/2 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย   โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ   ย่อมทำให้ผลการศึกษานั้นมีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

6

 

3

วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย

 

ส   4.3  ม. 4-6/1

ม.   4-6/2

การศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์ไทยนอกจากฝึกกระบวนการวิเคราะห์แล้ว   ยังทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์   และตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย

12

 

4

ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์
ชาติไทย

 

ส   4.3  ม. 4-6 /4 บุคคลสำคัญที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย   มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ชาวไทยทุกคนควรศึกษาผลงานและยกย่องท่าน   และนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน

8

 

5

การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย

 

ส   4.3  ม. 4-6 /3

ม.   4-6 /5

วิถีการดำรงชีวิตและภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละยุคสมัย   มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย   จึงมีความจำเป็นที่ชาวไทย จะต้องร่วมมือกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

8

 

 

 

 

 

 

ตารางโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชา ภาษาไทย    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6     เวลา 40 ชั่วโมง

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด

การเรียนรู้

วิธีสอน / กระบวนการจัด

การเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่   1

เวลา   และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

 

1. เวลาและศักราช

 

วิธีสอนโดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์
 1.   ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 2.   ทักษะการคิด

วิเคราะห์

3

2.   ประวัติศาสตร์

ใกล้ตัว

 

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการสืบค้น
 1.   ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 2.   ทักษะการคิด

วิเคราะห์

3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

3

หน่วยการเรียนรู้ที่   2

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย

 

1.   วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์

 

วิธีสอนโดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์
 1.   ทักษะการคิด

วิเคราะห์

2. ทักษะการคิดอย่างมี    วิจารณญาณ

3

2.   การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร์ไทย

 

วิธีสอนโดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์
 1.   ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 2.   ทักษะการคิด

วิเคราะห์

3

หน่วยการเรียนรู้ที่   3

วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย  

1.   ประวัติศาสตร์ไทย        ก่อนการปฏิรูป     การปกครองใน     สมัยรัชกาลที่ 5 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์
 1.   ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 2.   ทักษะการคิด

วิเคราะห์

3

2.   ปฏิรูปการปกครอง ในสมัยรัชกาลที่ 5

 

วิธีสอนโดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์
 1.   ทักษะการคิดสร้างสรรค์
  1.   ทักษะการคิด

วิเคราะห์

3

3.     การเปลี่ยนแปลง      การปกครอง

พ.ศ. 2475

 

วิธีสอนโดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์
 1.   ทักษะการคิดสร้างสรรค์
  1.   ทักษะการคิด

วิเคราะห์

 1.   ทักษะการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ

3

 

หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัด

การเรียนรู้

วิธีสอน /   กระบวนการจัด

การเรียนรู้

ทักษะการคิด

เวลา

(ชั่วโมง

    4.   สังคมไทยหลังการ    เปลี่ยนแปลงการ    ปกครอง

พ.ศ. 2475

วิธีสอนโดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์
 1.   ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 2.   ทักษะการคิด

วิเคราะห์

3

  หน่วยการเรียนรู้ที่   4

ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์
ชาติไทย

1. ผลงานของบุคคล    สำคัญในการ    สร้างสรรค์

ชาติไทย   (1)

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการกลุ่ม
 1.   ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 2.   ทักษะการคิด

วิเคราะห์

3

  2. ผลงานของบุคคล    สำคัญในการ    สร้างสรรค์
ชาติไทย (2)
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ   : กระบวนการกลุ่ม, กระบวนการคิดวิเคราะห์
 1.   ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 2.   ทักษะการคิด

วิเคราะห์

5

  หน่วยการเรียนรู้ที่   5

การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย

1. การสร้างสรรค์     วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย (1)

 

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ :   เทคนิคร่วมกันคิด
 1.   ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 2.   ทักษะการคิด

วิเคราะห์

4

  2. การสร้างสรรค์    วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย (2)

 

วิธีการสอนโดยเน้นกระบวนการ: กระบวนการสร้างความตระหนัก ,กระบวนการกลุ่ม
 1.   ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 2.   ทักษะการคิด

วิเคราะห์

4

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>