ง22241 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์

คำอธิบายรายวิชาสาระเพิ่มเติม

22241  การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2                                 เวลา 40  ชั่วโมง                   จำนวน 1.0 หน่วยกิต

—————————————————————————————————

       ศึกษาระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  โปรแกรมจัดทำหนังสืออิเล็กหรอนิกส์    ปฏิบัติการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้โปรแกรมสำหรับสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  และสามารถนำเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้     เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ใช้กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  สามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้สร้าง และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการในการประกอบอาชีพ  โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีมีคุณธรรม  จริยธรรม  ยอมรับความคิดเห็นและผลงานของผู้อื่นจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบที่ เหมาะสมและปลอดภัยบำรุงรักษาข้อมูลให้พร้อมที่จะนำมาใช้งานอยู่เสมอนำข้อมูล ในชีวิตประจำวันมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)ได้ (K)

2. อธิบายประโยชน์และความสามารถของโปรแกรม Desktop Author ได้ (K)

3. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author ได้ (K)

4. มีทักษะในการเรียกใช้และใช้งานส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author (P)

5. มีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่อการใช้โปรแกรม Desktop Author (A)

    รวม  5 ผลการเรียนรู้

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>