คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา  ว 21101  วิทยาศาสตร์ 1                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1       เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 1

**************************************************

 

ศึกษา วิเคราะห์  การจำแนกสารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม  สารแขวนลอย  คอลลอยด์ สมบัติของสารสารละลายกรด-เบส  การเตรียมสารละลาย  การเปลี่ยนสถานะของสาร การเปลี่ยนแปลงสมบัติของมวลสารและพลังงานเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสภานะ ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์โครงสร้างและหน้าที่ของพืช  กระบวนการแพร่และออสโมซิส การสร้างอาหารของพืช  โครงสร้างและการลำเลียงน้ำลำเลียงอาหารของพืช โครงสร้างของดอกและการสืบพันธุ์ของพืชในท้องถิ่น พฤติกรรมและการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า  เทคโนโลยีชีวภาพ  ปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณสเกลาร์ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็วและการเคลื่อนที่หนึ่งมิติ  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อ ให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

                ว1.1 ม1/1 ,ว1.1 ม1/2,ว1.1 ม1/3,ว1.1 ม1/4,ว1.1 ม1/5,ว1.1 ม1/6,ว1.1 ม1/7,ว1.1 ม1/8,ว1.1 ม1/9,ว1.1 ม1/10,ว1.1 ม1/11,ว1.1 ม1/12,ว1.1 ม1/13,ว3.1 ม1/1,ว3.1 ม1/2,ว3.1 ม1/3,ว3.1 ม1/4,ว3.2 ม1/1,ว3.2 ม1/2,ว3.2 ม1/3,ว4.1 ม1/1,ว4.1 ม1/2,ว8.1 ม1/2,ว8.1 ม1/3,ว8.1 ม1/4,ว8.1 ม1/5,ว8.1 ม1/6,ว8.1 ม1/7,ว8.1 ม1/8,ว8.1 ม1/9

รวม 31 ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>