โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

สาระ รหัส หน่วยกิต คาบ ครู ห้องเรียน รวม
ภาษาไทย ท21101 1.5 3 สุคนทิพย์ 2 6
คณิตศาสตร์ ค21101 1.5 3 วิลาภรณ์ 2 6
วิทยาศาสตร์ ว21101 1.5 3 บุญลือ 2 6
สังคม ส21101 1.5 3 รีนา 2 6
ประวัติศาสตร์ ส21103 0.5 1 รีนา 2 2
สุขะ พ21101 0.5 1 คุณวิทย์ 2 2
พละ พ21102 0.5 1 คุณวิทย์ 2 2
ศิลปะ ศ21101 1.0 2 จีราพร 2 4
งานบ้าน ง21101 1.0 2 นันทพร 2 4
อังกฤษ อ21101 1.5 3 กนกพร 2 6
รวมพื้นฐาน 11 22
คอมพิวเตอร์ ง20201 1.0 2 รัฐเขต 2 4
คณิต ค20201 0.5 1 ธมน 2 2
อังกฤษ อ21201 0.5 1 กนกพร 2 2
ไทย ท21201 0.5 1 รตนพร 2 2
ท้องถิ่น ส20201 0.5 1 รีนา 2 2
เพาะเห็ด ง20241 1.0 2* คทาวุฒิ 2 2
แบบสวย ง20261 1.0 2* ปกรณ์ 2 2
ใบตอง ง20221 1.0 2* นันทพร 2 2
รวมเพิ่มเติม 3.5 8
แนะแนว ก 0.5 1 จุฬาธร 2 2
ชุมนุม ก 0.5 1 กนกพร
ลูกเสือ ก 0.5 1 กนกพร
รวม 1.5 3
รวมทั้งหมด 33คาบ
โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

สาระ รหัส หน่วยกิต คาบ ครู ห้องเรียน รวม
ภาษาไทย ท22101 1.5 3 รตนพร 2 6
คณิตศาสตร์ ค22101 1.5 3 ธมน 2 6
วิทยาศาสตร์ ว22101 1.5 3 บุญลือ 2 6
สังคม ส22101 1.5 3 วิไล 2 6
ประวัติศาสตร์ ส22103 0.5 1 วิไล 2 2
สุขะ พ22101 0.5 1 คุณวิทย์ 2 2
พละ พ22102 0.5 1 คุณวิทย์ 2 2
ศิลปะ ศ22101 1.0 2 จีราพร 2 4
งานประดิษฐ์ ง22101 1.0 2 ปกรณ์ 2 4
อังกฤษ อ22101 1.5 3 พรสวรรค์ 2 6
รวมพื้นฐาน 11 22
คอมพิวเตอร์ ง20203 1.0 2 รัฐเขต 2 4
คณิตศาสตร์ ต22201 0.5 1 ธมน 2 2
อังกฤษ อ22201 0.5 1 พรสวรรค์ 2 2
ไทย ท22201 0.5 1 ธวัช 2 2
ปลายสวยงาม ง20243 1.0 2* คทาวุฒิ 2 2
ช่างร้อยมาลัย ง20223 1.0 2* นันทพร 2 2
ทรายล้าง ง20263 1.0 2* ปกรณ์ 2 2
รวมเพิ่มเติม 3.5 7
แนะแนว ก 0.5 1 จุฬาธร 2 2
ชุมนุม ก 0.5 1 กนกพร
ลูกเสือ ก 0.5 1 กนกพร
รวม 1.5 3
รวมทั้งหมด 32 คาบ

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

สาระ รหัส หน่วยกิต คาบ ครู ห้องเรียน รวม
ภาษาไทย ท23101 1.5 3 ธวัช 2 6
คณิตศาสตร์ ค23101 1.5 3 ธมน 2 6
วิทยาศาสตร์ ว23101 1.5 3 ภัทรานิษฐ์ 2 6
สังคม ส23101 1.5 3 อรุณี 2 6
ประวัติศาสตร์ ส23103 0.5 1 อรุณี 2 2
สุขะ พ23101 1.0 2 คูณวิทย์ 2 4
ศิลปะ ศ23101 1.0 2 จีราพร 2 4
งานธุรกิจ ง23101 1.0 2 คทาวุฒิ 2 4
อังกฤษ อ23101 1.5 3 กนกพร 2 6
รวมพื้นฐาน 11.0 22
คอมพิวเตอร์ ง23201 1.0 2 รัฐเขต 2 4
คณิตศาสตร์ ค23201 0.5 1 สมเดช 2 2
บ้านสวย* ง20265 1.0 2* ปกรณ์ 1 2
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ* ง20245 1.0 2* คทาวุฒิ 1 2
ช่างผลิตเครื่องดื่ม* ง20225 1.0 2* นันทพร 1 2
หลักการใช้ภาษาไทย1 ท23201 0.5 l สุคนทิพย์ 1 2
อังกฤษ อ23201 0.5 1 กนกพร 1 2
รวมเพิ่มเติม 3.5 7
แนะแนว ก 0.5 1 จุฬาธร 2 2
ชุมนุม ก 0.5 1 กนกพร
ลูกเสือ ก 0.5 1 กนกพร
รวม 1.5 3
รวมทั้งหมด 32คาบ
หมายเหตุ * นักเรียนเลือกลงทะเบียนเรียน วิชาเลือกเสรี คนละ 1 วิชา

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 สายวิทย์-คณิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

สาระ รหัส หน่วยกิต คาบ ครู ห้องเรียน รวม
ภาษาไทย ท31101 1.0 2 รตนพร 1 2
คณิตศาสตร์ ค31101 1.0 2 สมเดช 1 2
วิทยาศาสตร์ ว31101 1.5 3 ปนัดดา 1 3
สังคม ส31101 1.0 2 วิไล 1 2
ประวัติศาสตร์ ส31103 0.5 1 วิไล 1 1
สุขะพละ พ31101 0.5 1 คุณวิทย์ 1 1
ศิลปะ ศ31101 0.5 1 จีราพร 1 1
กอท ง31101 1.0 2 นันทพร 1 2
อังกฤษ อ31101 1.0 2 พรสวรรค์ 1 2
รวมพื้นฐาน 8.0 16
คอมพิวเตอร์ ง30201 1.0 2 รัฐเขต 1 2
ฟิสิกส์ 1 ว30201 1.5 3 ประจวบ 1 3
เคมี 1 ว30221 2.0 4 ปนัดดา 1 4
ชีววิทยา 1 ว30241 1.5 3 ภัทรานิษฐ์ 1 3
คณิต ค31201 2.0 4 สมเดช 1 4
รวมเพิ่มเติม 8.0 16
แนะแนว ก 0.5 1 จุฬาธร 1 1
ชุมนุม ก 0.5 1 กนกพร
ลูกเสือ ก 0.5 1 กนกพร
รวม 1.5 3
รวมทั้งหมด 37 คาบ

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 สายศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

สาระ รหัส หน่วยกิต คาบ ครู ห้องเรียน รวม
ภาษาไทย ท31101 1.0 2 รตนพร 1 2
คณิตศาสตร์ ค31101 1.0 2 สมเดช 1 2
วิทยาศาสตร์ ว31101 1.5 3 ปนัดดา 1 3
สังคม ส31101 1.0 2 วิไล 1 2
ประวัติศาสตร์ ส31103 0.5 1 วิไล 1 1
สุขะพละ พ31101 0.5 1 คุณวิทย์ 1 1
ศิลปะ ศ31101 0.5 1 จีราพร 1 1
งานบ้าน ง31101 0.5 2 นันทพร 1 2
อังกฤษ อ31101 1.0 2 พรสวรรค์ 1 2
รวมพื้นฐาน 7.5 15
คอมพิวเตอร์ ง30201 1.0 2 รัฐเขต 1 2
คอมพิวเตอร์ ง30202 1.0 2 รัฐเขต 1 2
ไทย ท31201 1.0 2 ธวัช 1 2
อังกฤษ อ31201 1.0 2 กนกพร 1 2
เศรษฐกิจพอเพียง ส31201 1.0 2 รีนา 1 2
แบบบ้านสวย ง30261 1.0 2 ปกรณ์ 1 2
ผักสวนครัว ง30241 1.0 2 คทาวุฒิ 1 2
ช่างอาหารพื้นเมือง ง30221 1.0 2 นันทพร 1 2
รวมเพิ่มเติม 8 16
แนะแนว ก 0.5 1 จุฬาธร 1 1
ชุมนุม ก 0.5 1 กนกพร
ลูกเสือ ก 0.5 1 กนกพร
รวม 1.5 3
รวมทั้งหมด 34 คาบ
โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 สายวิทย์-คณิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

สาระ รหัส หน่วยกิต คาบ ครู ห้องเรียน รวม
ภาษาไทย ท32101 1.0 2 บุษดี 1 2
คณิตศาสตร์ ค32101 1.0 2 สมเดช 1 2
วิทยาศาสตร์3 ว32101 2.0 4 ประจวบ 1 4
สังคม ส32101 1.0 2 รีนา 1 2
ประวัติศาสตร์ ส32103 0.5 1 รีนา 1 1
สุขะพละ พ32101 0.5 1 คุณวิทย์ 1 1
ศิลปะ ศ32101 0.5 1 จีราพร 1 1
งานเกษตร ง32101 1.0 2 คทาวุฒิ 1 2
อังกฤษ อ32101 1.0 2 พรสวรรค์ 1 2
รวมพื้นฐาน 8.5 17
คอมพิวเตอร์ ง30203 1.0 2 รัฐเขต 1 2
ฟิสิกส์ 3 ว30203 2.0 4 ประจวบ 1 4
เคมี 3 ว30223 2.0 4 ปนัดดา 1 4
ชีววิทยา 3 ว30243 1.5 3 ภัทรานิษฐ์ 1 3
คณิตศาสตร์ ค32201 2.0 4 สมเดช 1 4
รวมเพิ่มเติม 8.5 17
แนะแนว ก 0.5 1 จุฬาธร 1 1
ชุมนุม ก 0.5 1 กนกพร
ลูกเสือ ก 0.5 1 กนกพร
รวม 1.5 3
รวมทั้งหมด 37 คาบ

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

สาระ รหัส หน่วยกิต คาบ ครู ห้องเรียน รวม
ภาษาไทย ท32101 1.0 2 บุษดี 1 2
คณิตศาสตร์ ค32101 1.0 2 สมเดช 1 2
วิทยาศาสตร์ ว32101 2.0 4 ประจวบ 1 4
สังคม ส32101 1.0 2 รีนา 1 2
ประวัติศาสตร์ ส32103 0.5 1 รีนา 1 1
สุขะพละ พ32101 0.5 1 คุณวิทย์ 1 1
ศิลปะ ศ32101 0.5 1 จีราพร 1 1
งานเกษตร ง32101 1.0 2 คทาวุฒิ 1 1
อังกฤษ อ32101 1.0 2 พรสวรรค์ 1 2
รวมพื้นฐาน 8.5 17
กราฟิก ง30205 1.0 2 รัฐเขต 2 4
มัลติมีเดีย ง30206 1.0 2 รัฐเขต 1 2
กาเขียนเชิงสร้างสรรค์ ท32201 1.0 2 รตนพร 1 2
อังกฤษ อ32201 1.0 2 พรสวรรค์ 1 2
เงินทองของมีค่า ส32201 1.0 2 วิไล 1 2
ทรายล้าง ง30263 1.0 2 ปกรณ์ 1 2
จัดสวน ง30243 1.0 2 คทาวุฒิ 1 2
ช่างอาหารไทย ง30223 1.0 2 นันทพร 1 2
รวมเพิ่มเติม 8.0 16
แนะแนว ก 0.5 1 จุฬาธร 1 1
ชุมนุม ก 0.5 1 กนกพร
ลูกเสือ ก 0.5 1 กนกพร
รวม 1.5 3
รวมทั้งหมด 36 คาบ

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 วิทย์-คณิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

สาระ รหัส หน่วยกิต คาบ ครู รวมคาบ
ภาษาไทย ท33201 1.5 3 ธวัช 3
คณิตศาสตร์ ค33101 1.0 2 สมเดช 2
สังคม ส33101 1.5 3 อรุณี 3
ประวัติศาสตร์สากล ส33103 0.5 1 อรุณี 1
สุขะ พ33101 0.5 1 คุณวิทย์ 2
ศิลปะ ศ33101 0.5 1 จีราพร 1
งานธุรกิจ ง33101 1.0 2 ปกรณ์ 2
อังกฤษ อ33101 1.5 3 กนกพร 3
รวมพื้นฐาน 8.0 16 15
คอมพิวเตอร์ ง30207 1.0 3 รัฐเขต 3
คณิตศาสตร์ ค33201 2.0 4 สมเดช 4
ฟิสิกส์ 5 ว30205 2.0 4 ประจวบ 4
เคมี 5 ว30225 1.5 3 ปนัดดา 3
ชีววิทยา 5 ว30245 1.5 3 ภัทรานิษฐ์ 3
รวมเพิ่มเติม 8.0 16 15
แนะแนว ก 1.0 1 จุฬาธร 1
ชุมนุม ก 1.0 1 กนกพร
ลูกเสือ ก 1.0 1 กนกพร
รวม 3 3
รวมทั้งหมด 35 คาบ

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

สาระ รหัส หน่วยกิต คาบ ครู รวมคาบ
ภาษาไทย ท31201 1.5 3 ธวัช 3
คณิตศาสตร์ ค31201 1.0 2 สมเดช 2
สังคม ส33101 1.5 3 อรุณี 3
ประวัติศาสตร์สากล ส33103 0.5 1 อรุณี 1
สุขะ พ33101 0.5 1 คุณวิทย์ 1
ศิลปะ ศ33101 0.5 1 จีราพร 1
งานธุรกิจ ง33101 1.0 2 ปกรณ์ 2
อังกฤษ อ33101 1.5 3 กนกพร 3
รวมพื้นฐาน 8.0 16 15
คอมพิวเตอร์ ง30207 1.0 2 รัฐเขต 2
หลักภาษาไทย ท33201 1.0 2 สุคนธ์ทิพย์ 2
อังกฤษ อ30205 1.0 2 พรสวรรค์ 2
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ ง30245 1.0 2 คทาวุฒิ 2
บ้านสวย ง30265 1.0 2 ปกรณ์ 2
อาหารว่าง ง30225 1.0 2 นันทพร 2
รวมเพิ่มเติม 6.0 12 15
แนะแนว ก 1.0 1 จุฬาธร 1
ชุมนุม ก 1.0 1 กนกพร
ลูกเสือ ก 1.0 1 กนกพร
รวม 3 3
รวมทั้งหมด 31 คาบ

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา  ว 21101  วิทยาศาสตร์ 1                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1       เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต     ภาคเรียนที่ 1 **************************************************   ศึกษา วิเคราะห์  การจำแนกสารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม  สารแขวนลอย  คอลลอยด์ สมบัติของสารสารละลายกรด-เบส  การเตรียมสารละลาย  การเปลี่ยนสถานะของสาร การเปลี่ยนแปลงสมบัติของมวลสารและพลังงานเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสภานะ ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์โครงสร้างและหน้าที่ของพืช  กระบวนการแพร่และออสโมซิส การสร้างอาหารของพืช  โครงสร้างและการลำเลียงน้ำลำเลียงอาหารของพืช โครงสร้างของดอกและการสืบพันธุ์ของพืชในท้องถิ่น พฤติกรรมและการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า  เทคโนโลยีชีวภาพ  ปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณสเกลาร์ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็วและการเคลื่อนที่หนึ่งมิติ  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อ ให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  …

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>