หน่วยที่2 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ให้เหมาะสม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกใช้                               ให้เหมาะสมกับงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

เวลา  4  ชั่วโมง

 

Œ   สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

         ซอฟต์แวร์  เป็นชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์  การเลือกใช้ซอฟต์แวร์จึงขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

 

   ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

         2.1      ตัวชี้วัด   

                    ง 3.1       ม.4-6/8      ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

                            ม.4-6/11   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม  ตรงตาม

                                                วัตถุประสงค์ของงาน

            2.2    จุดประสงค์การเรียนรู้

                    1)        จำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ได้

2)        อธิบายระบบปฏิบัติการของซอฟต์แวร์แต่ละประเภทได้

3)        บอกความสำคัญและการใช้งานของซอฟต์แวร์แต่ละประเภทได้

 

 

Ž   สาระการเรียนรู้

3.1           สาระการเรียนรู้แกนกลาง    

1)      การเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน เช่น คอมพิวเตอร์

ที่ใช้ในงานสื่อประสม  ควรเป็นเครื่องที่มีสมรรถนะสูง และใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม

2)      ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบ โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของงาน

3.2           สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

-     

   สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

            4.1      ความสามารถในการคิด                                       

-      ทักษะการคิดวิเคราะห์

4.2      ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

-      กระบวนการทำงานกลุ่ม

-      กระบวนการแก้ปัญหา

 

4.3      ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 

 

   คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.        มีวินัย

2.        ใฝ่เรียนรู้

3.        มีความรับผิดชอบ

 

 

‘   กิจกรรมการเรียนรู้  (วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการคิดวิเคราะห์, กระบวนการกลุ่ม)

 

Ÿ     นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

 

 

 

 

 

 

 1. ครูนำตัวอย่างโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ มาให้นักเรียนดูหน้าชั้นเรียน  แล้วถามนักเรียนว่า  โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ครูนำมาแสดงนั้น นักเรียนเคยใช้งานหรือไม่  ถ้านักเรียนเคยใช้ให้ออกมาบอกประโยชน์ในการใช้งาน
 2. ให้นักเรียนบอกความจำเป็นในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์  และบอกหลักสำคัญในการพิจารณาเลือกใช้ซอฟต์แวร์นั้นๆ  พอสังเขป
 3. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์
  1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 4 คน  แล้วให้สมาชิกในกลุ่มจับคู่กัน  เพื่อร่วมกันศึกษาและสืบค้นประเด็นความรู้ที่กำหนดให้  ดังนี้

-     ซอฟต์แวร์ระบบ (system software)

-     ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)

 1. ให้นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันศึกษาและสืบค้นประเด็นความรู้ที่ได้รับมอบหมาย  แล้วนำข้อมูลมาเรียบเรียงและสรุปสาระสำคัญ
 2. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มนำประเด็นความรู้ที่ได้สรุปสาระสำคัญแล้วมาสนทนาแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่ม
 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความหลากหลายของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
 5. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วให้ตัวแทนนักเรียนเก็บรวบรวมส่งครูตรวจ
 6. ครูเน้นย้ำให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับประเภทของซอฟต์แวร์  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในชั่วโมงต่อไป

 

 

 

 

 

 

 1. ให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบ  และช่วยกันอธิบาย หรือตอบคำถามที่ครูกำหนด  ดังนี้

-     ซอฟต์แวร์ระบบมีความสำคัญอย่างไร  และแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

-     ระบบปฏิบัติการดอส (Disk Operating System : DOS) มีข้อจำกัดอย่างไร

-   การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ระบบ   มีหลักในการพิจารณาอย่างไร

 1. ให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม  เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมที่ครูกำหนด เช่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ครูสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียน  และประเมินผลงานของนักเรียนเบื้องต้นจากการร่วมกิจกรรมของนักเรียน
 2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบ  และเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามข้อสงสัย
 3. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง ซอฟต์แวร์ระบบ  เมื่อทำใบงานเสร็จแล้วให้นักเรียนนำส่งครูตรวจ

 

 

 

 

 

 

 1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์  และประโยชน์ที่ได้รับ  เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 2. ให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม  แล้วให้ตัวแทนออกมาจับสลากบัตรโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ ที่ครูกำหนด  เพื่อร่วมกันทำกิจกรรม ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ครูและสมาชิกกลุ่มอื่นๆ ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
 2. ครูชมเชยกลุ่มที่ทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดี  และเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามความรู้ในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ
 3. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.3 เรื่อง ซอฟต์แวร์ประยุกต์  เมื่อทำใบงานเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนำส่งครูตรวจ

 

 

 

’   การวัดและประเมินผล

 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงานที่ 1.1 ใบงานที่ 1.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงานที่ 1.2 ใบงานที่ 1.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงานที่ 1.3 ใบงานที่ 1.3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมินการนำเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 

 

 

“   สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

8.1           สื่อการเรียนรู้

                  1)        หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4

2)        ตัวอย่างโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ

3)        กระดาษแข็ง

4)        สลากบัตรโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์

5)        ใบความรู้เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

6)        ใบงานที่ 1.1 เรื่อง  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

7)        ใบงานที่ 1.2 เรื่อง  ซอฟต์แวร์ระบบ

8)        ใบงานที่ 1.3 เรื่อง  ซอฟต์แวร์ประยุกต์

8.2      แหล่งการเรียนรู้

1)        ห้องสมุด

2)        แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนต่อไปนี้โดย คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>