หน่วยที่ 1 หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

เรื่อง  การทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์               

เวลา  3  ชั่วโมง

 

Œ     สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

        คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติที่มีหลักการทำงานพื้นฐาน 4 ประการ การมีความรู้ความเข้าใจหลักการการทำงาน องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ จะช่วยให้สามารถเลือกใช้คอมพิวเตอร์ได้เหมาะสมกับงาน

 

     ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            2.1      ตัวชี้วัด   

            ง 3.1       ม.4-6/2      อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

                            ม.4-6/4      บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

            2.2    จุดประสงค์การเรียนรู้

                        1)        อธิบายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

2)        อธิบายหลักการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้

3)        บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้

 

Ž      สาระการเรียนรู้

3.1           สาระการเรียนรู้แกนกลาง    

1)      การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ 5 หน่วย ได้แก่  หน่วยรับเข้า

หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก  หน่วยความจำรอง  และหน่วยส่งออก

-              หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วย  หน่วยควบคุม  และหน่วยคำนวณและตรรกะ

-              การรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆ จะผ่านระบบทางขนส่งข้อมูลหรือบัส

2)     คุณลักษณะ ( Specification) ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ความเร็ว

และความจุของฮาร์ดดิสก์

3.2           สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

-     

      สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

            4.1      ความสามารถในการคิด                                       

-      ทักษะการคิดวิเคราะห์

-      ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

4.2      ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

-      กระบวนการทำงานกลุ่ม

-      กระบวนการแก้ปัญหา

4.3      ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

      คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.        มีวินัย

2.        ใฝ่เรียนรู้

3.        มีความรับผิดชอบ

‘     กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw))

Ÿ     นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 

 1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน
 2. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณ การการเก็บข้อมูล การตัดสินใจ การสร้างงานที่ยุ่งยากซับซ้อน และอื่นๆ ในอดีตคอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาและขยายขีดความสามารถสูงขึ้น จึงมีการนำไปประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานต่างๆ มากมาย เช่น งานราชการ ธุรกิจ การแพทย์ การบันเทิง การทหาร เป็นต้น ซึ่งการเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์จะช่วยทำให้เราสามารถเลือกใช้คอมพิวเตอร์ได้ตรงกับความต้องการของเรา ทั้งนี้การทำงานของคอมพิวเตอร์จะเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆตามที่ซอฟแวร์หรือโปรแกรมกำหนดไว้
 3. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ประวัติคอมพิวเตอร์  เมื่อศึกษาจบแล้วให้นักเรียนสรุปความรู้ร่วมกัน
 4. ครูนำแผนภาพแสดงวงจรการทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์มาแสดงหน้าชั้นเรียน

 

 

 1. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างอุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่สำคัญในหน่วยหน่วยต่างๆ เช่น

-     อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยรับเข้า ได้แก่อะไรบ้าง

-     อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยประมวลผลกลาง ได้แก่อะไรบ้าง

-     อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยความจำหลัก ได้แก่อะไรบ้าง

-     อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยความจำสำรอง ได้แก่อะไรบ้าง

-     อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยส่งออก ได้แก่อะไรบ้าง

 1. ครูและนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องร่วมกัน
 2.  ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์  จากหนังสือเรียน
 3. ครูยกตัวอย่าง  การทำงานของเครื่อง ATM  ซึ่งมีการทำงานขั้นพื้นฐานทั้ง 4 ขั้นตอน เหมือนกับการทำงานของคอมพิวเตอร์มาประกอบการอธิบาย  แล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

 

 

 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน คละกันตามความสามารถ  ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มกำหนดหมายเลขประจำตัวเป็น 1,2,3,4,5 เรียกว่า สมาชิกกลุ่มบ้าน  แล้วแยกย้ายไปรวมตัวกับสมาชิกกลุ่มอื่นที่มีหมายเลขเดียวกัน  โดยเรียกกลุ่มใหม่ว่า  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
 2. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา และสืบค้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ จากหนังสือเรียน  และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ตามความเหมาะสมตามที่กลุ่มได้รับ  ดังนี้

-    กลุ่มหมายเลข   ศึกษาและสืบค้นเรื่อง หน่วยรับเข้า (input  unit)

-    กลุ่มหมายเลข ‚  ศึกษาและสืบค้นเรื่อง หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit :

CPU)

-    กลุ่มหมายเลข ƒ  ศึกษาและสืบค้นเรื่อง หน่วยความจำหลัก (main memory)

-    กลุ่มหมายเลข „  ศึกษาและสืบค้นเรื่อง หน่วยความจำรอง (secondary storage)

-    กลุ่มหมายเลข …  ศึกษาและสืบค้นเรื่อง หน่วยส่งออก (output  unit)

 1. ครูชี้แจงการทำงานที่ได้รับมอบหมาย  และอนุญาตให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าไปสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด หรือห้องเทคโนโลยีสารสนเทศได้  พร้อมทั้งนัดหมายเวลาในการรวบรวมและสรุปข้อมูลในชั้นเรียน  เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันรวบรวมและสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม  แล้วซักถามประเด็นที่สงสัยกันภายในกลุ่ม
 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปประเด็นความรู้ลงในแบบบันทึกความรู้    ครูสังเกตการทำงานกลุ่มของนักเรียน  และการสรุปความรู้  เพื่อให้มั่นใจว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นความรู้ที่ได้ร่วมกันศึกษาและสืบค้นเป็นอย่างดี
 4. ให้นักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลับเข้ากลุ่มบ้าน  เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกคนอื่นๆ ตามลำดับหมายเลข 1-5 เมื่อครบทุกประเด็นความรู้แล้วให้นักเรียนสอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติมจากนักเรียนที่เชี่ยวชาญในประเด็นนั้นๆ  หากนักเรียนผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถตอบคำถามได้  ให้ยกมือขอความช่วยเหลือจากครู

 

 

 1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
 2. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เป็นรายบุคคล  เมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนำส่งครูตรวจ

’      การวัดและประเมินผล

 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงานที่ 1.1 ใบงานที่ 1.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 

“     สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

8.1           สื่อการเรียนรู้

                        1)        หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4

2)        แผนภาพแสดงวงจรการทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

3)        ใบความรู้เรื่อง ประวัติคอมพิวเตอร์

4)        แบบบันทึกความรู้

5)        ใบงานที่ 1.1 เรื่อง  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

 

8.2      แหล่งการเรียนรู้

1)        ห้องสมุด

2)        แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

 

 

อ้างอิงแหล่งที่มา

 

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ข้อ  คลิกทำแบบทดสอบ

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>