การงานอาชีพฯ ม.5

โครงสร้างรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                                        ภาคเรียนที่ 1-2 รหัสวิชา ง ………………………..                                                                         เวลา  20  ชั่วโมง/ปี   ศึกษาและอธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ แล้วสามารถนำกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลผลและตัดสินใจในการทำงาน ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เขียนโปรแกรมภาษา  เพื่อนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และนำความรู้และทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้ เกิดทักษะการปฏิบัติ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีคุณธรรมและจริยธรรม   ตัวชี้วัด ง 3.1       ม.4-6/1   ม.4-6/3                  ม.4-6/5   ม.4-6/6   ม.4-6/7   ม.4-6/9   ม.4-6/10 รวม  7  ตัวชี้วัด   โครงสร้างรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ …

View page »

หน่วยที่1 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

หน่วยที่ 1 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการตัดสินใจ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                                    เวลาเรียน  3  ชั่วโมง  Œ   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด                      ง 3.1        ม.4-6/1          อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ                            ม.4-6/10        ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ      สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด ระบบสารสนเทศเป็นระบบที่ดำเนินการประมวลผลข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  ซึ่งสามารถ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ คำนวณ และสรุปผลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย   Ž   สาระการเรียนรู้ 3.1    สาระการเรียนรู้แกนกลาง 1)  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และขั้นตอน การปฏิบัติงาน 2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจของบุคคล …

View page »

หน่วยที่2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

 หน่วยที่2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และิอินเทอร์เน็ต รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                                    เวลาเรียน  4  ชั่วโมง Œ   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด                      ง 3.1        ม.4-6/3          อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์                            ม.4-6/9          ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต      สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย ข่าวสาร ผู้ส่ง ผู้รับ สื่อกลาง  โพรโตคอล โดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะสื่อสารและรับ-ส่งข้อมูลกันได้ต้องใช้โพรโตคอลชนิดเดียวกัน ส่วนอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน และค้นหาข้อมูล การใช้อินเตอร์เน็ตมีผลกระทบทั้งทางบวกและ  ทางลบ จึงจำเป็นต้องใช้อย่างรอบคอบ และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น   Ž   สาระการเรียนรู้ 3.1    สาระการเรียนรู้แกนกลาง 1) ระบบสื่อสารข้อมูลประกอบด้วย ข่าวสาร ผู้ส่ง ผู้รับ สื่อกลาง …

View page »

หน่วยที่3 การแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยี

View page »

หน่วยที่4 การเขียนโปรแกรมภาษา

View page »

หน่วยที่5 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>